ธรรมบรรณาการ ประจำเดือน กรกฎาคม

๑.หนังสือ “ ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ ”
    ของ พระดุษฎี เมธงฺกุโร

๒.หนังสือ “ วิถีสู่ความสุขอันประเสริฐ ”
    ของ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโลวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

๓. หนังสือ “ การเดินทางสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ ”
    ของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช และพระกฤช นิมฺมโล

๔. หนังสือ “ เตรียมตัวก่อนตาย ตายแล้วไปไหน ”
    ของ ดร.สนอง วรอุไร

๕. DVD ธรรมเทศนา ชุด รู้ตัวทั่วพร้อม ในชีวิตประจำวัน แผ่นที่ ๑ และ ๒
    โดยพระภาวนาเขมคุณ วิ.(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

๖. ธรรมเทศนานอกสถานที่ แผ่นที่ ๔
    ของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

…

ท่านใดศรัทธาต้องการรับ เพื่อนำไปศึกษา หรือฝากถึงมิตรสหายหรือบุคคลที่ท่านปรารถนาดี โปรดกรุณาส่งซองเปล่า ขนาด ๙ คูณ ๑๒ นิ้ว ติดแสตมป์ ๒๕ บาท จ่าหน้าซองชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน พับสอดในซอง (ติดแสตมป์ตามน้ำหนักซอง) …

ส่งไปที่
ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

 


ขออนุโมทนาสาธุแด่ทุกท่านในบุญกุศลที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม สู่วิถีแห่งพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่แท้จริง

การบริจาคซีดีและหนังสือเป็นธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรม ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินหรือตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเชื่อว่าพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรงเมตตา เข้าถึงทุกชนชั้น ไม่แบ่งแยกหรือจำกัดให้เพียงบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้น แต่หากธรรมบรรยายเรื่องใด หนังสือเล่มใด สงวนลิขสิทธิ์หรือเจ้าของไม่อนุญาต โปรดกรุณาแจ้งมายังwebmaster ทางชมรมจะพิจารณายุติการเผยแผ่สื่อธรรมะนั้นๆทันที


ขอน้อมอนุโมทนาแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในปัญญาทานบารมีร่วมกับ
ชมรมกัลยาณธรรม ขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลก ทางธรรม ทั่วกันเทอญ


ท่านสามารถมีส่วนร่วมในมหาทานครั้งนี้ได้โดยแนะนำญาติ พี่น้องและ
กัลยาณมิตรของท่าน ให้ได้มีโอกาสอ่านและฟังธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจสู่ความสงบสันติสุข


 

...............