ธรรมบรรณาการ
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗1.หนังสือ “ หนทาง ”
ของ # พระราชวชิรธรรมาจารย์ วิ.
(พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม) วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

  ..


2. หนังสือ “ธรรมะผู้สูงอายุ ”
ของ พระดุษฎี เมธงฺกุโร

   
  
3. หนังสือ “ วิถีสู่ความสุขอันประเสริฐ ”
ของ พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต
อ.แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ

   

  
4. หนังสือ “ บันทึกธรรม สิ้นตัวตนพ้นสงสาร เล่ม ๒ ”
บันทึกธรรมโดยคุณแม่สมส่วน ศักดิ์วงศ์

     

ท่านใดศรัทธาต้องการรับ เพื่อนำไปศึกษา หรือฝากถึงมิตรนสหายหรือบุคคลที่ท่านปรารถนาดี โปรดกรุณาส่งซองเปล่า ขนาด ๙ คูณ ๑๒ นิ้ว ติดแสตมป์ ๒๕ บาท จ่าหน้าซองชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน พับสอดในซอง (ติดแสตมป์ตามน้ำหนักซอง) … ***กรุณาระบุมุมซองว่า ธรรมทานเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

ส่งไปที่
ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐


ขออนุโมทนาสาธุแด่ทุกท่านในบุญกุศลที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม สู่วิถีแห่งพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่แท้จริง

การบริจาคซีดีและหนังสือเป็นธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรม ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินหรือตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเชื่อว่าพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรงเมตตา เข้าถึงทุกชนชั้น ไม่แบ่งแยกหรือจำกัดให้เพียงบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้น แต่หากธรรมบรรยายเรื่องใด หนังสือเล่มใด สงวนลิขสิทธิ์หรือเจ้าของไม่อนุญาต โปรดกรุณาแจ้งมายังwebmaster ทางชมรมจะพิจารณายุติการเผยแผ่สื่อธรรมะนั้นๆทันที


ขอน้อมอนุโมทนาแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในปัญญาทานบารมีร่วมกับ
ชมรมกัลยาณธรรม ขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลก ทางธรรม ทั่วกันเทอญ


ท่านสามารถมีส่วนร่วมในมหาทานครั้งนี้ได้โดยแนะนำญาติ พี่น้องและ
กัลยาณมิตรของท่าน ให้ได้มีโอกาสอ่านและฟังธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจสู่ความสงบสันติสุข


 

...............