ธรรมบรรณาการ ประจำเดือน พฤษภาคม

๑. หนังสือ “ หลวงปู่ฝากไว้ ”
   
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)


๒. หนังสือ “ ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ เล่มที่ ๕ ”
   
พระธรรมคณะจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)


๓. หนังสือ “ สุขแท้ด้วยปัญญา ”
   
ของ พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ


๔. หนังสือ “ ความสุขจากการไม่เห็นแก่ตัว ”
   
ของ อาจารย์วศิน อินทสระ

.
๕. DVD ชุดรุ่งอรุณแห่งชีวิต (๒ แผ่น)
  
 ของ พระอาจารยไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

.
๖. MP3 เพลงแหล่ประวัติหลวงปู่มั่น
   
ขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติเพลิน พรหมแดน


๗. MP3 เสียงอ่านหนังสือธรรมบททางแห่งความดี เล่ม ๓
   
เสียงอ่านสวัสดิ์ อมรสิทธิ์ของอาจารย์วศิน อินทสระ

…

ท่านใดศรัทธาต้องการรับ เพื่อนำไปศึกษา หรือฝากถึงมิตรสหายหรือบุคคลที่ท่านปรารถนาดี โปรดกรุณาส่งซองเปล่า ขนาด ๙ คูณ ๑๒ นิ้ว ติดแสตมป์ ๑๓ บาท จ่าหน้าซองชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน พับสอดในซอง (ติดแสตมป์ตามน้ำหนักซอง) …

ส่งไปที่
ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

 


ขออนุโมทนาสาธุแด่ทุกท่านในบุญกุศลที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม สู่วิถีแห่งพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่แท้จริง

การบริจาคซีดีและหนังสือเป็นธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรม ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินหรือตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเชื่อว่าพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรงเมตตา เข้าถึงทุกชนชั้น ไม่แบ่งแยกหรือจำกัดให้เพียงบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้น แต่หากธรรมบรรยายเรื่องใด หนังสือเล่มใด สงวนลิขสิทธิ์หรือเจ้าของไม่อนุญาต โปรดกรุณาแจ้งมายังwebmaster ทางชมรมจะพิจารณายุติการเผยแผ่สื่อธรรมะนั้นๆทันที


ขอน้อมอนุโมทนาแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในปัญญาทานบารมีร่วมกับ
ชมรมกัลยาณธรรม ขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลก ทางธรรม ทั่วกันเทอญ


ท่านสามารถมีส่วนร่วมในมหาทานครั้งนี้ได้โดยแนะนำญาติ พี่น้องและ
กัลยาณมิตรของท่าน ให้ได้มีโอกาสอ่านและฟังธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจสู่ความสงบสันติสุข


 

...............