1

 

 

setstats                                                          
คำถาม-คำตอบ ข้อ 1-100

100.
สวัสดีครับอ.สนอง
ขอรบกวนถามอาจารย์หน่อยครับว่าที่บ้านผมเป็นคนจีน เวลาจะมีการไหว้บรรพบุรุษด้วยการหาหัวหมู เป็ด ไก่มาไหว้ไม่ทราบญาติที่ล่วงลับไปแล้วจะได้กินหรือไม่ครับ ถ้าไม่ได้กินผมอยากจะเลิกพิธีการนี้เสียทีเพราะเราต้องไปสั่งเขาฆ่า เพราะนอกจากญาติที่ล่วงลับไม่ได้กินแล้วยังเป็นบาปกรรมอีก
ขอบคุณครับ
จากคุณกังวล ... 15 กรกฎาคม 2548

คำตอบ
การฆ่าเป็ด ฆ่าไก่ ไม่ใช่บุญแต่เป็น บาป ผิดศีลข้อแรก (ปาณาติบาต) การเอาเนื้อเป็ด เนื้อไก่ ไปเซ่นไหว้ คือการส่งอาหารไปให้ผีหรือเจ้าที่ (บรรพบุรุษ) ถ้าเขาเป็นผีหรือเจ้าที่ที่สื่อสาร (ทางจิต) กันได้แล้วเขามาอนุโมทนา เขาจะได้รับอาหารนั้นในลักษณะเป็นทิพย์ ถ้าผีหรือบรรพบุรุษไม่รู้และไม่มาอนุโมทนา เป็นอันว่าไม่ได้รับ

99.
เรียนถามอาจารย์ดร.สนองที่เคารพอย่างสูง
ผมเรียนถามเรื่องการฟังเทศน์ธรรมะจากพระสงฆ์ อาจารย์ต่างๆหรือจากเทปซีดีธรรมะ ฟังอย่างไรถูกต้องครับพิจารณาหรือกำหนดอย่างไรครับถึงจะถูกต้องที่สุด ฟังแล้วพิจารณาตาม คิดตาม ฟังแล้วสักแต่ว่าได้ยินหนอหรือฟังอย่างไรครับอาจารย์จึงเข้าถึงธรรมะที่สุดครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
พรชัย ม้าวิไล  ...  13 กรกฎาคม 2548

คำตอบ
ก่อนฟังธรรม ต้องทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิ ขณะฟังต้องพิจารณาข้อธรรมะโดยแยบคาย (โยนิโสมนิการ) ค้นหาเหตุผลจนเข้าถึง ความจริงซึ่งเป็นเพียงสภาวธรรม มีเกิด มีดับในที่สุด จิตปล่อยวาง เกิดเป็นความสงบและอิสระขณะเดียวกัน เกิดปัญญารู้ทัน (สัมมาทิฏฐิ) ทำให้จิตไม่ยึดติดในสรรพสิ่ง เป็นอิสระพ้นทุกข์ได้ นี้เป็นวิธีฟังธรรมที่ประโยชน์ที่สุด

98.
ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ดร.สนองค่ะ

มีพี่ที่รู้จักท่านนึง เค้าฝากถามท่านอาจารย์ว่า ผู้ที่ทำสมาธิอย่างเดียว จะมีโอกาสได้วิปัสสนาหรือไม่

คือพี่เค้าอ่านหนังสือ วิปัสสนาภูมิ ทางสายเอก ตามรอยพ่อ วิปัสสนานุบาล และลองปฏิบัติตามหนังสือแล้ว เข้าใจว่า การปฏิบัติสมาธิอย่างเดียว (หมายถึงการนั่งสมาธิ) จะไม่สามารถระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันได้ (คือไม่เรียกว่าเป็นวิปัสสนา) เพราะพี่เค้าจะรู้สึกว่าสงบอย่างเดียว แต่ถ้าขณะที่ ยืน เดิน นั่ง นอน แล้วระลึกรู้ตามปัจจุบันอารมณ์ หรือที่เรียกว่าวิปัสสนานั้น จะต้องมีสมาธิควบคู่อยู่แล้ว ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง และพี่เค้าจะรู้สึกว่าปฏิบัติอย่างหลังจะดีกว่า ไม่ทราบว่าที่พี่เค้าทำอยู่ถูกหรือไม่อย่างไรคะ

กราบขอบพระคุณค่ะ
จากผู้ใฝ่ธรรม ... 7 กรกฎาคม 2548

คำตอบ
ทำสมาธิอย่างเดียวให้ผลเป็นจิตสงบ (สมาธิ) ไม่มีปัญญาเห็นแจ้งเกิดขึ้น

คำว่า “ สติ ” ... หมายถึงระลึกได้ นึกได้ ไม่เผลอ

คำว่า “ วิปัสสนา ” หมายถึง ความเห็นแจ้ง เป็นตัวปัญญาที่ผ่านการ กลั่นกรองด้วยไตรลักษณ์ (อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา)

ในอิริยาบถใหญ่ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ถ้าในแต่ละอิริยาบถปฏิบัติได้ถูกทางสามารถนำไปสู่การเกิดของวิปัสสนาญาณได้ ตัวอย่างพระมหาโมคคัลลาน์ พระสารีบุตรบรรลุอรหัตในอิริยาบถนั่ง พระมหากัจจายนะบรรลุอรหัตผลในอิริยาบถยืน พระอานนท์บรรลุอรหัตผลในขณะเอนตัวลงนอน ฯลฯ


97.
กราบเรียน ดร.สนอง วร อุไรที่เคารพ

1 ) เกี่ยวกับสัจจะค่ะ คือ เราอธิษฐานกับเจ้าแม่ กวนอิม ว่าจะไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ ยกเว้น ปลา กุ้ง ทุกวันพฤหัส เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง แต่บางทีก็เผลอทานเนื้อสัตว์ใหญ่ในวันนั้นๆ แต่ก็มาทานในวันศุกร์หรือวันอื่นแทน อย่างนี้ถือว่าผิดสัจจะไหมค่ะ

คำตอบ
อธิษฐานว่าจะไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อม้า เนื้อช้างฯ ถ้าไปทานถือว่าผิดสัจจะที่ให้ไว้ ส่วนเนื้อปลา เนื้อกุ้ง ฯ เป็นสัตว์เล็กทานได้

2) นั่งสมาธิที่บ้านในตอนเย็นช่วง 4-5 ทุ่ม ที่บ้านจะมีเสด็จพ่อที่นับถือไว้บูชา และท่านชอบน้ำหอมยี่ห้อ TOSCA ทางบ้านก็ถวายไว้ให้ท่านแต่อยู่ในตู้ ปิดฝาเรียบร้อย มีอยู่ครั้งหนึ่งได้กลิ่นน้ำหอมของท่านลอยมาขณะปฏิบัติธรรมอยู่ ก็กำหนด หอมหนอ สักพักได้กลิ่นดอกไม้ แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งได้ยินเสียงแก้วน้ำสั่นๆ กระทบกับที่รองแก้ว อันหลังนี้กลัวมากก็เปิดตาตื่น กราบพระวิ่งเข้านอนเลย ยิ่งได้ฟังเรื่องของท่าน ตอนที่ท่านปฏิบัติอยู่ใน โบลถ์ ว่ามีผีมาบีบคอ ความกลัววิ่งพุ่งขึ้นมาเลย พยายามกำหนดว่า กลัวหนอๆๆๆ ก็ไม่มีสติแล้ว เปิดตา เข้านอนเลย ทำไงดีค่ะจะขจัดความกลัวนี้ออกไปได้
ขอบพระคุณค่ะ

พรทิพย์ ตั้งไพฑูรย์สกุล

คำตอบ
พระพุทธะสอนให้ทำจิตให้หลุดพ้นจากกาม บูชาด้วยการถวายน้ำหอม เท่ากันเป็นการส่งเสริม ให้จิตของผู้ถูกบูชาติดอยู่ในกาม จิตตกเป็นทาสของกาม (กิเลสกาม) เป็นการบูชาที่ผิดจากคำสอนของพระพุทธะ

การได้ยินเสียงแก้วน้ำกระทบกับจากรอง แล้วเกิดเป็นความกลัว แสดงว่าผู้ได้ยินมีจิตที่ไม่รู้จริง เป็นจิตที่มีอวิชชา เป็นจิตที่มีโมหะ ถ้าปฏิบัติจนจิตเข้าถึงวิปัสสนาญาณแล้วจะไม่กลัวเพราะรู้จริง

96.
เรียนอาจารย์ดร.สนอง ที่เคารพอย่างสูง
ผมขอเรียนถามอาจารย์เรื่องการฝึกสมาธิของลูก 2 คนครับ คือลูกสาวผมอายุ13 ปี ลูกชาย11ปี ลูกสาวเรียนอยู่โรงเรียนประจำ ส่วนลูกชายเรียนอยู่กรุงเทพฯอาศัยอยู่กับคุณยาย โรงเรียนประจำที่ปทุมธานี..ตอนกลางคืนจะสอนนั่งสมาธิ1ชั่วโมงก่อนเข้านอน อาทิตย์ที่สองของการฝึกลูกสาวโทรมาปรึกษาผมว่า เวลานั่งสมาธิสักครู่จะปรากฎพระพุทธรูปสีทองในอก ลูกสาวนึกออกแต่ อิปิโส..วิเสเสอิ..ฯที่ผมเคยสอน เมื่อท่องแล้วองค์พระก็โตขึ้นจนโตกว่าตัวเอง1นิ้ว เป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่นั่ง ลูกโทรมาปรึกษาผมว่าทำอย่างไรต่อค๊ะ ผมก็ไม่ทราบจึงต้องเรียนปรึกษาอาจารย์ครับว่าผมควรจะบอกลูกว่าต้องปฎิบัติอย่างไรต่อ จะให้ละนิมิต เสีย...แล้วทำอย่างไรต่อ..หรือให้ทำอย่างไรต่อดีครับ..อาจารย์
ด้วยความเคารพอาจารย์อย่างสูง

พรชัย ม้าวิไล

ลูกสาวคนโต ตอนเกิดผมกราบขอลูกจากพระหลวงพ่อพุทธโสธร
ลูกชาย ตอนเกิดผมกราบขอลูกชายจากหลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับแล้วก็ได้ลูกชายจริงๆ

คำตอบ
เมื่อนั่งสมาธิแล้ว นิมิตเห็นองค์พระพุทธรูป ควรละนิมิตนั้นด้วยการกำหนดในใจว่า เห็นหนอ ๆ ๆ ๆ จนกว่าองค์พระหายไป แล้วกลับมาเจริญสติภาวนาให้มากยิ่งขึ้น ทำให้มีกำลังของสมาธิเพิ่มขึ้น ใช้กำลังของสมาธินั้นไปพัฒนาวิปัสสนาญาณ นั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติกรรมฐาน

95.
กราบเรียนดร.สนองที่เคารพอย่างยิ่งขอขอบพระคุณท่านมากที่สละเวลามาช่วยแก้ปัญหาให้
มีคำถามดังนี้ค่ะ

1. การที่ให้เงินพ่อแม่ใช้แต่แม่นำเงินที่ลูกให้ไปเล่นหวยหมดลูกจะบาปมั้ยคะที่ให้เงินแม่ทั้งที่รู้ว่าแม่เล่นหวยแล้วมีวิธ๊ไหนมั้ยคะที่จะทำให้แม่เลิกเล่นหวย

คำตอบ
การให้เงินพ่อแม่ใช้เป็นการให้ทานวัตถุ ผู้ให้ได้บุญเต็มร้อย ถ้าไปตามดูว่าเขาเอาไปใช้ในเรื่องอบายมุข (ซื้อหวย) แล้วผู้ให้มีจิตตก ไม่สบายใจ ผู้ให้ได้ทั้งบุญ- ได้ทั้งบาป

พระพุทธะสอนให้แก้ปัญหาที่ตัวเอง การให้ทานต้องใช้ปัญญาพิจารณา ให้แล้วไม่ส่งเสริมให้เพิ่มกิเลส ควรให้ให้แล้วส่งเสริมให้ผู้รับมีกิเลสเพิ่ม ผู้ให้มีส่วนในบาปนั้นด้วย


2. แม่ชอบพูดยุยงให้ลูกทะเลาะเบาะแว้งกันจะว่าแม่ก็กลัวบาปแล้วลูกควรจะทำเช่นไรหากแม่ประพฤติตนไปในทางที่ไม่ดีแม่ชอบพูดไม่คิด
ทุกคนในบ้านหลานก็ไม่พูดกันเพราะกรรมอะไรคะแล้วควรแก้เช่นไรคะถ้ามีแม่เช่นนี้เราว่าแม่เถียงแม่บาปม้ยคะแนะนำด้วยค่ะ

คำตอบ
แม่ชอบยุยงให้ลูกทะเลาะกัน เป็นสิ่งไม่ดีเป็นเรื่องไม่ดีของเขา ผู้เป็นลูกควรนิ่งเฉย ไม่สนับสนุนและไม่เห็นดีด้วย ยิ่งไปกว่านั้นผู้เป็นลูก ควรเจริญเมตตาบ่อย ๆ ด้วยการให้อภัยอยู่เสมอ เมื่อมีเมตตาแล้วต้องแผ่เมตตาให้กับแม่บ่อย ๆ

เรื่องคนในบ้านไม่พูดกัน เพราะต่างคนต่างไม่รักกัน ต่างคนต่างไม่มีเมตตาต่อกันเขาไม่พูดกับเราไม่สำคัญ แต่เราต้องพูดกับเขาด้วยความเมตตา พูดกับเขาด้วยเหตุและผลไม่พูดด้วยการใช้อารมณ์สนับสนุน เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด


3. อานิสงฆ์จากการทำบุญหลากหลายเช่นสร้างวัดสร้างถนนและอื่นๆกับการให้เงินพ่อแม่ใช้อย่างเดียวแต่ไม่ค่อยทำบุญอย่างอื่นอย่างไหนดีกว่ากันคะเพราะอะไรคะอธิบายด้วยค่ะ

คำตอบ
การให้เงินพ่อแม่ใช้ เป็นการให้ทานกับผู้มีพระคุณ เป็นเรื่องดี การสร้างวัดสร้างถนนเป็นการทำเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเป็นเรื่องดี ฉะนั้นควรทำทั้ง 2 แบบ เป็นเรื่องดีมากทำทานอย่างเพียงอย่างเดียวดีน้อยกว่า

4. ทุกอย่างกรรมลิขิตไว้แล้วจนตายใช่ไหมคะถ้าทำบุญมากๆภาวนามากๆกรรมจะเปลี่ยนไปด้วยไหมคะ

คำตอบ
การกระทำทุกอย่าง ด้วยกาย วาจา ใจถือว่าเป็นกรรม ทำแล้วจิตเก็บสั่งสมไว้ตายเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติกรรมนั้นยังคงอยู่ ทำบุญมาก ๆ ภาวนามากๆ ทำให้การสั่งสมของกรรมในจิตเปลี่ยนไป วิบากคือผลของกรรม ซึ่งผู้กระทำจะต้องได้รับจึงเปลี่ยนไปด้วย

5. ถ้าเราตายแล้วไม่ต้องจัดงานศพมีพระมาสวดเราจะได้รับบุญไหมถ้าเราต้องการอุทิศร่างกายให้รพ.

คำตอบ
อุทิศร่างกายให้โรงพยาบาล เมื่ออุทิศแล้วจิตใจสบาย ใจได้มีบุญแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายตายแล้วถ้าไม่จัดงานศพ ไม่มีคนอุทิศบุญกุศลให้ ผู้ตายไม่ได้รับบุญส่วนนั้น ตายแล้วจัดงานศพมีผู้อุทิศบุญกุศลให้ ผู้ตายมาอนุโมนาบุญ ผู้ตายก็ได้รับบุญส่วนนั้น

6. นั่งภาวนาจนจิตรวมแล้วมีคนมาเรียกมาเขย่าตัวมีผลอะไรไหมคะควรทำอย่างไรถ้าจิตรวมแล้วต้องรอให้จิตถอนออกมาเองใช่ไหมคะทำยังไงให้จิตมีกำลัง

คำตอบ
นั่งภาวนาจนจิตรวมแล้วมีคนมาเรียกมาเขย่าตัว มีผลทำให้จิตคลายออกจากสมาธิ ก่อนนั่งสมาธิควรอธิษฐานว่า จะเข้าสมาธิถึงขั้นจิตรวมเป็นหนึ่ง นานกี่นาที กี่ชั่วโมง แล้วจึงเริ่มนั่ง หลังจากจิตรวมเป็นหนึ่งแล้ว เมื่อครบกำหนดตามที่ได้อธิษฐานไว้จิตจะคลายออกจากสมาธิเอง

7. มีไหมคะถ้าเรามีความเพียรภาวนาแต่ทั้งชีวิตจิตก็ไม่เคยสงบเป็นเพราะอะไรคะควรแก้ยังไง

คำตอบ
ในการปฏิบัติจิตภาวนา ถ้าใช้ความเพียรน้อยจิตสงบได้ยาก ถ้าใช้ความเพียรมากถือปฏิบัติยาวนานหลายชั่วโมงต่อวัน จิตสงบได้ง่าย ถ้าจิตมีศีลกำกับจิตสงบได้ง่าย

8. สติแตกเกิดจากอะไรวิธีแก้ควรทำยังไงทุกคนสามารถนั่งภาวนาอยู่ที่บ้านโดยไม่มีครูอาจารย์แนะนำได้ไหมคะ ควรทำยังไงช่วยแนะนำด้วย

คำตอบ
สติแตกไม่มี (มีแต่แก้วแตก โอ่งแตก) มีแต่ขาดสติ นั่งภาวนาอยู่ที่บ้านโดยไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำกำกับดูแล ทำให้เกิดสมาธิได้ยาก น้อยคนทำได้เพราะมีบุญบารมีสั่งสมมายาวนานคนส่วนใหญ่ต้องอาศัยครูอาจารย์ ที่เป็นกัลยาณมิตร คอยกำกับดูแล และต้องทำตัวเหมือนคนโง่ คือ เชื่อในคำสอน แล้วทำให้ได้จะบรรลุผลสำเร็จได้

9. คำอธิษฐานก่อนนั่งภาวนาควรพูดยังไงที่ดีที่สุดแนะนำด้วยค่ะ

คำตอบ
ก่อนนั่งภาวนา ควรอธิษฐาน (พูด)ว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติกรรมฐาน นาน(กี่วัน)ไม่อ่านหนังสือ ไม่ฟังวิทยุ ไม่พูดคุยกับคนอื่นแต่พูดกับครูอาจารย์เท่าที่จำเป็น จะปฏิบัติเต็มที่ (อย่างน้อย 18 ชั่วโมง/วัน) ได้ผลแค่ไหนพอใจแค่นั้น หลังอธิษฐานแล้วทำใจตัวเองให้มีศีล และรักษาสัจจะที่ให้ได้ นานเท่าจำนวนวันที่อธิษฐาน

10. หนูอ่านในหนังสือว่าสวดมนต์คาถาอื่นๆ100ปี อานิสงฆ์ก็ไม่เท่าสวดคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก1ครั้งจริงไหมคะเพราะอะไร

คำตอบ
ไม่จริง คำว่าอานิสงส์หมายถึง ผลแห่งกุศลกรรม , ผลบุญ , ประโยชน์ สวดมนต์เพื่อต้องการให้สำเร็จในเรื่องใด ตัวอย่างในครั้งพุทธกาล พระมหากัสสปะอาพาธ พระพุทธเจ้าสวดโพชฌงค์ปริตรรถวาย พระมหากัสสปะหายจากอาพาธ

ผู้สวด ได้สัญญา (ความจำ) ผู้ฟังการสวดมนต์แล้วโยนิโสมนสิการ ได้ปัญญา ตัวอย่างในครั้งพุทธกาล พระพุทธะสาธยายมนต์ที่ชื่อว่า “ อนัตตลักขณะสูตร ” เมื่อปัญจวัคคียได้ฟังแล้วดยนิโสมนสิการ ทำให้สิ้นอาสวะเป็นพระอรหันต์
หรือสาธยายมนต์ “ อาทิตตปริยายะสูตร ” สงฆ์ 1,000 รูปฟังแล้วโยนิโสมนสิการ ทำให้จิตสิ้นอาสวะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้ง 1,000 รูป

11. มีคนบอกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ที่5เป็นองค์สุดท้ายแล้วต่อไปจะไม่มีศาสนาพุทธแล้วมนุษย์ที่เกิดในสมัยที่ไม่มีศาสนาจะทำเช่นไรคะ

คำตอบ
ตำราเขียนไว้ ในกัปป์นี้ (ภัทรกัปป์) จะมีพระพุทธะมาโปรด 5 องค์ มาแล้ว 4 องค์ องค์ที่จะมาโปรดชาวโลกองค์ที่ 5 คือ พระศรีอาริยเมตไตรย์ หลังจากนั้นจะว่างจากพุทธศาสนา (พุทธันดร) เมื่อกัปหน้าหมุนเวียนมาอีก จะมีพระพุทธะอุบัติขึ้นอีกเช่นกัน

ในยุคของพุทธันดร มีบุคคลที่เป็นปัจเจกพุทธะมาเกิด ถ้าเราจำเป็นด้วยมีเหตุปัจจัยลงตัวต้องไปเกิดในยุคนั้น ควรอธิษฐานไว้ล่วงหน้าว่า ขอให้ได้พบปัจเจกพุทธะได้ปรนนิบัติรับใช้ใกล้ชิด สิ่งที่เป็นกุศลจะถูกบันทึกไว้ในจิต เมื่อให้ผลจะเป็นกุศลวิบากนำเกิดในภพภูมิที่ดี

12. ไสยศาสตร์มีจริงไหมคะถ้าเราโดนเราจะรู้ได้ยังไงมีวิธีแก้ไขไหมช่วยแนะนำด้วยค่ะ

คำตอบ
ไสยศาสตร์ เป็นวิชาเกี่ยวกับเวทมนตร์ มีอยู่จริง พระโพธิสัตว์มีความรู้ในเรื่องนี้ ฆราวาสที่เจริญสมถกรรมฐาน หรือโยคีที่บำเพ็ญตบะ ใช้กำลังของสมาธิไปเล่นกับไสยศาสตร์สามารถทำได้

เมื่อถูกคนอื่นปล่อยคุณไสย เข้าตัว ต้องหาผู้มีความรู้ในตนคุณไสยแก้ไขถ้าปฏิบัติตัวเองให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีสติและสัมมาทิฏฐ์อยู่ทุกขณะตื่น จิตไม่เปิดช่องที่เป็นอกุศลไว้ คุณไสยเข้าตัวไม่ได้

13. ผีหรือเทวดาหรืออื่นๆมีราคะกับคนได้ไหมคะ ถ้ามีกับเราเราแก้ไขได้ยังไง ขอคำแนะนำด้วย

คำตอบ
ผีหรือเทวดา และมนุษย์ต่างมีราคะ (ความยินดีในกาม) เหมือนกันแต่ความละเอียดประณีตต่างกัน มีการปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จในกามต่างกัน มนุษย์มีจิตใจสกปรกกว่าเทวดา เทวดารังเกียจไม่อยากมาข้องเกี่ยวด้วย จึงไม่ต้องแก้ไขอย่างใด

14. ท่านบอกว่ามีพลังจิตอื่นมาใช้ร่างกายของเราเพื่องานของเราเพราะอะไรและป้องกันหรือแก้ไขยังไง ขอคำแนะนำโดยละเอียด เพราะยังได้ยินเสียงมาพูดรบกวนในบางทีที่นั่งสมาธิหรือตอนปกติก็มี

คำตอบ
การที่มีพลังจิตอื่น มาอาศัยใช้ร่างกายของเรา เพื่องานของเขา เหตุเกิดเพราะมีสติอ่อน มีบุญน้อย เขาจึงมาให้ร่างกายของเราได้ ถ้าไม่อยากให้คนอื่น (พลังจิต) มาใช้ร่างกายของเรา เราต้องเจริญสติให้มีมากขึ้น ทำให้จิตมีบุญสั่งสมมากขึ้น เขาก็มาใช้ร่างกายของเราไม่ได้

15. เขาว่าคนมีเจ้ากรรมนายเวรมาคิดร้ายแล้วคนอื่นจะเข้าช่วยเจ้ากรรมนั้นจะว่าเรายุ่งและจะย้อนกลับมาเล่นงานเราด้วยจริงไหมคะแก้ไขอย่างไรคะ
กราบขอบพระคุณอย่างสูง
จากผู้สนใจธรรมะ   ... 6 กรกฎาคม 2548

คำตอบ
คนที่เข้าช่วยเหลือฝ่ายที่ถูกจองเวร เจ้ากรรมนายเวรจะผู้เวรกับผู้ที่เข้าช่วยเหลือ แต่จะเกิดผลร้ายได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของผู้ที่เข้าช่วยเหลือแม้จะถูกจองเวร แต่หากมีบุญบารมีมาก เจ้ากรรมนายเวรก็ทำร้ายไม่ได้

94.
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง
ดิฉันได้มีโอกาสอ่านหนังสือของอาจารย์ รู้สึกชื่นชอบและมีความศรัทธาในตัวอาจารย์มากค่ะ และดิฉันได้มีข้อสงสัยที่ใคร่ขอรบกวนเรียนถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ

1. ในการสวดมนต์จำเป็นต้องมีการกรวดนํ้าด้วยทุกครั้งหรือไม่คะ

คำตอบ
•  ไม่จำเป็น จะกรวดก็ได้ไม่กรวดก็ได้ แต่ใจต้องอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่เราประสงค์จะให้

2. หลังจากสวดมนต์แล้วถ้ามีการแผ่เมตตาเผื่อให้เจ้ากรรมนายเวรของผู้อื่นได้แก่ เจ้ากรรมนายเวรของบิดา มารดา จะได้ผลหรือไม่

คำตอบ
•  แผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของผู้อื่น เช่น เจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ฯลฯ ให้ได้หมด

3. และเนื่องจากได้มีผู้ที่คอยเบียดเบียน กลั่นแกล้ง และปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบิดา มารดา ของดิฉัน และต่อประชาชนคนอื่นๆอีกหลายคน ให้ได้รับความเดือดร้อน เป็นเวลานานหลายปี ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลผู้นั้นได้มีตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง จึงมีอำนาจที่จะกระทำ ซึ่งดิฉันก็ได้หาสาเหตุของการกระทำดังกล่าว ก็ทราบว่าไม่มีใครเคยทำอะไรให้บุคคลคนนั้นมาก่อนเลย บางครั้งดิฉันก็คิดว่าคงจะเป็นกรรมเก่าของประชาชนเหล่านั้นรวมทั้งบิดามารดาของดิฉันได้เคยกระทำต่อเขาในอดีตชาติมาก่อน แต่ในการสวดมนต์ภาวนาทุกครั้งของดิฉันจะอธิษฐานขอให้บารมีแห่งองค์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของบทสวดพระพุทธมนต์ที่ได้สวดไปแล้วนั้นช่วยคุ้มครอง บิดามารดา จะแผ่เมตตาให้เขา และขอให้ขจัดปัดเป่าบุคคลผู้นั้นออกไปให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองนี้เสีย เพื่อที่บุคคลผู้นี้จะได้ไม่ต้องมาก่อกรรมทำเข็ญกับประชาชนอีก เพราะถ้าหากบุคคลผู้นี้ยังมีอำนาจอยู่ก็จะก่อความเดือดร้อนแก่คนอื่นได้เสมอ ดิฉันจึงใคร่เรียนถามท่านว่า การกระทำของดิฉันถูกต้องหรือไม่ การอธิษฐานนี้จะมีโอกาสบรรลุผลตามที่ปรารถนาหรือไม่ และเป็นการอธิษฐานที่มีพยาบาทกำกับหรือไม่ และถ้าไม่ถูกต้องดิฉันควรทำอย่างไรเพื่อช่วยบิดา มารดา และประชาชนคนอื่นๆไม่ให้เดือดร้อนเพราะบุคคลผู้นี้อีก
ดิฉันขอเรียนถามอาจารย์เพียงเท่านี้และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

คำตอบ
•  การเบียดเบียน การกลั่นแกล้ง การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เหตุเกิดเพราะอดีต เคยสร้างกรรมไม่ดี ระหว่างกันมาก่อน อกุศลวิบากตามมาทันในชาตินี้ เราจึงต้องยอมรับ เพราะเป็นผลงานที่ไม่ดีของเราที่เก็บสั่งสมไว้ในจิตใจ จึงต้องยอมรับการเบียดเบียน เดือดร้อน ส่วนการไหว้พระสวดมนต์แล้วขอบารมีแห่งองค์พระรัตนตรัยช่วยคุ้มครองบิดามารดา นั้นเป็นสิ่งดี เพราะเป็นความกตัญญูกตเวทีของลูกที่พึงมีต่อพ่อแม่

ส่วนการไปสาปแช่งให้เขาพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะเป็นการผูกเวรต่อเนื่องกันไม่รู้จบ พระพุทธเจ้าสอนให้ยอมรับผลของกรรม ไม่ให้ทำกรรมไม่ดีขึ้นใหม่และให้ทำกรรมดียิ่งขึ้น93.
เรียน ดร สนองค่ะ
  การที่พ่อของเราหมกมุ่นในอบายมุข มีเมียหลายคน พึงพอใจในกาม และกลายเป็นของสนุกที่เลิกไม่ได้ ไม่เคยสนใจลูกเมีย ปัจจุบันหย่ากับแม่ เวลาเดือดร้อน ต้องการเงินจะโทรมาหา เวลาป่วยเรียกให้ไปขอความเห็นใจ เพราะไม่มีใครช่วย ตอนนี้ป่วยมากเข้าโรงพยาบาลก็ไม่มีเงินค่ารักษา หนี้สินรุมทับตัว เคยมีเงินมากระดับเศรษฐี และหมดไปเพราะความเชื่อคนง่าย เตือนแล้วก็คิดแต่ว่าเราโง่ ทำการค้าทุกอย่างก็ล้มเหลว และโดนโกง หลังจากได้ปฏิบัติธรรม ดิฉันสัมผัสในความหยาบในกิเลสของตัวพ่อจนอยากจะวิ่งหนี แต่ต้องดูแลเพราะความจำเป็นเนื่องจากครอบครัวก็เมินหน้า พ่อเป็นคนอารมณ์ร้อน มีอัตตาสูงด่าคนอื่นแสบ ๆ ทุกวินาที ดิฉันร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเสมอ ครอบครัวเราปวดใจมาก ตอนนี้เหลือดิฉันที่พ่อจะเห็นเป็นที่พึ่ง เราใช้ธรรมะในการปลอบโยนในช่วงป่วยอย่างสาหัส พ่อไม่เห็นความสำคัญโต้แย้งตลอด อยากเดินออกมาจากชีวิตเค้าแล้วไม่กลับไปสนใจอีกเหมือนที่เค้าทิ้งเราไปหาผู้หญิงโดยไม่เคยสนในครอบครัว

ควรใช้ธรรมะข้อให้ในการพิจารณากับความปวดร้าวนี้ และพยายามสะกดอารมณ์ไม่ให้โกรธเมื่อพ่อปฏิบัติกับเราเช่นเราเป็นคนโง่ ไม่ว่าเราแผ่เมตตาให้พ่อมากเท่าไรมันเหมือนความเมตตาเหล่านั้นสูญหายไปในอากาศ
ขอบคุณค่ะ  
Pikky ... 30 มิถุนายน 2548

คำตอบ
คุณที่ถามนี้ เป็นผู้โชคดีมากๆ เพราะมีครูสอนกรรมฐานอย่างดีอยู่ใกล้ชิด เขาสอนให้เห็นว่า การหาความสุขจากการเสพกาม เป็นความสุขที่หยาบ มีโทษมาก เสียเงินมาก พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นโทษของการเสพกาม และให้ทิ้งการหาความสุขจากกาม โดยให้ไปแสวงหาความสุขจากจิตสงบ และความสุขจากจิตที่เป็นอิสระ ซึ่งละเอียด ประณีตและยืนยาวกว่า มีโทษน้อย หรือสุดท้ายเป็นความสุขที่ปราศจากโทษ

เขายังทำตัวเป็นตัวอย่างไม่ดี ให้เห็นว่าชีวิตที่ตกเป็นทาสของอบายมุขนั้นสุดท้ายคือความเสื่อมของชีวิต ซึ่งเป็นจริงตามพุทธวจนะ เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วมาร้องขอให้คุณ(ในฐานะลูก) ปรนนิบัติดูแล นับว่าเป็นโชคดีขั้นที่ 2 ที่ได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณของบุพการี เป็นความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อพ่อแม่ เป็นจริยธรรมอันดีงานที่ลูกต้องมีกับพ่อแม่ คือท่านเลี้ยงมา เลี้ยงท่านตอบแทน เมื่อลูกปรนนิบัติแล้วจะให้อานิสงส์เป็นคุณธรรมเกิดในจิตใจของคุณ ใครปฏิบัติได้อย่างนี้ชีวิตและการมีครอบครัว มีแต่ความเจริญถ่ายเดียว

ถามว่าจะใช้ธรรมะข้อใดเป็นหลักยึดและปฏิบัติกับตัวเอง ตอบว่าให้ใช้ ขันติ คือทนลำบาก ทนตรากตรำ ทนเจ็บใจ ทำบ่อยๆ จะได้อานิสงส์เป็น ขันติบารมี โดยไม่ต้องไปแสวงหาครูที่อยู่ห่างไกลเลย และขณะเดียวกันถ้ามีเหตุขัดใจทำให้เสียใจ ทำให้โกรธ ควรเจริญเมตตาบ่อยๆ ด้วยการให้อภัย เมื่อทำได้แล้วจะเกิดเป็นเมตตาบารมี เป็นผลดีแก่ตัวคุณเอง ผู้มีเมตตาจะไม่มีโทสะ มีอารมณ์เย็น เอาความเย็นดับความร้อนด้วยการแผ่เมตตาให้คนที่ร้อน ด้วยการกล่าวคำว่า “ ขอให้พ่อจงเป็นสุข ๆ ๆ ” ตราบใดที่พ่อยังไม่เลิกโกรธ ลูกต้องไม่เลิกแผ่เมตตา สำคัญที่ว่าลูกต้องเจริญเมตตาบารมีอยู่เสมอ

92. เรียนดร.สนอง
มีผู้ฝากถามปัญหาดังนี้ค่ะ
1.หนูอยากนั่งภาวนาให้ได้ทุกวันจนชั่วชีวิต ต้องอธิษฐานอย่างไรไม่ให้กิเลสมาขวางการภาวนา

คำตอบ
•  ไม่ควรอธิษฐานให้นั่งภาวนาได้ทุกวันจนชั่วชีวิต เหตุผล เพราะหากวันไหนมีอุปสรรคไม่สามารถนั่งภาวนาได้ จะทำให้เสียสัจจะ ควรอธิษฐานว่า จะนั่งภาวนาให้ได้มากวันที่สุดเท่าที่โอกาสเปิดให้ทำได้ และจะอธิษฐานไม่ให้กิเลสมาขัดขวางการภาวนาไม่สามารถทำได้ แม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องมีกิเลสมาขัดขวาง

2.ทำอย่างไรจะควบคุมความโมโห โกรธได้

คำตอบ
•  ความโมโห ความโกรธ เกิดเพราะมีเหตุขัดใจ ฉะนั้นควรมีการให้อภัยอยู่เสมอ ทำบ่อยๆ จนกลายเป็นเมตตาบารมี แล้วเจริญสติให้ยิ่งใหญ่ จนสามารถระลึกทันสิ่งกระทบที่ขัดใจ จะเห็นเหตุที่ทำให้โกรธดับไปตามกฎไตรลักษณ์

3.หนูสวดมนต์มา10ปีแล้ว คือการแผ่เมตตา คาถาชินบัญชร จะได้บุญไหม และได้อานิสงฆ์อะไรบ้าง

คำตอบ
•  สวดมนต์มานาน 10 ปี ก็มีบุญสั่งสมมานาน 10 ปี เช่นกัน การสวดมนต์เป็นการเจริญสติภาวนาวิธีหนึ่งทำบ่อยๆ ดี อานิสงส์ของการสวดมนต์ ทำให้ผู้สวดมีสติมากขึ้น จิตเป็นกุศลมากขึ้น ผู้ฟังได้ประโยชน์ เช่น พระพุทธเจ้าสวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ทำให้อัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมได้เป็นโสดาบัน ชฎิล 3 พี่น้องได้ฟังสวดอาทิตยปริยายสูตร แล้วพิจารณาตาม บรรลุอรหันตผล ฯลฯ

4.หนูอ่านในเวบหัวข้อคำขอขมาและอธิษฐานจิต ข้อความว่า หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา หมายถึงอะไรคะ สวดเพื่ออะไรคะ

คำตอบ
•  คำถามไม่ชัด แต่ถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ผูกติดกันมานั้นเป็นไปได้
เช่น พระเทวทัตผูกเวรกับพระโพธิสัตว์ (พระพุทธเจ้า) มาหลายชาติ การขอขมาคือการขอให้เจ้ากรรมนายเวรยกโทษให้


5.วิธีลดเจ้ากรรมนายเวรที่ตามเรามาให้หมดเร็วที่สุดต้องทำเช่นไร

คำตอบ
•  วิธีลดจำนวนเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาให้หมดเร็ว ทำโดยยอมรับความจริงและยอมใช้หนี้โดยไม่บิดพริ้ว ตัวอย่างพระเจ้าอาชาตศัตรู ที่จับพ่อ(พระเจ้าพิมพิสาร)ขังคุกจนตายในคุก แม้ว่าจะเป็นองค์อุปถัมภ์การทำปฐมสังคายนาพระพุทธศาสนา ตายแล้วยังต้องไปใช้หนี้เวรในนรกขุมโลหกุมภี

อีกวิธีหนึ่งคือนำตัวเข้าฝึกวิปัสสนากรรมฐาน แล้วขอให้คณะผู้ร่วมฝึกฯ อุทิศบุญกุศลให้ เจ้ากรรมนายเวรของเรา หากเขายอมรับบุญกุศลและอโหสิให้ ความพยาบาทที่ผูกกันมาเป็นอันยกเลิก อีกวิธีหนึ่งคือพัฒนาตนเองจนบรรลุความเป็นอรหันต์ เมื่อทิ้งขันธ์ลาโลกไปแล้ว หนี้เวรหนี้กรรมที่เหลือเป็นอันยกเลิก เช่น พระองคุลีมาล เป็นตัวอย่าง


6.นั่งสมาธิได้สักพัก รู้สึกหัวโล่งๆวูบเหมือนจะหายไปเป็นบ่อยมากแค่2วินาที บางทีเหมือนหยุดหายใจนิดนึง เป็นเพราะอะไร

คำตอบ
•  อาการที่เกิดขณะนั่งสมาธินั้นเรียกว่า ปีติ เกิดได้เพราะจิตมีสติกำกับมากขึ้น

7.บางทีนั่งแล้วไม่ง่วงมีสติ หัวจะค่อยๆโน้มลงไปช้าๆบังคับไม่ได้ จนหัวเกือบจดเท้าท่านี้เป็นบ่อยมาก และบางทีคอจะพับลงมาที่หน้าอกอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะอะไรควรอยู่ท่านั้นตลอดหรือกลับมาท่าเดิม ขอคำแนะนำค่ะ

คำตอบ
•  อาการที่เกิดบอกว่าไม่ง่วงมีสตินั้นไม่ใช่ เพราะถ้ามีสติกล้าแข็งแล้วอาการโน้มตัวฯ และคอพับ จะไม่มี ไม่ควรอยู่ในอาการอย่างนั้นเพราะเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการขาดสติ ขณะตัวโน้มลงฯ และขณะคอพับให้กำหนดในใจว่า รู้หนอ ๆ ๆ เพื่อดึงจิตให้กลับมามีสติใหม่

8.การนั่งแล้วตัวชาตลอดเวลาบางทีรู้สึกว่าตัวบวมพองขึ้น คืออะไรคะ ดีหรือไม่

คำตอบ
•  นั่งสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่าตัวชา ตัวบวมพองขึ้น เป็นปีติ ควรจะกำหนดจิตให้ปีติหายไป เพื่อที่จะทำให้จิตมีสติเพิ่มขึ้น แล้วนำกำลังของสมาธิไปพิจารณา สติปัฏฐาน 4 เพื่อให้เกิดเป็นวิปัสสนาญาณ

9.อาการก่อนจิตรวมเป็นอย่างไร พอจิตรวมแล้วจะเป็นแบบไหน เหมือนกันทุกคนไหม ถ้ารวมแล้วควรทำต่อไปอย่างไร

คำตอบ
•  คำถามนี้เป็นมิจฉาทิฐิ (เห็นผิด) ของคนมีตัณหา (อยากรู้) มันเป็นเรื่องของอนาคต จิตไม่ได้จดจ่ออยู่กับปัจจุบัน เจริญสมาธิไม่สำเร็จ แนะนำว่าควรกำหนดจิตให้เป็นปัจจุบัน แล้วการปฏิบัติกรรมฐานจะได้ผล

10.เวลานอนแล้วมักได้ยินเสียงคนมาเรียก มาปลุกเป็นบ่อย เกิดจากอะไรคะ
.. กราบขอบพระคุณมากค่ะ ....ไก่    28 มิถุนายน 2548

คำตอบ
•  ลงนอนแล้วได้ยินเสียงคนมาร้องเรียก มาปลุก เป็นเพราะความถี่คลื่นจิตของคุณไปตรงกับความถี่คลื่นจิตของผู้มีกายทิพย์ จึงสื่อสารกันได้ เช่น ในครั้งพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงของเปรตที่อดีตเคยเป็นญาติกันมาก่อน มาร้องเรียกในตอนใกล้รุ่ง เพื่อขออาหารกิน

91.
เรียนดร.สนอง
ดิฉันมีปัญหาดังนี้ค่ะ
1 นั่งภาวนาสักพักรู้สึกโล่งที่ศีรษะ แล้วจะไล่ลงไปที่ขาแบบวูบๆเหมือนจะร่วงหล่น แต่เป็น2-3วินาทีก็หาย ไม่เป็นทุกครั้งที่นั่ง อาการแบบนี้คืออะไรคะ

คำตอบ
•  คือปีติ

2 ตอนนั่งภาวนาถ้าหลังไม่พิงพนักจะไม่สบายตัว ตัวจะสั่น ถ้าพิงพนักจะผิดไหม

คำตอบ
•  ไม่ผิด

3 เวลานั่งวันละ3ครั้ง ต้องตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งไหมคะ

คำตอบ
•  ไม่จำเป็นต้องอธิฐานทุกครั้ง

4 เคยเจอเรื่องแปลกคือนั่งภาวนาแล้วตัวแข็งจากนั้นบังคับไม่ได้เดินไปที่กระจกแล้วมีเสียงได้ยินในใจว่าเขาเป็นเทวดามาคุยด้วย และทายอนาคตให้รวมทั้งทายให้ญาติด้วย จากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวทำอะไรโดยที่ไม่รู้ตัว จำอะไรไม่ค่อยได้ มีแต่สารพัดเสียงที่ได้ยินทั้งหญิงชาย มาคุยมากมายหลายเรื่อง ชวนหัวเราะก็มี ไม่ได้นอนเลย 2-3วัน และกินน้อยมาก ผอมลง บังคับตนเองไม่ได้ บางทีได้ยินเสียงสวดมนต์ทั้งคืน จากนั้นก็หายเป็นปกติ สงสัยว่าเกิดจากอะไรกันแน่ ไปถามพระบอกว่ามีครูบาอาจารย์ ถามเจ้าเข้าทรงบอกว่ามีเจ้ากรรมนายเวรมารบกวน
เรียนถามท่านดร. ว่าเกิดจากอะไรคะ ...
ขอบคุณมากค่ะ ...... som.

คำตอบ
•  มีพลังจิตอื่นมาใช้ร่างกายของเราเพื่องานของเขา

90.
เรียนถามค่ะ
การคุมกำเนิด โดยกินยา ถือเป็นบาปไหมค่ะ ถ้าบาปจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เมื่อเราไม่พร้อม
ขอบพระคุณค่ะ

คำตอบ
เป็นบาปคือป้องกันหรือขัดขวางไม่ให้ปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดเป็นการสร้างศัตรูถือว่าเป็นบาป แก้ไขโดยทำความดีสร้างบุญ สร้างบารมีให้ยิ่งใหญ่กว่าบาป

89.
เรียนท่านสนอง
ดิฉันมีคำถามรบกวนดังนี้
1 ถ้าชาติก่อนไม่มีบารมีทางภาวนา ชาตินี้สามารถภาวนาจนจิตสงบได้ไหม

คำตอบ
•  สัตว์ที่กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว คำว่าไม่มีบารมี เป็นไปไม่ได้ เพราะจะเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างน้อยต้องมี ศีลบารมี
•  ส่วนบารมีทางภาวนาถ้าไม่มีมาก่อน ชาตินี้ภาวนาให้จิตสงบได้ยาก

2 อดีตทำกรรมมาบ้าง แต่ปัจจุบันทำแต่กรรมดี ไม่ทำบาปเลย และนั่งภาวนา สวดมนต์ จะช่วยลบล้างกรรมในอดีตได้ไหมคะ

คำตอบ
•  ลบล้างกรรมในอดีตไม่ได้ ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้ายังมีกรรมเก่าที่ไม่ดีกลับมาให้ได้รับอกุศลวิบากในชาติสุดท้าย ที่ถูกพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินจากยอดเขาลงมาเพื่อทำร้ายพระพุทธองค์

3 มีวิธีไหนที่จะทำให้จิตรวม สงบได้เร็ว

คำตอบ
•  ถ้าอยากให้จิตรวมสงบได้เร็ว ต้องมีศีลควบคุมใจ ต้องมีกัลยาณมิตรคอยชี้นำต้องปฏิบัติให้ถูกกับจริตของตน ต้องเร่งความเพียร ฯลฯ

4 ถ้าอยากเกิดเป็นคนดี ทุกๆชาติ จะต้องอธิษฐานอย่างไรคะ

คำตอบ
•  ต้องมีศีลควบคุมใจ ต้องมีสัจจะ ต้องสร้างมหาทาน(เลี้ยงพระ 7 วัน , สร้างศาลาถวายสงฆ์ , สร้างโรงทาน , สร้างถนนให้คนสัญจร ฯลฯ) แล้วจึงอธิษฐานว่า หากจำเป็นต้องเกิดเป็นคนแล้ว ขอให้คนดีทุกชาติ จนกว่าจะเข้านิพพาน

5 คำว่าปรินิพพานกับนิพพานต่างกันอย่างไรคะ

คำตอบ
•  เป็นคำที่ต่างกัน แต่มีความหมาย เหมือนกัน คือมีจิตเป็นอิสระ หมดสิ้นอาสวะกิเลส

6 เมื่อพระอรหันต์ละสังขาร จิตของท่านจะไปไหน และเป็นอย่างไรคะ

คำตอบ
•  ตอบไม่ได้ ไม่มีความรู้

7 เพศหญิงและฆราวาส สามารถนิพพานได้ไหม

คำตอบ
•  เพศหญิงเข้านิพพานได้ ตัวอย่าง อัมพปาลีเป็นโสเภณี ยังพัฒนาจิตตนเองจนเป็นพระอรหันต์ได้ ฆราวาสก็เข้านิพพานได้ เช่น พระนางเขมา ซึ่งเป็นมเหสีรองของพระเจ้าพิมพิสาร สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นฆราวาส

8 วิปัสสนา กรรมฐานและภาวนาต่างหรือเหมือนกันอย่างไร

คำตอบ
•  คำว่าวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง ส่วนคำว่าภาวนาแปลว่าพัฒนา จิตภาวนา หมายถึงการพัฒนาจิตให้นิ่งเป็นสมาธิ (สมถะกรรมฐาน) และพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง (วิปัสสนากรรมฐาน)

9 เทวดาสามารถปฏิบัติธรรมจนนิพพานได้ไหม โดยไม่ต้องเกิดเป็นคน
ขอบพระคุณมากค่ะ ... som. supa.   15 มิถุนายน 2548

คำตอบ •  เทวดาสามารถพัฒนาจิตตนเองให้มีดวงตาเห็นธรรมได้ จึงบรรลุเป็นอริยเทวดาชั้นต้น(โสดาบัน)ได้ ตัวอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ ได้ดวงตาเห็นธรรม เปลี่ยนสภาพจากปุถุเทวดาไปเป็นอริยเทวดา(สิริมหามายาเทพบุตรโสดาบัน) หากเทวดาตนนั้นมีความสามารถพัฒนาจิตตนเอง จนเข้าสู่ความเป็นอริยเทวดาขั้น 3 (เทวดาอนาคามี) แล้วจุติ (ตาย) ไปเกิดเป็นรูปพรหมในชั้นสุทธาวาสได้ สามารถบรรลุสู่แดนพระนิพพานได้โดยไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นคนอีกเลย

88.
กราบเรียนท่านอ.ดร.สนอง วรอุไร
ก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณท่านอ.ดร.สนอง เป็นอย่างสูงที่เปิดโอกาสให้ได้ซักถามในสิ่งที่ติดค้างในใจมานานค่ะ หนูได้อ่านหนังสือเรื่องทางสายเอกและตามรอยพ่อแล้วรู้สึกซาบซึ้งมากค่ะ จึงพยายามที่จะสานต่อทางธรรมโดยการบำเพ็ญบุญบารมีตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำไว้ ทั้ง12ข้อแล้ว (บางข้อก็ยังทำไม่ได้เต็มที่เช่นตักบาตรทุกเช้า นั่งสมาธิวันละ15นาที บวชชีพราหมณ์9วันแต่ตั้งใจว่าต้องทำให้ได้ค่ะ)...แต่ด้วยความที่หนูเคยทำบาปหนักจนไม่อาจลืมได้จึงคิดว่า นอกเหนือจาก12ข้อแล้วที่จะบรรเทาได้คือสร้างมหากุศลและมหาทานตามที่ท่านอ.ดร.สนองได้แนะไว้ แต่หนูยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของมหากุศลและมหาทานค่ะต้องรบกวนให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณมากค่ะ

ทานคือการให้ การบริจาค การสละออกไปจากตัว มหาทานคือการให้ทานที่ยิ่งใหญ่เช่น ให้ทานกับคนที่มีคุณธรรมสูง (พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้า พระที่ออกจากนิโรธสมบัติ พระอนาคามีหรือพระอรหันต์ ฯลฯ)

นอกจากนี้การให้กับคนหมู่มาก เช่นถวายสังฆทาน(ทานให้กับหมู่สงฆ์ไม่เจาะจงองค์ใดองค์หนึ่ง) แจกหนังสือเป็นธรรมทาน เลี้ยงพระ 7 วัน ฯลฯ เหล่านี้จัดเป็นมหาทาน ส่วนการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างทางสัญจร ต่อน้ำประปาเข้าหมู่บ้าน สร้างศาลาพักร้อนริมทาง ฯลฯ เหล่านี้เป็นมหากุศล
(กุศล=ฉลาด มหา=ใหญ่หรือมาก)คือการกระทำที่ฉลาดมาก1.เรื่องการฝึกกรรรมฐาน ควรเริ่มต้นอย่างไรค่ะ เท่าที่ทราบมาคือควรมีผู้ชี้แนะเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง สถานที่หรือวัดใดที่หนูควรไปขอรับคำแนะนำค่ะ(เวลาหนูนั่งฝึกจิตให้ป็นสมาธิกลับรู้สึกจิตเหมือนลูกลิงกระโดดไปมา ไม่อยู่นิ่ง แต่บางทีเวลาทำงานกลับเหมือนจิตนิ่งกว่าเวลาหลับตาค่ะ)

คำตอบ
การฝึกกรรมฐานถ้าจะให้ได้ผลดี ต้องหาครูที่เป็นกัลยาณมิตรในทางธรรม ขอรับกรรมฐาน ทำใจให้มีศีล ปฏิบัติตามคำสอนของครู ทำตัวเหมือนคนโง่ ไม่ต้องสงสัยแต่ต้องทำตามที่ครูบอกให้ได้ ส่วนจะบอกว่าปฏิบัติสำนักไหน
คงบอกยาก เพราะขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของผู้เข้าปฏิบัติ ฯลฯ อิริยาบถใดที่ทำให้จิตนิ่งได้ ใช้อิริยาบถนั้นเป็นองค์ภาวนา


2.บวชชีพรามณ์ถือเป็นมหากุศลด้วยหรือเปล่าคะ และต้องบวชอย่างน้อย9วันด้วยหรือเปล่าคะ(เมื่อ10ปีก่อนหนูเคยไปบวชชีพราหมณ์ได้5วัน พอเข้าวันที่6อยู่ดีๆเกิดรู้สึกกลัวขึ้นมาจนต้องให้ที่บ้านมารับกลับค่ะ)

คำตอบ
บวชชีพราหมณ์ ถือเป็นมหากุศลได้ เพราะถ้าทำได้ถึง ขั้นสามารถทำให้มีดวงตาเห็นธรรมได้ บวชมากวันหรือน้อยวันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย แต่ถ้าบวชแล้วจิตสงบเป็นสมาธิได้ จิตเกิดปัญญาเห็นแจ้งได้ การบวชในครั้งนั้นจัดได้ว่าเป็นมหากุศล


3.ในส่วนการเลี้ยงพระสุปฏิปัณโณ หรือพระที่ออกจากนิโรธิสมาบัติ เราจะทราบได้อย่างไรค่ะว่าพระองค์ใดเป็นพระสุปฏิปัณโณ หรือบำเพ็ญนิโรธิสมาบัติ และหากหนูจะขอสอบถามท่านอ.ดร.สนอง เป็นการส่วนตัวว่ามีพระสงฆ์รูปใดบ้างคะไม่ทราบจะเป็นการละลาบละล้วงและทำให้ท่านลำบากใจมากไปหรือเปล่าคะ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งที่จักช่วยแนะทางสว่างให้หนูค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง ...   ปารมิตา

คำตอบ
พระสุปฏิปันโน คือพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติธรรมแล้วมีจิตสงบ มีกิเลศลด มักน้อย สันโดษ ไม่ติดกลุ่ม เลี้ยงดูง่าย ฯลฯ
ส่วนพระที่บำเพ็ญนิโรธสมบัติ ผู้ที่จะทำได้ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นอนาคามีขึ้นไป พระที่เข้านิโรธสมาบัติทุกปี(เดือนกุมภาพันธ์)อยู่วัดศรีดอนมูล อ.สารภี เชียงใหม่ องค์อื่นไม่เปิดเผยต้องสืบหาเองยังมีอยู่หลายองค

87.
กราบเรียนท่านอาจารย์สนอง วรอุไร
ผมอยากทราบวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมชั้นพระโสดาบันครับ และอยากทราบว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดบรรลุธรรมชั้นนี้แล้วจะสามารถรู้ได้ตัวเองว่าบรรลุธรรมชั้นนี้แล้วหรือไม่
ขอแสดงความเคารพอย่างสูงครับ
บัวลอย

คำตอบ
ต้องมีศีลคลุมใจ(อย่างน้อยศีล 5) ให้ได้แล้วเจริญสติจนเกิดเป็นสมาธิขั้นอุปจารสมาธิ และพิจารณาสติปัฎฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม)ให้เห็นเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ (อนิจจัง-ทุขขัง-อนัตตา)
ถ้าเมื่อใดเห็นกายเป็นอนัตตาได้ คือดับไปไม่มีร่างกาย แล้วจิตไม่ยึดถือว่าเป็นร่างกายของเราความเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่มี นั่นคือละสักกายทิฏฐิได้

มีตัวอย่างในครั้งพุทธกาล อุปติสสะ(พระสารีบุตร)ได้ฟังพระอัสชิพูดถึงสิ่งที่ศาสดาตรัสไว้ว่า "ธรรมใดเกิดย่อมเกิดแต่เหตุ และตรัสเหตุแห่งความดับไว้ด้วย พระศาสดามีปรกติตรัสอย่างนี้"
หลังจากฟังพระอัสชิ แล้วอุปติสสะ ได้พิจารณาโดยแยมคาย(โยนิโสมนสิการ) แล้วเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา จึงได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน

ผู้ที่เป็นพระโสดาบันละสักกายะทิฏฐิได้ ไม่สงสัยในพระรัตนตรัยและมีศีลคลุมใจตลอด (คือศีลไม่พร่อง ศีลไม่ด่าง ไม่สักแต่ว่าถือศีลด้วยปาก)

86.
เรียน ท่านอาจารย์ ดร.สนอง
1. ดิฉันอยากทราบเรื่องการบริจาคร่างกาย
เป็นบุญกุศลหรือไม่ และถ้าเราตายไปแล้วไม่อยากให้มีพิธีกรรมทางศาสนาเพราะสิ้นเปลืองเงินทองของผู้ อยู่ภายหลัง และจะให้ญาตินำร่างกายเราไปบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่ ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ จะเป็น บาปหรือไม่ ถ้าเราจะไม่ให้ญาติเราจัดงานศพ สวดศพ อยากได้รับคำแนะนำด้วยคะ

คำตอบ

การบริจาคร่างกาย ถ้าไม่เป็นบุญกุศล อาจารย์คงไม่บริจาคให้คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลสวนดอกหรอก (บริจาคไปนานมากแล้ว ยังไม่ตายสักที) เมื่อตายไปแล้วไม่อยากให้มีพิธีกรรมทางศาสนา เพราะสิ้นเปลืองของผู้อยู่ภายหลัง ถ้าจะให้ญาตินำร่างกาย (ศพ) ไปบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่ภายหลัง อาจเป็นบาปกับคนที่อยู่ได้ เพราะญาติยังยึดติดว่าเราเป็นสมมุติของเขา ถ้าไม่ได้ทำศพตามพิธีกรรมทางศาสนา ญาติไม่สบายใจจิตเป็นบาปของผู้อยู่ ส่วนผู้ตายมีจิตประสงค์บริจาคร่างให้คนอื่นนำไปใช้ประโยชน์ บุญก็เกิดกับผู้มีจิตบริจาค

2. เรื่องการใช้แผ่น VCD ที่เรา copy มาเปิดดู เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (แต่เราไม่ได้ไปจำหน่ายเพื่อผล กำไร) ผิดศีลหรือไม่
Best Regards,
Sasithorn Suklertkij .... Jun 4 '2005

คำตอบ
การ Copy แผ่น VCD ถ้าไม่ขออนุญาตเจ้าของถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และผิดศีลด้วย ถึงแม้ว่าจะมิได้นำไปจำหน่ายก็ตาม85.

เรียนท่านอาจารย์ดร. สนอง วรอุไร
ผมขอเรียนถามดังนี้คือ
1. การอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ใด จำเป็นต้องเอ่ยชื่อคนนั้นหรือไม่ ผมเพียงแต่นึกถึงเขาๆจะได้รับส่วนบุญหรือไม่

คำตอบ

•  การอุทิศส่วนกุศลจะเอ่ยชื่อผู้รับหรือไม่เอ่ยชื่อก็ได้ ถ้าสภาวะของผู้ล่วงลับอยู่ในฐานะที่รับได้ เพียงแต่นึกอุทิศกุศลให้ก็ถึงผู้รับได้

2. กรณีของไข้หวัดนก ที่ต้องฆ่าไก่ ฆ่าเป็ดจำนวนเป็นแสน เป็นล้านตัว เห็นแล้วสงสารมาก ถ้าเป็นอาจารย์ จะแน่นำในเรื่องนี้อย่างไร

คำตอบ

•  แนะนำว่า “ วางเฉย ” เพราะเป็นเรื่องการผูกเวรระหว่างคนกับเป็ด - ไก่ ซึ่งเป็นเรื่องของเขา เราเป็นเพียงผู้ดู แล้วอุทิศบุญกุศลของเราให้เป็ดไก่ เป็นวิธีที่ดีที่สุด

3. สวรรค์และนรก เป็นสากลหรือไม่ หมายความว่าทุกศาสนาจะร่วมใช้ด้วยกันหรือไม่ อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบาย

คำตอบ

•  สวรรค์และนรกเป็นสากล แต่รูปลักษณ์อาจไม่เหมือนกันก็ได้ เพราะยังเป็นสมมุติของสังสารวัฏ ตัวอย่าง เช่น คุกไทยกับคุกฝรั่งไม่เหมือนกัน , โบสถ์ไทย โบสถ์ฝรั่ง โบสถ์แขก ยังไม่เหมือนกัน แต่มีสาระซึ่งเป็นสากลเหมือนกัน จะร่วมใช้ด้วยกันหรือไม่ร่วมใช้ก็ได้ เช่นฝรั่งมาติดคุกเมืองไทยหรือนักโทษติดคุกไทยไม่ไปติดคุกฝรั่ง

4. กรณีที่บ้านขึ้นปลวกและมีแมลงสาบ มากๆจนทำลาย ข้าวของ อยากให้ช่วยแนะนำว่าควรทำอย่างไร หากไม่ทำลายเขา

คำตอบ

•  เรื่องปลวกทำลายบ้าน ถ้าไปฆ่าเขาบาปแน่นอน วิธีดีที่สุดคือป้องกันไว้ก่อนที่ปลวกจะขึ้นบ้าน เช่น ใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเทไว้รอบโคนเสาบ้าน ส่วนแมลงอาศัยอยู่ในบ้าน คนโบราณเขาใช้พิมเสนผสมการบูรใส่ถุงไว้ตามลิ้นชัก หรือในตู้เก็บจาน ชาม , เก็บเสื้อผ้า เพื่อป้องกันไม่ไห้แมลงสาปมาอยู่อาศัย

5. จากการฟังบรรยายธรรมของอาจารย์หลายครั้งในเรื่องจิต เชื่อว่าจิตพัฒนาได้ถูกต้องใช่ไหมครับ แต่อยากทราบว่าจิตแก่ตามวัยหรือไม่ ( ที่ถามเพราะว่า จากข่าว พวกเฒ่าหัวงู อายุ 60-70 ปี ยังมีความอยากในเรื่องกาม )

คำตอบ

•  จิตพัฒนาให้กิเลศลดลงหรือทำให้หมดกิเลสได้ จิตไม่มีแก่ ไม่มีหนุ่ม เพราะเป็นพลังงาน ส่วนเรื่องเฒ่าหัวงูยังมีความอยากในเรื่องกามเพราะจิตของเขามีกำลังสติน้อย ไม่อาจต้านทานพลังจากร่างกายได้ จิตจึงตกเป็นทาสของกามตัณหา

6. การที่จิตหลุดออกจากร่างแล้วเห็นตัวเองแสดงว่า การดูไม่ต้องใช้ตา แต่ใช้จิตในการมองใช่หรือไม่ ที่ถามเพราะคนที่อุทิศดวงตาหรือผู้ที่กำลังจะอุทิศจะได้สบายใจ

คำตอบ

•  จิตที่หลุดออกจากร่างแล้วเห็นตัวเอง ก็เหมือนกับคลื่นเรดาร์ ไปเห็นเครื่องบิน ไม่จำเป็นต้องมีตา ก็รู้ว่าเป็นเครื่องบิน จิตเป็นพลังงานอมตะที่มีธาตุรู้ ส่วนคนที่อุทิศดวงตาไปแล้ว ถ้ายังไม่ตายก็ต้องตาบอดมองไม่เห็น ถ้าตายไปแล้วตาดีกว่าเดิม เพราะการเห็นใช้พลังงานจิตเห็น ไม่ได้ใช้ตาเนื้อตาหนังเห็น การอุทิศดวงตาเป็นทานอุปบารมี ทำแล้วมีอานิสงส์มาก

7. คนที่ไม่มีสติหรือเอาสติไปจับที่นั่นที่นี่ ทำให้สูญเสียพลังโดยใช่เหตุ ใช่หรือไม่

คำตอบ

•  คนที่ส่งจิตออกไปรับสิ่งกระทบภายนอกร่างกายมาปรุงเป็นอารมณ์ เป็นการสูญพลังงานโดยไม่จำเป็น ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตมากนัก คนที่ฉลาดใช้สติคุมจิตไม่ไห้ออกไปนอกตัว พวกนี้จิตสงบมีพลังเก็บไว้ในตัวมาก

8. การที่บอกว่าเกิดในเมืองมนุษย์นั้น หมายถึงโลกใบนี้ใช่หรือไม่ หรือมีมนุษย์โลกอื่น เป็นไปได้หรือไม่ เพราะบางครั้งมองดูโลกเล็กไปหากเทียบกับจักรวาล

คำตอบ

•  มนุษย์ในโลกอื่นก็มี ไม่จำเป็นว่าต้องมาเกิดในโลกที่เราอยู่อาศัยนี้

9. อยากให้เด็กประถม เด็กมัธยมในโรงเรียนได้ฟังธรรมที่อาจารย์บรรยายจัง เพราะวัยนี้กำลังถูกครอบงำโดยอบายมุขแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ตั้งแต่เกิดจนโต น่าเสียดายพลังของชาติ ผู้ใหญ่ในสังคมเองที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็น้อยลงเรื่อยๆ ขอความเห็นในเรื่องนี้จากอาจารย์ครับ
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ธนู เศวตศรีถวัลย์ ... 2 มิถุนายน 2548

คำตอบ

•  ความคิดที่อยากให้เด็กประถม เด็กมัธยมในโรงเรียนได้ฟังธรรม เป็นความคิดที่ดี ขณะนี้อาจารย์กำลังทำอยู่

84.
อาจารย์ค่ะ
เราจะเอาธรรมะมาแก้ปัญหาหนี้สินได้อย่างไร หรือปัญหาต่างๆที่เราแก้ไม่ตก กว่าเราจะนั่งจนได้สติเราก็ตายก่อนแน่เลยเวลา Bank โทรมาทวงเรามากๆ
ถ้าปฏิบัติจะนานไหมค่ะ
จากคนที่บางครั้งแก้ปัญหาไม่ตก ...  1 มิถุนายน 2548

คำตอบ
เรื่องหนี้สินเมื่อสร้างขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้ ต้องใช้หนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมด ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรม แม้แต่พระพุทธเข้ายังต้องใช้หนี้ให้พระเทวทัต อยู่หลายชาติ คนที่ไม่ประมาท เขาป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นหนี้ด้วยการดำเนินชีวิตแบบ มักน้อย สันโดษ และมีสาระ

83.
เรียนท่านอาจารย์ดร. สนอง วรอุไรที่เคารพอย่างสูง
ผมพรชัย ม้าวิไลครับ เรียนถามอาจารย์ดังนี้ครับ
1.การปฎิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน กิจวัตรประจำวันของอาจารย์อาจารย์ทำอย่างไรให้ตัวเรามีสติอยู่ตลอดเวลา เช่นอาจารย์ตื่นเวลาอะไร ตื่นแล้วอย่างแรกคิดอะไรหรือทำอย่างไรพิจารณาอย่างไร ในระหว่างวันตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนอาจารย์มีสติโดยการภาวนาหรือพิจารณาอย่างไร

คำตอบ
อาจารย์กำหนดจิตให้ระลึกอยู่กับอิริยาบถที่เป็นปัจจุบันในทุกครั้งที่นึกได้ทุกครั้งที่ทำงาน ตื่นแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลย แต่ถ้ามีสิ่งกระทบจากข้างนอก (อายตนะภายนอก) เข้ากระทบ หู , ตา , จมูก , ลิ้น ฯลฯ (อายตนะภายใน) จิตระลึกได้ทันสิ่งที่เข้ากระทบ และใช้ปัญญาที่เกิดจากจิตนิ่ง ตามดูว่าสิ่งกระทบทุกอย่างดับไป ตามกฎไตรลักษณ์

2.ปัญญาตัวที่สามที่อาจารย์บรรยายในธรรมะเราต้องพิจารณาอย่างไร หรือว่าเมื่อจิตนิ่งแล้วจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องนำหัวข้อธรรมใดๆมาพิจารณาครับ

คำตอบ  
ปัญญาตัวที่ 3 จะเกิดขึ้นได้ต้องฝึกจิตให้มีสติ เมื่อใดที่จิตมีสติแล้ว สมาธิเกิดเป็นอัตโนมัติ ใช้พลังของสมาธิระดับอุปจารสมาธิ พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ ปัญญาตัวที่ 3 จะเกิดได้ต่อเมื่อเห็นสรรพสิ่งเกิดแล้วดับไป

3.สำหรับคนที่ปฎิบัติธรรมนั้น แต่ละคนมีอาจารย์ที่สามารถฝึกฝนตนอยู่แล้วหรือไม่ครับ เราจะทราบได้อย่างไรว่าท่านใดเป็นอาจารย์เราที่จะสงเคราะห์เราให้เข้าเส้นทางธรรมที่เป็นสัมมาสมาธิ หรือเราต้องเสาะแสวงหาเองครับ ฝึกตนเองไปเรื่อยๆและรอจนพบเอง.... กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง
พรชัย ม้าวิไล ...  22 พฤษภาคม 2548

คำตอบ  
คนที่ปฏิบัติธรรม มีตัวเองเป็นอาจารย์สอนตัวเอง ถ้าเรานิ่งได้แล้ว จิตใจที่นิ่งตามดูสิ่งดีและไม่ดีที่เกิดกับใจตัว แล้วเห็นมันดับไป ไม่ยึดติดทั้งดีและทั้งไม่ดี จะเกิดเป็นปัญญารู้ทัน จิตจะเป็นอิสระ ปล่อยวาง นี่คือปัญญาที่เห็นถูกตรงตามความเป็นจริง

82.
กราบเรียนท่านอาจารย์สนองที่เคารพอย่างสูง
ถามอาจารย์ดังนี้ครับ
1. มีอาชีพใดๆบ้างที่เป็นสัมมาอาชีวะ(ยกเว้น 5 อาชีพที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้)แล้วไม่ผิดกฎของกรรม(ไม่มีการสร้างกรรมดำต่อภพต่อชาติอีก เช่น อาชีพ เสริมสวย ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดกฎของกรรม)
คำตอบ
•  อาชีพหมอดู ไม่ผิดกฎหมายเป็นสัมมาอาชีวะทางโลก แต่เป็นมิจฉาอาชีวะทางธรรม เพราะเป็นอาชีพสร้างเหตุ ให้ต้องเวียนตาย - เวียนเกิด ในวัฏฏะสงสาร
•  อาชีพครูสอนหนังสือไม่ผิด ก.ม. เป็นสัมมาอาชีวะในทางโลก แต่เป็นมิจฉาอาชีวะในทางธรรม เพราะสอนคนให้ติดโลก เป็นทาสของโลกธรรมและวัตถุ
•  อาชีพครูสอนสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ไม่ผิด ก.ม. และ เป็นสัมมาอาชีวะในทางธรรม เพราะสอนคนให้พ้นจากวัฏฏะสงสาร
ฯลฯ


2.การเจริญสติ มักทำได้ไม่เท่าทันรับกับปัจจุบัน ควรแก้ไขอย่างไรครับ
คำตอบ
เร่งความเพียร เจริญสติทั้งอิริยาบถใหญ่ และที่สำคัญต้องเจริญสติในอิริยาบถย่อย ในทุกครั้งที่นึกได้ และในทุกครั้งที่ว่างจากการทำงาน


3.การเดินจงกรมและนั่งสมาธิ ควรจะใช้เวลาเท่าไรจึงจะเหมาะสมในแต่ละวัน
คำตอบ
การเดินจงกรมและนั่งสมาธิในแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากัน แต่ต้องมีสติตามดูว่า เมื่อสมาธิ ถดถอย (จิตเริ่มไม่นิ่ง) ให้รีบเปลี่ยนอิริยาบถ จากนั่งเป็นเดินจงกรม หรือจากเดินจงกรม เป็นนั่ง


4.มีดัชนีใดเป็นตัวบอกว่าการปฏิบัติธรรมของตนมีความก้าวหน้า(ป้องกันการหลงตนเอง)
คำตอบ
ดัชนีบ่งชี้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม มีหลายตัวเช่น
•  ความรวดเร็วในการเข้าสมาธิ
•  จิตเป็นอิสระจากสิ่งเศร้าหมอง (ดูกิเลส ทั้ง 16 ตัว)
•  ทุกครั้งที่สิ่งกระทบเข้าสัมผัสจิต แล้วเห็นการดับไปของผัสสะ จิตปล่อยวางเป็นอุเบกขา พร้อมกับการเกิดของปัญญารู้เท่าทัน


5.ธรรมหมวดใดของพระพุทธองค์ที่สร้างเสริม สนับสนุนการปฎิบัติธรรมเพื่อลดภพชาติของเราให้สั้นเข้า นอกจากสติปัฎฐาน ๔
ขอบพระคุณครับ
คำตอบ
กำหนัดลด , ไม่ติดในภพ , กิเลสลด , มักน้อย , สันโดษ , ขยัน , ไม่คลุกคลีหมู่คณะ , เลี้ยงดูง่าย เหล่านี้เป็นข้อสรุปทั้ง 8 ที่ควรจะทำให้เกิดกับจิตใจของเราจนกระทั่งทำได้ 100% เป็นดีที่สุด
81.
ขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้ครับ
1. ที่ว่าการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นต้องมีศีล 5 ครบนั้นผมเชื่อ แต่ว่าการเกิดเป็นคนนั้นก็ต้องมีการผิดศีลบ้าง คงไม่มีใครมีศีลครบตั้งแต่เกิดจนตาย
อย่างสมัยเด็กๆเคยฆ่าสัตว์โดยที่ไม่รู้ว่าผิด เช่น ยิงนก ตกปลา เอาปลามากัดกัด แข่งนกบ้าง เป็นต้น สิ่งต่างเหล่านี้ไม่ได้ถูกสอนว่าผิดจึงทำ อันนี้ชาติหน้าคงได้ลงนรกหรือเปล่ารับ ปัจจุบันก็พยายามรักษาศีลมาโดยตลอด
คำตอบ
เกิดเป็นคนแล้วผิดศีล ถ้ารู้ว่าผิดควรต้องระมัดระวัง อย่าให้ผิดไปเรื่อยๆ เพราะถ้าก่อนตายจิตดวงสุดท้ายมีศีลไม่ครบ 5 มีโอกาสลงไปเกิดในอบายภูมิได้ง่าย ยิงนก ตกปลา เอาปลามากัดกัน ล้วนเป็นอกุศลกรรม ทั้งนั้น ถ้ากรรมตามทันต้องไดรับอกุศลวิบาก (บาป)

2. ไม่อยากเกิดอีกเพราะการเกิดเป็นทุกข์ ผมอยากปฏิบัติให้หลุดพ้น แต่ไม่ทราบวิธีที่ถูกต้องหรือมีใครคอยแนะนำ พระสงฆ์ในปัจจุบัน จำนวนมากที่บวชก็ไม่ได้มุ่งเพื่อความหลุดพ้นเหมือนในอดีต แต่มุ่งแสวงหา ไม่ผิดกับคนธรรมดา จึงไม่ทราบว่าจะไปปรึกษาหรือเรียนการปฏิบัติที่ใด ขอคำแนะนำด้วย
ด้วยความนับถืออย่างสูง      ธนู เศวตศรีถวัลย์    19 พฤษภาคม 2548
คำตอบ
ถ้าต้องการหลุดพันไม่อยากกลับมาเกิดอีก ทำได้ 2 วิธี คือ แสวงหากัลยาณมิตรในทางธรรมให้ได้ และปฏิบัติธรรมจนได้ปัญญาเห็นแจ้ง แล้วใช้ปัญญาเห็นแจ้ง นำทางให้กับชีวิต โอกาสไม่ต้องกลับมาเกิดอีก มีได้เป็นได้

80. ขอสอบถามอาจารย์ครับ
1. การที่ผู้ชายไปเที่ยวผู้หญิงที่อาบอบนวด จ่ายเงิน แล้วกลับบ้าน นั้นบาปมั้ยครับ
คำตอบ
ไปเที่ยวผู้หญิงอาบอบนวด ก็ถือเป็นบาป

2. การที่ไปเที่ยวที่ Pub บาร์ อย่างเช่น RCA แล้วชอบพอกับผู้หญิงแล้วมีอะไรกัน แต่ไม่ใช่แฟน สักพักนึงแล้วก็เงียบหายกันไป อย่างนี้บาปมั้ยครับ
คำตอบ
ไปเที่ยว Pub แล้วไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น ผิดศีลข้อ 3 เพราะพ่อแม่เขาเป็นเจ้าของ

3. ต่อจากข้อ2 แล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นเค้ารักเราจริงๆ แต่เราไม่ได้รักเค้าเลย แล้วเราทำตัวไม่ดีเพื่อที่จะเลิกกับเค้าไป นี่จะบาปมั้ยครับ
ขอขอบพระคุณมากครับ
จากคนที่ยังติดกามอยู่
คำตอบ
ก็ยังถือเป็นบาปอยู่ สรุปทั้ง 3 ข้อ ไม่ควรทำ

79. กราบเรียนถามท่านอาจารย์ สนอง ค่ะ
1. คนที่ไปทำแท้งมาบาปมากไหมค่ะ เราควรจะแก้ไขอย่างไรที่จะลบร้างบาปนี้ได้ ชีวิตจะเจริญขึ้นได้ไหมค่ะ
คำตอบ
ไปทำแท้งมาบาปแน่นอน ต้องทำบุญใหญ่ (มหากุศล เช่น ฝึกกรรมฐาน , บวชพระ , มหาทาน เช่น เลี้ยง พระสุปฏิปันโน 7 วัน ฯลฯ) แล้วอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร หากเขาอโหสิก็หมดเวร

2. คนที่มีหนี้สินมากๆ ควรจะทำอย่างไร โดนทวงตามทุกวันค่ะ
คำตอบ
คนที่เป็นหนี้ หนีหนี้ไม่พ้น ต้องยอมใช้ไปจนกว่าจะหมดหนี้ หรือหากจะพ้นหนี้ ต้องพัฒนาจิตให้เป็นอิสระ ต่อโลกธรรมและวัตถุ

78.
กราบเรียนท่านอาจารย์ ดร. สนอง ค่ะ
หนูขอรบกวนถามท่านอาจารย์ค่ะว่า การเปิดร้านขายอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบด้วยนั้น เป็นการผิดศีลข้อ 1 หรือเปล่าคะ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ
ไพลิน .. 8 พฤษภาคม 2548

คำตอบ
เปิดร้านขายอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ ไม่ผิดศีลข้อ 1 ถ้าไม่เอาสัตว์มีชีวิตมาฆ่าด้วยตนเอง ไม่รู้ ไม่เห็น เขาฆ่าสัตว์เพื่อเรา และสุดท้าย ต้องไม่สั่งให้เขาฆ่าเพื่อเอาเนื้อมาประกอบอาหาร

77.
กราบเรียนค่ะ
1. เวลามีสมาธิ และเกิดมีนิมิต ทีไร มักจะ เกิดการปรุงแต่งของจิต เป็นพระอริยสงฆ์ ทุกครั้ง เห็นในนิมิต ก็จะรู้สึกที่ร่างกายเป็น ลักษณะอริยาบท หรือเอกลักษณ์เฉพาะของท่าน เช่นบางครั้งรูปสึกเหมือนหลวงปู่แหวน (2ครั้ง) ( เพราะพอมีสมาธินิ่ง รู้สึกตัวเอง นั่งในลักษณะ คอเอียงๆ ทั้งๆที่รู้ตัว ทั่วพร้อม ว่าเกิดสภาวะอะไรบ้าง ในขณะมีสมาธิ) บางครั้ง ไม่ได้ อยู่ในสมาธิรู้สึกตรึงเครียด บริเวณระหว่างคิ้ว พอหลับตาแป๊ปเดียว ก็จะเห็นพระอริยสงฆ์รูปอื่นอีก ..... ที่บริเวณ หน้าผาก บางครั้งก็ฝันเป็นเรื่องเป็นราว แบบไม่เคยฝันมาก่อน ในลักษณะที่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อน และพอไม่กี่วัน ก็เกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายๆกับที่ฝัน
     ลักษณะนี้ ....... เป็นสัญญาเดิม ที่เราเอาจเคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาก่อน หรือเปล่าค่ะ ทีแรกกลัวมากๆ ทำให้เกิด อกุศลจิตทีคิดไม่ดี กลัวว่ามีมารมาหลอกล่อให้หลง แต่ก็พิจาราณาดูที่จิตตนเอง ก็มีความคิดที่ดี อยากทำบุญ อยากไปฟังเทศณ์ฟังธรรม อยากไปปฏิบัติธรรม .... อยากทำแต่ความดี

คำตอบ

การนิมิตเห็นพระอริยสงฆ์เป็นเรื่องดี แต่ถ้าเอาจิตไปผูกติดกับนิมิตนั้นไม่ดี
อยากทำบุญ อยากฟังธรรม อยากปฏิบัติธรรม เพียงแค่อยากอย่างเดียวเป็นเรื่องไม่ดี ถ้าอยากแล้วตามด้วยลงมือทำบุญด้วยตัวเอง ฟังธรรมด้วยตนเอง ปฏิบัติธรรมด้วยตนเองเป็นเรื่องดี และถ้าเข้าถึงธรรมได้เป็นดีที่สุด


2. อาจารย์ค่ะการที่เราปฏิบัติสมาธิ บางวัน เป็นแบบสมถะ บริกรรมพุทโธ ดูลมหายใจเรื่อยๆ จนสมาธิดิ่ง จิตนิ่ง เกิดนิมิต ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง แล้วน้อมพิจาราณาในนิมิตนั้นๆ (รู้เท่าทันมั่ง ไม่ทันมั่ง ตกใจกลัวมั่ง) บางวัน ก็แบบดูสภาวะสิ่งที่มากระทบทั้งภายใน + ภายนอก ไม่เพ่งในอารมณ์ ใดอารมณ์หนึ่ง ตามรู้ตามดูสภาวะแบบรู้ตัว ทั่วพร้อม ดูความเกิด..ดับ...เกิด...ดับ ของจิตที่รู้ ที่สัมผัสในสภาวะนั้นๆ ลักษณะนี้หนูสังเกตุดูมันไม่เกิดนิมิตใดๆค่ะ มีแต่สภาวะเกิดการรู้ที่จิต การปฏิบัติ ในลักษณะ บางวันแบบนี้ บางวันอีกแบบหนึ่ง ) ทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้า ใช่ไหมค่ะ ควรยึดแบบใดแบบหนึ่ง ไปเลยใช่ไหมค่ะ ตอนนี้หนูรู้สึกว่าเกิดอาการ รักพี่แต่เสียดายน้องค่ะ เป็นแบบนี้จริงๆ ค่ะ อย่างวันไหนเกิดอาการกลัว (ผี ) ก็จะแบบดูจิต วันไหนอยากรู้ อยากเห็นว่าวันนี้มันจะ มีนิมิติอะไร หรือรู้สึกว่าตัวเองกล้า (ไม่กลัวมาก) ก็จะแบบสมถะดูลมหายใจเรื่อยๆ จนสมาธิดิ่ง จิตนิ่ง (อาจเป็นเพราะหนูหลงนิมิติโดยไม่รู้ตัว ) หนูเป็นแบบนี้จริงๆค่ะอาจารย์ ขอความเมตตา และขอความเห็นจากอาจารย์ด้วยค่ะ

คำตอบ
การดูลมหายใจจนเกิดสมาธิ เห็นนิมิต รู้ทันมั่ง ไม่รู้ทันมั่ง ตกใจกลัวมั่ง .... เป็นการปฏิบัติผิดทาง
การตามรู้ ตามดู สิ่งกระทบทั้งภายนอก-ภายใน ดูความเกิด ความดับ ของผัสสะที่เกิดขึ้น แล้วไม่เกิดนิมิตไดๆ ... เป็นการปฏิบัติถูกทาง คนฉลาดเขาเลือกทำแบบหลังนี้เท่านั้น เจริญพละธรรม 5 ประการ อยู่เสมอๆ จนกล้าแข็ง จิตจะทิ้งการปฏิบัติผิดทางแบบแรกได้เอง

3. การเกิดอภิญา
ต่างๆ เช่น หูทิพย์ ตาทิพย์ นั้น เกิดจากการสะสมมาแต่ชาติก่อนหรือเปล่าค่ะอาจารย์ และเป็นไปได้ไหมค่ะ กับ การเห็นอะไรแปลกๆ ขณะไม่ได้อยู่ในสมาธิ อย่างเช่นแสงสว่างที่เป็นดวงๆ ขนาดเท่าเหรียญ 1 บาทบ้าง 5บาทบ้าง 10บาทบ้าง รายล้อมรอบตัวเรา เยอะมากซึ่ง สว่างกว่าแสง แดดอีก สว่างกว่าเสื้อขาว ที่เราใส่ บางขณะก็รู้สึกสัมผัสแปลกๆ ที่องค์พระที่บ้าน เห็นแสงสว่างแวบเดียว แล้วก็หายไป คร้งล่าสุด จะเห็นตอนกลับจากปฏิบัติถือศีล 8 แล้วสวดมนต์ รู้สึกมีสมาธิมาก ลักษณะทั้งหมดนี้ เท่าที่สังเกตุตัวเองนะค่ะ จะเกิดตอนขณะจะไปปฏิบัติถือศีล 8 หรือถือศีล 8 อยู่ หรือไม่ก็ตอนทำมหาทาน (ทำหนังสือ , CDเป็นธรรมทาน ) ค่ะ ลักษณะนี้เรียก เป็นอภิญญาที่ติดตัวมา หรือเปล่าค่ะ หนูก็พิจาราณาดู รู้สึกเฉยๆ

***** ถ้าใช่ หนูกลัวตัวเองจะหลงเหมือนกัน เลยมาศึกษาการปฏิบัติแบบดูจิต ดูสภาวะธรรม ที่เกิดขึ้นค่ะ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านพระอาจารย์เกษมธรรมทัต (วัดมเหยงค์) ค่ะ เคยปฏิบัติตอนท่านนำปฏิบัติ ที่หอประชุมศิลปากร ที่กลุ่มกัลยาณธรรมจัด นะค่ะ ก็มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นหลายอย่าง แบบรู้ตัวทั่วพร้อม ตอนนี้ก็อาศัยCDธรรมนำปฏิบัติของ พระอาจารย์ท่าน อยู่ค่ะ ก็เลยได้สภาวะธรรมเหมือนมี เข็มทิ่มแทงทั่วร่างกาย ที่ได้กราบเรียน ถามอาจารย์ไปแล้วนะค่ะ หนูว่าหนูเป็นคนแปลกมากๆ นะค่ะอาจารย์ ...เหมือนใกล้เกลือกินด่าง ยังไงไม่รู้ ทั้งที่รู้ๆ แบบนี้มันก็ยังมิวาย

ขอความเมตตาอาจารย์ค่ะ หนูไม่รู้จะปรึกษาธรรมกับใครค่ะ ขอรบกวนอาจารย์ชี้แนะทางสว่างด้วยค่ะ

คำตอบ
การเกิดอภิญญา เช่น หูทิพย์ ตาทิพย์ เกิดจากการฝึกแต่จิตนิ่งอย่างเดียว (สมถะภาวนา) มายาวนาน สะสมมาแต่ชาติก่อน
การเห็นแสงสว่างขนาดเหรียญบาท เหรียญห้าบาท เหรียญสิบบาท ล้อมรอบตัวนั้น เห็นจริง แต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นไม่จริง ถ้าไปหลงยินดีกับสิ่งที่เห็นนั้น เป็นการกระทำที่สวนทางกับพระพุทธะ ถ้าอยากจะพ้นทุกข์ ต้องทำจิตเป็นอิสระไม่ติดในอภิญญา ต้องพิจารณา สิ่งที่ถูกเห็นนั้นให้ดับไปตามกฎไตรลักษณ

76.
กราบเรียนถามท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
จากคำถามข้อ 72 และ 71 หนูอยากทราบน่ะค่ะว่าเป็นวิบากกรรมเก่า
หรือมารที่มาขัดขวางการทำความดีกันแน่คะ
เพราะบางคนก็เป็นและบางคนก็ไม่เป็นน่ะค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
เบญญาภา
23 เมษายน 2548

คำตอบ
การคิด การพูด การกระทำ ทั้งดีและไม่ดีจะถูกเก็บสั่งสมไว้ในดวงจิต ซึ่งแต่ละคน คิด พูด ทำไม่เหมือนกัน จึงสั่งสมกรรมไม่เหมือนกัน เมื่อกรรมแสดงผลออกมาเป็นวิบาก จึงได้รับวิบากไม่เหมือนกัน ที่ถามมาจึงตอบว่าเป็นวิบากกรรม ไม่ใช่มารมาขัดขวาง มารมาทดสอบ

75.
กราบเรียนถามค่ะ
หนูต้องกราบขออนุโมทนาที่ท่านอาจารย์ เมตตาตอบคำถาม ข้อ62 ที่หนูได้เรียนถามไปค่ะ ซึ่งหนูได้ไปปฎิบัติตามคำแนะนำ แล้ว
ไม่มีสภาวะหูอื้อแล้วค่ะ หนูเคยกำหนดบริกรรม ภาวนา พุท - โธ ตามลมหายใจเข้า และออกจนบางครั้งมีสภาวะสมาธิดิ่งจนเกิดนิมิตบ่อยครั้ง บางครั้งหนูพิจาราณาไม่ทัน ตกใจทุกที ซึ่งทำให้หนูรู้สึกกลัวการเกิดนิมิตค่ะ ปัจจุบันหนูไม่ได้บริกรรม พุทโธ แต่ฝึกการปฏิบัติเฝ้าดู +รู้สิ่งที่มากระทบทั้ง ภายใน และภายนอก ดูการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับมีอยู่ครั้งหนึ่ง รู้สึกเหมือนมีเข็ม เป็น พันๆ เล่ม มาทิ่มแทงบริเวณใบหน้าและลามมาตลอดจนทั่วทั้งร่างกาย ก้อพิจาราณา ดูการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับ และดูที่จิต ก้อรู้สึกเฉยๆ ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติ ที่เคยดูลมหายใจเข้าออกและสมาธิดิ่งจนเกิดนิมิตบางครั้งพิจาราณาทัน จะรู้สึกมีปิติมาก ๆ ตัวเบา แต่พอมาฝึกปฏิบัติพิจาราณาแบบนี้ กลับไม่มีอาการ ปิติ หรือ อะไรเลยกลับรู้สึกเฉยๆ จริงๆค่ะ

ขอความเมตตาอาจารย์ แนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะ ....... และอารมณ์รู้สึกเฉยๆนั้น เป็นอารมณ์ ที่เขาเรียกว่าอุเบกขาใช่หรือไม่ค่ะ เพราะบางครั้งหนูเคย สังเกตตัวเองค่ะ ว่าพอหนูตั้งใจทำบุญ จะรู้สึกปิติ พอทำไปแล้ว ตามที่ตั้งใจไว้ ก็รู้สึกเฉยๆค่ะ

ขออนุโมทนาบุญ ในความเมตตาของอาจารย์ค่ะ

คำตอบ
เมื่อปฏิบัติกรรมฐานแล้วมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแทงตามร่างกาย และได้พิจารณา ดูการเกิด ตั้งอยู่ และดับไป (กฎไตรลักษณ์) ผลที่ตามมารู้สึกเฉย ๆ นั้น คือการปล่อยวางเพราะปรากฏการณ์(เข็มทิ่มแทง) ไม่มีตัวตนจึงปล่อยวาง เกิดเป็นอุเบกขา แสดงว่าวิปัสสนาญาณได้เกิดขึ้นแล้ว ปฏิบัติถูกทางแล้ว สิ่งที่ควรทำต่อไปคือ ทุกผัสสะที่ปรากฏขึ้นในดวงจิตขณะจิตนิ่ง ให้พิจารณาเหมือนเข็มทิ่มแทง ปล่อยวางเป็นอุเบกขาให้ได้ทุกผัสสะ จะมีดวงตาเห็นธรรม เหมือนดั่งที่อุปติสสะพูดว่า “ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและตรัสถึงความดับไว้ด้วย พระศาสดาปรกติตรัสอย่างนี้ ” .....ถ้าทำได้อย่างนี้....สาธุ ๆ ๆ

74.
กราบเรียนท่านอาจารย์สนองที่เคารพ
ดิฉันมีปัญหาอยากเรียนถามอาจารย์ดังนี้
1. ดิฉันได้ฝึกปฏิธรรมแบบ ยุบหนอ-พองหนอ ตามแนวทางของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมธีราชมหามุณี ขณะนี้มีปัญหาคือ ทำอย่างไรจึงจะกำจัดถีนมีนถะนิวรณ์ซึ่งเกิดขึ้น พอเริ่มสวดมนต์ก็จะง่วงมาก แม้กระทั่งเดินจงกรมก็ง่วง พยายามระลึกรู้และกำหนด เวลานั่งสมาธิจึงมีอาการพงะไปด้านหลัง พยายามตั้งสติ กำหนด พอออกจากสมาธิความง่วงก็หายไป จึงอยากทราบวิธีปฏิบัติที่จะขจัดความง่วง

คำตอบ
วิธีกำจัดถีนมิทธะ (ง่วงเหงา ซึมเศร้า) ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติกรรมฐาน ทำได้หลายวิธี อาทิ จำกัดการรับประทานอาหารให้น้อยลง รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย (มังสวิรัติ) งดรับประทานอาหารมื้อเย็น หรือเดินจงกรมให้มากขึ้น หรือหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ สัก 20 ครั้ง หรือล้างหน้า หรืออาบน้ำ หรือนอนศีรษะต่ำ หรือเดินลมปราณ ฯลฯ

การนั่งสมาธิแล้วมีการผงะไปข้างหลลัง ให้ใช้จิตกำหนดรู้หนอๆ ๆ ๆ หรือดูอาการผงะ ว่าเป็นตามกฎไตรลักษณ์

2.แทบทุกครั้งที่ไปทำบุญ เวลาได้ยินเสียงสวดมนต์จะต้องน้ำตาไหล และมีความต้องการอยากสวดมนต์ให้เหมือนพระ เวลาที่เห็นคนทำดี หรือ เมื่อระลึกถึงพระเมตตาของพระเจ้าอยู่หัว หรือ คุณครูบาอาจารย์ จะต้องน้ำตาไหล ทุกครั้ง พยายามกำหนด รู้หนอ รู้หนอ น้ำตาไหลหนอๆ เป็นเพราะสติอ่อน จิตใจอ่อนไหว ใช่หรือไม่

คำตอบ
ได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วน้ำตาไหล เป็นอาการของคนสติอ่อน แก้โดย เจริญสติให้เข้มข้นขึ้นจนกระทั่งรับทันเสียง (อายตนะภายนอก) ที่เข้ากระทบหู (อายตนะภายใน) แล้วผัสสะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ คือ ที่สุดเสียงดับ (อนัตตา)การปรุงแต่งอารมณ์ ( สังขาร) ไม่เกิดน้ำตาไม่ไหล

3. อยากทราบว่าการที่เราต้องทำงานกับเชื้อจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา แบคทีเรีย หรือ ไวรัส แล้วต้องกำจัดทิ้ง (Dis-infectant, หรือ Sterilization) เมื่อทำงานเสร็จ หรือการที่ต้อง เผาเข็มเขี่ยเชื้อ ทุกครั้งเมื่อทำการ culture เชื้อ ถือว่าผิดศีลข้อที่ 1 หรือไม่ ทำให้เราต้องบกพร่องในศีล 5
ท้ายสุดนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดคุ้มครองท่านอาจารย์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง ดำรงขันธ์ยาวนานเพื่อช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้นานแสนนาน
ด้วยความเคารพ
oratch ... 11 เมษายน 2548

คำตอบ
การกำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส โดยวิธี Dis-infection หรือ Sterilization หรือ โดยการเผาเข็มเขี่ยเชื้อไม่ผิดศีลข้อที่ 1 (ปาณาติบาต) คือ ฆ่าสัตว์เพราะจุลินทรีย์ที่กล่าวถึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณครอง(ไม่ใช่สัตว์)

73.
ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ดร.สนองค่ะ
เพื่อนดิฉันได้ว่าจ้างคนมาสวดมนต์ที่บ้าน เนื่องจากการงานเขาดีขึ้นหลังจากที่เขาบนว่า " ถ้าการงานดีขึ้นจะจ้างคนมาสวดมนต์ที่บ้าน " หลังจากเสร็จพิธี พระที่เพื่อนดิฉันรู้จักซึ่งได้นิมนต์ท่านมาในงานนี้ด้วยนั้น ท่านถามพวกเราว่า รู้ไม๊ว่าวันนี้ใครได้บุญ และใครได้บาป ก็มีหลายท่านตอบว่า ได้บุญกันทั้งนั้นเพราะทุกคนคิดดี ทำดี ตั้งใจสวดมนต์ถวายพระ
พระท่านตอบว่า คนที่ได้บุญคือ พระพุทธเจ้า เนื่องจากท่านเป็นผู้ไม่มีกิเลสแล้ว คนที่ได้บาปคือคนที่รับจ้างมาสวดมนต์ เนื่องจากเขารับค่าจ้างจากการสวดมนต์ ส่วนคนที่มาในงานนั้นได้บุญด้วย ถ้าตั้งใจสวด

ดิฉัน เลยอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ที่พระท่านว่านั้น ถูกหรือผิด อย่างไรค่ะ เพราะหลายท่านที่ฟังในวันนั้นล้วนเชื่อตามที่พระท่านพูดหมดเลย ยกเว้นดิฉันคนเดียวค่ะ
กราบขอบพระคุณมากค่ะ   
Duangjai ...  8 เมษายน 2548

คำตอบ
ถ้าการสวดมนต์เป็นบาป พระพุทธเจ้าคงไม่ใช้ให้พระอานนท์นำสาวกไปทำบาปด้วยการสวดรัตนปริตร เพื่อช่วยเหลือชาวเมืองเวสาลีให้พ้นวิบัติอันเนื่องมาจากภัยแล้ง ถ้าการสวดมนต์เป็นบาป พระพุทธเจ้าคงไม่ทำบาปให้สาวกดู ด้วยการสวดโพฌงคปริตรถวายพระมหากัสสปะให้หายจากอาพาธ ฯลฯ

ผู้ใดนิมนต์ภิกษุมาสวดมนต์ที่บ้าน หากภิกษุมีความเห็นว่า ปัจจัยที่ญาติโยมถวายนั้น “ เป็นค่าจ้างสวดมนต์ ” ความเห็นนั้นเป็นมิจฉาทิฎฐิ (เป็นบาป) ถ้าภิกษุมีความเห็นว่า ปัจจัยที่ญาติโยมถวายนั้นเป็นการสร้างทานบารมีของผู้ถวาย ความเห็นนี้เป็นสัมมาทิฎฐิ (เป็นบุญ)

เช่นเดียวกับคนที่มาในงาน ถ้าตั้งใจสวดได้บุญ (สวดด้วยการมีสติ) ถ้าไม่ตั้งใจสวด (ขาดสติเป็นบาป)

คุณเป็นคนเดียวในวันนั้น ที่เชื่อพระพุทธเจ้า คือ พระพุทธะให้เชื่อสิ่งที่มีเหตุ-ผลรองรับ หรือให้เชื่อด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญดีแล้ว .......สาธุ ๆ ๆ


72.
กราบเรียนท่านอาจารย์ดรสนอง ที่เคารพ สืบเนื่องจากคำถามที่ 10 นะคะ หนูยังไม่ค่อยเข้าใจในคำตอบเท่าไรน่ะค่ะ

10. ความคิดอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจ เป็นความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิด แต่มันคิดขึ้นมาเองเราจะมีวิธีแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร เพราะปัญหานี้สร้างความทุกข์ใจให้ตัวข้าพเจ้ามาก

คำตอบ
เรื่องเป็นผลมาจากโปรแกรมของจิตที่เป็นอกุศลเราสร้างและสั่งสมไว้ในใจของเราเอง เป็นผลงานไม่ดีของเราเอง ทางที่ดีควรลบทิ้งโปรแกรมจิตที่เป็นอกุศลให้หมดไป ถ้าไม่ลบทิ้งโปรแกรมฯนี้ยังฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกไม่มีปัญญา ถ้าโปรแกรมโผล่ขึ้นในจิตสำนึกและให้ผลไม่ดี เจ้าของโปรแกรมอกุศลนี้จะเดือดร้อนเป็นทุกข์ ฉะนั้นต้องเจริญอินทรีย์พละ5 ให้แก่กล้าแล้วพิจารณาโปรแกรมอกุศลตามกฎไตรลักษณ์เพื่ออกุศล เข้าสู่อนัตตา และไม่กลับมาปรากฏในจิตอีกแสดงว่า โปรแกรมอกุศลถูกลบทิ้งไปแล้ว เราก็จะมีใจที่เป็นสุขตลอดไป

1. ถ้าหนูจะลบโปรแกรมอกุศลทิ้งต้องปฏิบัติอย่างไรคะ หนูก็เป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะ ทำไมมาสนในธรรมะต้องเป็นแบบนี้ด้วยคะ ไม่ทราบว่าเป็นกรรมเก่าหรือไม่คะ ถ้าเป็นกรรมเก่าทำอะไรมาหรือคะ

คำตอบ
  ถ้าจะลบโปรแกรมจิตที่เป็นบาปนี้ทิ้งไป ต้องฝึกจิตให้นิ่งและให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งแล้วใช้ปัญญาเห็นแจ้งพิจารณาความคิดที่เป็นอกุศลนี้ให้ดับไป (อนัตตา) ตามกฎไตรลักษณ์ เมื่อความคิดที่เป็นอกุศลเข้าสู่อนัตตา (มิใช่ตัวมิใช่ตน) ผู้ที่มีปัญญาเข้าถึงสัจจธรรมนี้จะปล่อยวางความคิดที่เป็นอกุศลนั้นได้ โปรแกรมจิตที่เป็นอกุศลจะถูกลบออกไปจากจิตของตัวเองได้

2. หนูจะสามารถทราบได้อย่างไรคะว่าครูบาอาจารย์ ของหนูอยู่ที่ไหน และควรจะปฏิบัติธรรมอย่างไหนที่จะถูกกับจริตของตนเองคะ หนูจะรู้ได้อย่างไรคะ( หนูเคยไปฟังธรรมะบรรยายของท่านอาจารย์ มีคำพูดนึงว่า " บางคนกว่าจะหาครูบาอาจารย์เจอ ก็เสียเวลาในการปฏิบัติ" หนูไม่อยากเสียเวลาน่ะค่ะ แล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรคะว่าครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนและต้องปฏิบัติแนวไหนน่ะค่ะ )

คำตอบ
  ครูบาอาจารย์ของหนูอยู่ที่ตัวหนูเอง ทุกขณะตื่น ที่สิ่งกระทบภายนอก(อายตนะ
ภายนอก) เข้ากระทบหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ (อายตนะภายใน) ให้ตามดูสัมผัสที่เกิดขึ้น ว่าทุกสัมผัสที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ และหนูจะปล่อยวางสิ่งที่หูได้ยิน สิ่งที่ตาได้เห็น สิ่งที่จมูกได้กลิ่น สิ่งที่ลิ้นสัมผัส ที่สั่งร่างกายสัมผัสร้อน เย็น อ่อน แข็ง สิ่งที่ทำให้ใจคิดปรุงแต่ง เพราะต่างๆ เหล่านี้เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ (อนิจจัง – ทุกขัง - อนัตตา) มิใช่ตัวมิใช่ตน ทุกสิ่งปล่อยวางหมด ไม่หลงยึดถือว่าเป็นของเรา เราเป็นเพียง “ ผู้ดู ” มิใช่ผู้ที่จะเอาใจไปผูกติดเป็นทาสให้เสียหาย จิตใจของหนูจะมีความเป็นไท ตรงตามที่พระพุทธะชี้ทางให้เวไนยสัตว์ดำเนินชีวิตตามแนวนี้ นั่นแหละครูที่แท้จริง อยู่ที่ตัวหนูเอง

สุดท้ายนี้หนูกราบขอขมาต่อท่านอาจารย์ดร.สนอง ด้วยนะคะ ถ้าหนูได้ล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ โดยตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี หนูกราบขอขมามา ณ ที่นี้ ขอให้ท่านอาจารย์ดร.สนอง ได้โปรดอโหสิกรรมให้หนูด้วยนะคะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

เบญญาภา ... 7 เมษายน 2548

71.
ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ดร.สนอง
จากการที่เห็นมีคำถามหลาย ๆ
คำถามที่เกี่ยวกับการคิดอกุศลหรือการคิดปรามาสพระรัตนตรัย
โดยอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในบางคน ดิฉันขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า
เป็นกรรมเก่าหรือมารที่มาขัดขวางในการทำความดีคะ และเราจะสามารถลบโปรแกรมอกุศล
(ตามที่ท่านอาจารย์ได้ตอบไว้) ได้อย่างไรคะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
เบญญาภา

คำตอบ
การคิดอกุศล (มิจฉาสังกัปปะ) มีต้นเหตุมาจากความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ จิตขาดสติ ความรู้ไม่จริง (อวิชชา) จึงครอบงำจิต เวลาจิตที่ไม่รู้จริงทำงานในรูปของความคิด จึงคิดผิด คิดสิ่งที่เป็นอกุศล เช่น คิดเรื่องกาม เรื่องพยาบาท เรื่องเบียดเบียน ฯลฯ

วิธีที่จะลบโปรแกรมจิต ที่เป็นอกุศลนี้ มีอยู่ 2 ทางคือ ผู้ที่มีความชำนาญในการฝึกจิตนิ่ง (จิตมีสมาธิ) มายาวนาน ให้นำความคิดที่เป็นอกุศลนั้น มาพิจารณาโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) จนเห็นโทษ เห็นทุกข์ เห็นการดับไป (อนัตตา) ของความคิดที่เป็นอกุศลแล้ว สัมมาญาณ (สัมมาทิฏฐิขั้นโลกุตระ) จะเกิดขึ้น สำหรับผู้ที่จิตไม่นิ่ง ต้องฝึกสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน จนกระทั่งเกิดวิปัสสนาญาณ คือปัญญาเห็นถูกตรงตามที่เป็นจริง (สัมมาทิฏฐิขั้นโลกุตระ) ความคิดอกุศลจึงจะถูกลบออกไปจากโปรแกรมจิตได้


70.
คนป่วยเป็นโรคมะเร็ง มีอาการปวดมาก ต้องฉีดมอร์ฟินช่วย จะมีวิธีอย่างไรที่จะนำธรรมะ ไปใช้ในการช่วยอธิบายให้ผู้ป่วยคนนี้ระงับความเจ็บปวดได้

คำตอบ
ถ้าจะหนีทุกขเวทนา (อาการปวด) ให้ย้ายจิตไปรับสิ่งกระทบภายนอก เช่น ฟังเสียงสวดมนต์ เสียงบรรยายธรรม เสียงเพลงที่รับกับจริต ฯลฯ จากเทปหรือ ซีดี หรืออ่านหนังสือ หรือใช้ตาดูสิ่งสวยๆ งามๆ

ดีที่สุดที่จะหนีพ้นทุกขเวทนาได้ คือ สวดมนต์ เช้า - เย็น ปฏิบัติจิตภาวนาอยู่เสมอที่นึกได้ และเมื่อว่างจากงานภายนอก


69.
สวดมนต์ในรถ ไม่ได้สวดหน้าพระพุทธรูป จะได้บุญหรือไม่

คำตอบ
คำว่าบุญ หมายถึง ความดี, การทำความดี, กุศล, ความสุข ฯลฯ การสวดมนต์ในรถ เป็นการทำความดี ทางกาย วาจา ใจ ฉะนั้นสวดมนต์แล้วได้บุญ สวดมนต์หน้าพระพุทธรูป มีจิตจดจ่อ (สติ) กับการสวดมนต์มากกว่าจึงได้บุญมากกว่า

68.
มีลูกที่สอนยาก ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย จะแก้นิสัยของลูกให้ดีขึ้นได้อย่างไร

คำตอบ
ต้องแก้ที่พ่อแม่ ทำตัวเองให้เป็นคนใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล(มัธยัสถ์)

67.
การสวดมนต์ ถ้าสวดในใจ กับสวดออกเสียง อย่างไหนได้บุญมากกว่า

คำตอบ
ถ้าจิตไม่สะอาดสวดดังๆก็ได้บุญน้อย ถ้าจิตสะอาดสวดในใจ(ไม่ออกเสียง)ได้บุญมากกว่า
ถ้าจิตสะอาดสวดออกเสียงได้บุญมากที่สุด

66.
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย ถ้าผู้ตายไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้ว จะได้รับส่วนกุศลนั้นหรือไม่

คำตอบ
ได้รับถ้าเครื่องมือ(จิต)พร้อมที่จะรับ

65.
มีคำถามดังนี้ค่ะ กรณีที่เรานำแมวจรจัดที่หลงมาอาศัยอยู่ที่บ้านไปทำหมัน จะเป็นการทำบาปหรือไม่ เนื่องจากทำให้เขาเจ็บปวด และเราก็ไม่ทราบว่าเขาต้องการมีลูกหรือเปล่า แต่เจตนาของเราคือไม่อยากให้พวกเขาแพร่พันธ์เร็วมาก เพราะเราไม่มีเวลาและกำลังในการดูแลเอาใจใส่พวกเขาค่ะ

คำตอบ
การทำหมันแมว เป็นบาปแน่นอน ผู้สั่งคือจำเลยที่ 1 ผู้ทำหมันเป็นจำเลยที่2 เมื่อใดที่อกุศลกรรมตามทัน อกุศลวิบากที่เราได้รับคือ ไม่มีทายาทสืบทอดตระกูล (เป็นหมันไม่มีลูก)


64.
กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ มีคำถามจะรบกวนดังนี้ค่ะ  
1) หลังจากกลับจากการไปเข้าคอร์สกรรมฐานหลักสูตร 7-10 วัน พอกลับมาบ้านจะพบว่ามีปัญหาที่บ้านทุกครั้ง รุนแรงกว่าปรกติ ซึ่งโดยปรกติจะไม่ค่อยมีเรื่องอะไร ก็พยายามเจริญสติอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมีเรื่องหลังจากไปเข้ากรรมฐานทุกครั้ง ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ อย่างไรก็ตามจะไม่ละทิ้งการเจริญสติปัฎฐานแน่นอนค่ะ

คำตอบ
เป็นเรื่องธรรมดาของการทำความดี ต้องมีมารคอยผจญ มันเป็นหน้าที่ของมารโดยเฉพาะ ที่จะกักขังสัตว์ให้อยู่ใต้อำนาจของเขาฉะนั้นทุกวันที่ทำความดี ท่านเจ้าคุณโชดก แนะนำศิษย์ให้แผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอยู่เสมอๆ และแผ่เมตตาให้กับมารด้วย (ขอท่านจงเป็นสุขเถิด)

2) การที่เราทำอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดืหรือไม่ดี แล้วเราได้รับผลทันทีเช่นเดียวกันไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ แต่ก่อนภายใน 1-2 เดือน แต่เดี่ยวนี้ยิ่งไวขึ้นภายใน 2-3 วัน หรือใน 1 อาทิตย์ หมายความว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีพอๆ กันแล้ว หรือหมายความว่ากรรมเก่าๆ เบาบางลงจึงเหลือแต่กรรมที่ทำในชาตินี้ หรือว่ากรรมดีเราหมดแล้ว กรรมสนับสนุนอื่นๆ จึงสามารถส่งผลทันที ขอคำอธิบายด้วยค่ะ   กราบขอบพระคุณค่ะ
ศรีสมัย

คำตอบ
   การกระทำทั้งดีหรือไม่ดีให้ผลทันที แสดงว่ากิเลศลดน้อยลง จิตสะอาดมากยิ่งขึ้น คนที่จิตสะอาดถ้าทำกรรมดีจะได้รับผลดีง่าย แต่ถ้าทำไม่ดีจะได้รับผลร้ายง่าย ฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรม พึงระมัดระวังไม่ประมาทในกุศลกรรมทั้งปวง


63.
กราบเรียน ถามท่านอาจารย์
ว่ากรณีที่คนตายก่อนถึงอายุขัย และยังวนเวียนอยู่ในบ้าน หากเราพูดออกไปท่านเหล่านั้นจะได้ยินเสียงของเราหรือไม่เพราะตอนสวดมนต์จะได้เชิญท่านเหล่านั้นมาฟังและอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ และคนที่หมดอายุขัยและไปสู่สุขคติแล้วเราสมควรจุดธูปเชิญท่านมาฟังหรือร่วมอนุโมทนาบุญทุกครั้งที่เราทำบุญได้หรือไม่
กราบขอบพระคุณค่ะ
jiraporn-s@th.nec-tokin.com

คำตอบ
   กายหยาบมีหูเนื้อหูหนัง กายละเอียดมีหูทิพย์ เมื่อเราพูดออกไปเขาได้ยินเสียง เมื่อเขาพูดออกมา หากจิตเรานิ่งเรา ก็ได้ยินเสียงแต่ระดับการได้ยินลึกกว่าเสียงที่มนุษย์พูดเข้าหูเรา
    คำว่าตายแล้วไปสู่สุคติ หมายความว่า ตายแล้วไปเกิดใหม่(ปฏิสนธิ) ในร่างมนุษย์ เทวดา หรือพรหม ถ้าเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกา สามารถรู้เห็นการกระทำของมนุษย์ได้ง่าย เพราะอยู่ใกล้กัน ส่วนเทวดาในชั้นอื่น หากเรามีจิตเมตตา ปรารถนาจะเชิญท่านมาสวดมนต์หรือฟังธรรม เช่น ธัมจักรกัปปวัตตนะสูตร อนัตตลักขณะสูตร ฯลฯ สามารถทำได้ ด้วยการกล่าวเชิญเทวดา (ชุมนุมเทวดา) และยังเป็นการดีที่จะได้มีเพื่อนเป็นเทวดาอีกด้วย


62.
ขอกราบเรียนค่ะ
1. ขณะนั่งสมาธิพอจิตเริ่มนิ่ง รู้สึกเหมือนหูอื้อ แต่ก็พิจาราณาดูลมหายใจก็รู้สึกว่ามีลมหายใจ เข้า-ออก ตามคำภาวนา พุทโธ เมื่อมียินเสียงกระทบจากภายนอก ก็รู้ว่าได้ยิน แต่ก็ตามดูลมหายใจ+ ภาวนา แต่หูก็ยังอื้ออยู่ ( เหมือนอยู่ในถ้ำ ) แต่ก้พิจาราณาว่ารู้ที่จิต การปฏิบัติลักษณะแบบนี้ ถูกต้องหรือไม่ค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

คำตอบ
ถ้าปฏิบัติถูกทางแล้วอาการหูอื้อต้องไม่มี วิธีแก้คือใช้จิตตามดูอาการหูอื้อ จนกระทั่งอาการ หูอื้อดับไป ตามกฎไตรลักษณ์และอาการนี่ไม่เกิดขึ้นอีก

2. หนูนั่งสมาธิที่บ้าน ตื่นตอนตีห้า นั่งสมาธิอย่างเดียว แต่ไม่ได้เดินจงกรม ได้ไหมค่ะ และการสวดมนต์บนที่นอนก่อนนอน ได้ไหมค่ะ (ไม่ได้เข้าไปสวดมนต์ในห้องพระค่ะ )

คำตอบ
สวดมนต์บนที่นอนสามารถทำได้ แต่ถ้าสวดที่ห้องพระจะดีกว่า และการเจริญสติด้วยการนั่งอย่างเดียว สามารถทำได้ แต่ถ้าเจริญสติในทุกอริยาบถ (ยืน เดิน นั่ง นอน ดู กินดื่ม ฟัง ฯลฯ) จะดีกว่า

3. หนูเคยอธิฐานจิตค่ะ ตอนร่วมทำบุญสร้างพระประธาน หนูอธิฐานว่า " เกิดชาติหน้าภพใดขอให้ได้พบหระพุทธศานา ได้ปฎิบัติธรรมตามคำสั่งสอน มีสัมมาทิฐิ มีดวงตาเห็นธรรม จนหลุดพ้นจากวัฎฎะสงสาร พบพระนิพาน " ขณะอธิฐาน รู้สึกขนลุกทั่วร่างกาย รู้สึกปิติมากๆ จนจุกที่ลิ้ปี่ ( เหมือนโดนต่อย ) มีแสงสว่างสีเหลืองทองรอบตัว การเกิดสภาวะเช่นนี้ แสดงว่าคำอธิฐานสำริผลใช่หรือไม่ค่ะ และต้องปฎิบัติอย่างไรต่อค่ะ

คำตอบ
สัมฤทธิ์ผลได้ ต่อไป ขอให้ รักษาศีลและสัจจะตลอดชีวิต แล้ว-ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอความเป็นจริงของคำอธิษฐานจะเกิดขึ้นในวันหน้า

4.กราบขอความกรุณาค่ะ ขออยากได้คำแผ่เมตตา เวลาหลังจากสวดมนต์ + นั่งสมาธิแล้วค่ะ เพราะทุกคร้งจะแค่ กล่าว " สัพเพ สัตตา........" เพราะหนูเคยไปฟังการบรรยายธรรม ของอาจารย์ ตอนท้ายที่คุณหมอ อัจรากล่าวนำแผ่เมตตา มีนอกเหนือจาก " สัพเพ สัตตา........" ซึ่งหนูรู้สึกปิติมากๆๆค่ะขณะกล่าวตาม

คำตอบ
อ่านคำตอบในสาระแห่งธรรม ข้อ 13 เรื่อง อธิษฐานจิต

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะ

61.
กราบเรียนอาจารย์ดร.ครับ
หลังจากผมได้กราบเรียนถามปัญหาไปครั้งหนึ่งซึ่งได้รับความเมตตาจากอาจารย์และทีมงานกัลยาณธรรมเป็นอย่างดี ดังนั้นผมขอโอกาสเรียนถามเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิครับ ผมฝึกสมาธิโดยการภาวนาพร้อมดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าภาวนาพุทธ หายใจออกภาวนาโธ มีการพัฒนามาโดยลำดับคือรู้ลมหายใจคำภาวนาหายไปจนถึงลมหายใจละเอียดหายและหายไป แต่ตอนนี้ผมจะมาติดอยู้ที่เมื่อเริ่มภานาจิตจะดิ่งลงสู่ความสงบตัดความรู้สึกตัวไม่รับรู้ถึงเสียงรบกวนรอบข้างไม่รับรู้ถึงเวทนาทางกายที่เกิดขึ้น (ความปวดเมื่อย) คล้ายๆ หลับครับจนซักพักหนึ่งประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะถอนออกมารับรู้สิ่งต่างที่อยู่รอบตัวเป็นอยู่แค่นี้ครับขออาจารย์โปรดช่วยแนะนำเพื่อให้เจริญยิ่งขึ้นด้วยครับว่าผมฝึกสมาธิมาถูกต้องหรือเปล่าครับ

ด้วยความเคารพ
อนุสร

คำตอบ
เมื่อใดมีจิตถอนออกมารับรู้สิ่งต่างๆที่อยุ่รอบตัวให้พิจารณาสติปัฏฐาน 4 คือพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม ให้เห็นเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏบัติกรรมฐาน

60. ดิฉันได้ฝึกการดูจิตมาเป็นเวลาเกือบปีแล้วระยะหลังๆ ก็เห็นความปรุงแต่งของจิตรวมทั้งมีสติเวลาเกิดอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจ ก็จะดูไปตรงๆซึ่งทำให้มีความทุกข์น้อยลงมากกว่าแต่ก่อน ปัญหาคือ เมื่อปฏิบัติไปภายใน 1 เดือนจะต้องมี 2-3 วันที่เกิดอาการฟุ้ง และไม่สามารถหยุดความฟุ้งได้ กำหนดลมหายใจหรือพิจารณาดูเวทนาแทบไม่ได้เลย จนกว่าจะได้อ่านหนังสือ ธรรมะ หรือ ฟังธรรมะบรรยาย เป็นการกระตุ้น จิตจึงจะกลับไปเจริญวิปัสสนาได้ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคะ
สมคิด ปิ่นทอง

คำตอบ
ที่เกิดอาการฟุ้ง 2 - 3 วันเป็นเพราะธาตุในร่างกายไม่สมดุล ตัวอย่างเช่น ในกระเพาะอาหารมีกรดเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดอาการปวดคุมจิตยาก ฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นทันทีในร่างกายจะไปกระตุ้นระบบอวัยวะบางส่วนทำงานมากขึ้น เกิดอาการปวด(ทุกขเวทนา)คุมจิตให้สงบได้ยาก แต่เมื่ออ่านหนังสือหรือฟังธรรมบรรยายแล้วจิตสงบดี เป็นเพราะคุณย้ายสติไปไว้ที่การอ่าน การฟัง ทำให้จิตไม่รับทุกขเวทนามาปรุงเป็นอารมณ์

59. คำถามจากญาติธรรม
1.ดิฉันมีญาติที่ยังไม่สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม ได้แนะนำให้เขาสนใจปฏิบัติธรรมเหมือนดิฉัน โดยแนะนำให้เขาเริ่มต้นด้วยการถีอศีล 5 แต่เขายังติดเล่นการพนันอยู่ ดิฉันจึงบอกเขาให้เลิกเล่นการพนัน เขาและเพื่อนๆอีก4-5คน ต่างรุมย้อนดิฉันว่า เล่นการพนันไม่ผิดศีล5นะ ทำไมต้องห้าม ไม่เห็นมีข้อไหนบัญญัติไว้เลยว่าห้ามเล่นการพนัน ดิฉันเจอถูกรุมสวนอย่างนี้ก็อธิบายไม่ถูก กราบเรียนท่านอาจารย์ช่วยสอนวิชาปราบเซียนพวกนี้ด้วยค่ะ

คำตอบ
จะให้ญาติมาสนใจศึกษาปฏิบัติธรรม ผู้ชักชวนต้องพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนสะอาด(มีศีล) และเป็นคนดี(มีธรรม) ได้ก่อน ผู้ถูกชักชวนจึงจะเกิดศรัทธา การเล่นการพนันไม่ผิดศีล แต่ผิดธรรม เป็นวิถีแห่งความเสื่อมของชีวิต ผู้ใดตกเป็นทาสการพนัน ชีวิตตกต่ำ ตายแล้วมีโอกาสไปเกิดในอบายภูมิได้

2.ศีลข้อ 5 ห้ามดื่มสุราเมรัย เขาสงสัยว่าทำไมจึงห้าม ดิฉันตอบว่าเพราะทำให้ขาดสติซึ่งเกิดผลเสียร้ายแรงตามมา เขาย้อนว่าเขาดื่มอย่างมีสติ ดื่มแล้วไม่ขาดสติ และการดื่มไวน์เป็นต้นในปริมาณเหมาะสมก็เป็นยาบำรุงได้ ดิฉันจะตอบอย่างไรดี

คำตอบ

ที่ตอบเขาว่าดื่มแล้วทำให้ขาดสตินั้นถูกต้องแล้ว ปกติในชีวิตประจำวัน คนส่วนใหญ่เป็นคนมีสตินิดเดียว ขาดสติมากกว่ามาก เขาขาดสติจนเป็นความเคยชิน จึงนึกว่ามีสติ คำพูดที่ว่าดื่มอย่างมีสตินั้นคือคนที่ขาดสติ สุราเมรัยเป็นพิษต่อร่างกาย เพราะแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติดูดน้ำมาเก็บไว้ในโมเลกุล
ทำให้เนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นอวัยวะมีน้ำพร่อง ธาตุ 4 ไม่สมดุล สุขภาพเสื่อม สมองเสื่อม แย่ที่สุด


58.
1. ดิฉันเป็นภรรยาของตำรวจชั้นผู้น้อยซึ่งโดยตำแหน่งหน้าที่ บางครั้งต้องกักขักำจัดเสรีภาพผู้อื่น และกระทำการผิดศีลธรรมบางอย่าง ดิฉันจะแนะนำสามีให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะมีความก้าวหน้าในอาชีพตำรวจ โดยไม่ผิดกฏศีลธรรมด้วยค่ะ

คำตอบ
เรื่องกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้ต้องหา…….เรื่องทำนองนี้หลวงปู่ธรรมชัย วัดทุ่งหลวง เคยเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งได้ออกธุดงค์ในป่า ไปเจอช้างตกมัน มาเฝ้ารออยู่ 15 วัน ท่านออกจากวงล้อมของสายสิญจน์ไม่ได้ ช้างจ้องทำร้ายอยู่ ต้องอดข้าวอดน้ำนาน 15 วัน ท่านบอกว่าอดีตช้างนี้เคยเกิดเป็นคน ท่านจับล่ามโซ่ไว้ 15 วัน ชาตินี้จึงต้องใช้หนี้เวรกรรมให้เขาฉะนั้นการกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้ต้องหา ถ้าเขาจองเวร ในวันข้างหน้าเราต้องใช้หนี้เวร หนี้กรรมให้เขาในรูปของการสูญเสียอิสรภาพ ถ้าไม่อยากให้หนี้กรรมตามทัน ต้องทำความดีที่เป็นบุญกุศลให้มากและทำตามอย่างต่อเนื่องทำไม่หยุด พร้อมกับอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เรื่อยๆ ไปจนเขาหยุดจองเวร เราก็ปลอดภัย

2. เคยคิดฆ่าตัวตาย เพราะทนไม่ได้ที่เห็นคนที่เรารักและเคยรักเรามีความสุขกับคนอื่น พอทำใจได้บ้างเมื่อเวลาผ่านไป แต่พอเห็น พอได้ยิน ก็ร้องไห้ ทุกข์มากทุกครั้ง เพราะทำงานอยู่ที่เดียวกัน ทำอย่างไรจะทำให้ใจเข้มแข็ง ผ่านความทุกข์ครั้งนี้ไปได้ ..... จากคนคิดสั้น

คำตอบ
ขณะจิตเศร้าหมองแล้วฆ่าตัวตาย ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกยาวนานแน่นอน คนที่ตายไปแล้วถูกยมฑูตนำไปเมืองนรก แล้วมีโอกาสฟื้นขึ้นมาในร่างเดิม กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทุกรายที่ผ่านประสบการณ์เมืองนรกมาแล้ว เข็ดกลัวทุกคน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาสร้างบุญกุศลอย่างไม่เลิกรา และไม่มีใครขอร้องให้ทำ ฉนั้นขอแนะนำว่าอย่าพึ่งคิดตายดีกว่า เอาร่างกายนี้ไว้ให้จิตใช้สร้างบุญกุศลดีกว่า

57. การทำความดี การเป็นคนดีเป็นการทวนกระแส บ้างครั้งทำให้เราดูแปลกประหลาดจากสังคม ทำอย่างไรจะรักษาความดีและพัฒนาความดีไว้ได้ตลอดไป

คำตอบ
- เกิดมาเป็นคนดี คบเพื่อนไม่ดี(บาปมิตร) ทำให้เปลี่ยนไปเป็นคนไม่ดี
ตายแล้วไปเกิดใหม่ไม่ดี เกิดในอบายภูมิ(สว่างมา-มืดไป)
- เกิดมาเป็นคนดี คบเพื่อนดี(กัลยาณมิตร) ยังคงสภาพเป็นคนดี
ตายแล้วไปเกิดใหม่ดี เกิดในสุคติภูมิ(สว่างมา-สว่างไป)
- เกิดมาเป็นคนไม่ดี คบเพื่อนไม่ดี ยังคงเป็นคนไม่ดี ตายแล้วไปเกิดใหม่ไม่ดี
เกิดในอบายภูมิ (มืดมา-มืดไป)
- เกิดมาเป็นคนไม่ดี คบเพื่อนดี ทำให้เปลี่ยนไปเป็นคนดี ตายแล้วไปเกิดใหม่ดี
เกิดในสุคติภูมิ (มืดมา-สว่างไป)
ตัวเองเป็นเจ้าของชีวิต เลือกลิขิตได้ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ - คนดีเป็นคนมีศีล มีธรรม
- คนไม่ดี เป็นคนทุศีล ไร้ธรรม

56.

กราบท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไรที่เคารพ

ดิฉันขอกราบขอบพระคุณที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาแนะนำสถานที่ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานให้ ขณะนี้ดิฉันได้
สมัครไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะได้อบรมในช่วงเวลาที่สมัครไว้หรือไม่เพราะตอนนี้จำนวนผู้สมัคร
เกินโควต้าไปเกือบครึ่งแล้วจึงต้องรอเผื่อมีผู้สละสิทธิ์ ดิฉันขอกราบเรียนถามเพิ่มเติมดังนี้คือ

1. การปฏิบัติกรรมฐานแบบถือศีล 5 กับถือศีล 8 ให้บุญกุศลต่างกันอย่างไร เพราะดิฉันมีโรคประจำตัว
คือโรคกระเพาะซึ่งถ้าไม่ได้ทานอาหารตามเวลาหรืองดมื้อ หนึ่งมื้อใด หรือทานมากหรือน้อยไปในแต่ละมื้อจะมีอาการจุกเสียดท้องซึ่งเกรงว่าจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม

ตอบ
การปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกจิตให้นิ่ง และให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง ส่วนโรคกระเพาะมีสาเหตุจากจิตไม่นิ่ง(เครียดและกังวล) เริ่มต้นฝึกให้ถือศีล 8 ได้ทันที เพราะจะเกิดมรรคผลเร็วกว่า ขณะฝึกถ้ามีกรดหลั่งเข้าสู่กระเพาะมาก สามารถแก้ปัญหาได้ ด้วยการดื่มนมถั่วเหลืองได้ ไม่ผิดศีล

2. ก่อนอบรมปฏิบัติกรรมฐานตัองเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างไรบ้างคะ

ตอบ
ก่อนอบรมกรรมฐาน ต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็น สำคัญที่สุดคือเตรียมใจให้พร้อมรับคำสอน และนำไปปฏิบัติให้ตรงคำสอน ต้องไม่สงสัยในคำสอน ครูบอกอย่างไรต้องทำให้ได้ตามที่ครูบอก (ไม่ทำตัวเป็นน้ำชาล้นถ้วย)


3. หากมีโอกาสบวชเนกขัมมะก่อนอบรมกรรมฐานจะมีประโยชน์ประการใด      

ขอกราบขอบพระคุณค่ะ   จิราภรณ์ อยุธยา
ตอบ
การบวชเนกขัมมะก่อนปฏิบัติกรรมฐาน เป็นการซ้อมใหญ่ เป็นการนำตัวเองออกจากกาม เป็นการฝึกจิตใจให้ห่างไกลจากสิ่งเร้าเย้ายวน ถ้าใจคุ้นเคยกับเนกขัมมะแล้ว การปฏิบัติกรรมฐานจะทำได้ง่ายมากขึ้น


55.

139 Beacon Building, room 22
London Road, Liverpool
L3 8JA, UK

กราบเรียนท่านอาจารย์สนอง
       ดิฉันได้เคยฝึกปฏิบัติธรรมมาระยะหนึ่ง แต่ความเพียรไม่มี ได้กลับมาเริ่มปฏิบัติใหม่ ประมาณหนึ่งอาทิตย์ โดย การตามรู้ลมหายใจของตนเอง รู้ว่าสั้น หรือยาว ลมเข้าหรืออก โดยทำในขณะที่นั่งทำงาน หรือในชีวิตประจำวันเท่าที่จะทำได้ ครั้งนี้ไม่ได้เดินจงกรมเนื่องจากที่เคยฝึกเดินจงกรมรู้สึกว่าไม่ถูกกับจริตตัวเองค่ะ (เดินเป็น หกระยะ) และในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้กำหนดอริยาบทย่อย ยกเว้นเวลาเดิน ก็จะกำหนดรู้ว่าเท้าซ้ายกระทบ หรือเท้าขวากระทบ แข็งหรืออ่อน โดยทำขณะที่ออกกำลังกาย เป็นเวลาประมาณ ๔๕ นาที บางครั้งใช้กำหนดรู้โดยการนับเก้า เพราะจะเดินประมาณ ๘๐๐๐ ก้าว ถ้ารู้สึกร้อนหรือเย็นก็กำหนดรู้ ยังค่อนข้างหยาบอยู่มาก

คำบอกเล่าที่เขียนมา ได้อ่านและเข้าใจแล้ว ถ้าอยากให้ตัวเองมีสติเพิ่มขึ้น ต้องปฏิบัติอิริยาบถใหญ่(ยืน เดิน นั่ง นอน) และอิริยาบถย่อย (ดู ฟัง พูด กิน ดื่มฯลฯ) ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกครั้งที่นึกได้ นอกจากนี้ให้ ลด- ละ – เลิก กามสุข และแสวงหาความสุขจากจิตสงบ

เมื่อตอนเช้าได้สวดมนต์ และแผ่เมตตาก่อนนั่งสมาธิ ตั้งใจว่าจะทำให้ได้สักหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ทำไม่ถึงค่ะ เรียนถามปัญหาอาจารย์ดังนี้ค่ะ

๑.ขณะนั่งลมหายใจที่กำหนดก็ละอียดมากขึ้น สักพักก็เริ่มตัวโยกไปด้านหน้าและหลัง ก็กำหนดรู้และตามดูว่าจะเป็นอย่างไร ก็โยกแรงขึ้น แต่ไม่กลัว ก็หันกลับมาดูลมหายใจใหม่ ภาวะนีก็หายไป ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมานี้ถูกผิดอย่างไรคะ

ตอบ
ขณะนั่งมีตัวโยก เมื่อตามดูจะโยกแรงขึ้น แนะนำว่าให้ใช้จิตที่สงบตามดูอาการตัวโยกไปให้ถึงที่สุด มันจะโยกแรงขึ้นจนถึงจุดสูงสุด แล้วจะโยกน้อยลงเรื่อยๆ จนหยุด ซึ่งเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ (อนิจจัง – ทุกขัง - อนัตตา) อาการตัวโยกอาจเกิดขึ้นอีก ให้ใช้จิตตามดูจนเห็นมันหยุดอีก ดูไปเรื่อยๆ จนอาการตัวโยกไม่กลับมาเกิดอีก นั่นแสดงว่าสรรพสิ่งมีเกิด – และดับ ตามกฎธรรมชาติ เราเป็นเพียงผู้ดู และไม่รับเอามาเป็นของเรา ตัวจะไม่โยกอีกต่อไป

๒. หลังจากนั้นก็นั่งต่อไปอีกสักพักก็รู้สึกว่าปวดที่ขา ก็ตามรู้ว่าปวด โดยพิจารณาดูว่าปวดตรงไหนบ้าง ต่างกันมากน้อยอย่างไร ก็พบว่าปวดที่ขาขวาตั้งแต่ก้นไปถึงปลายเท้า ส่วนขาซ้ายไม่เหมือนกัน คือรู้สึกเหมือนมีลมเย็นที่ต้นขาซ้ายและชาที่ปลายเท้าซ้ายเล็กน้อย ก็ดูต่อไปสลับกับดูลมหายใจเป็นระยะๆ แต่ก็ตั้งใจว่าจะนั่งต่อไป หลังจากนั้นก็อาการก็เหมือนเดิม ยกเว้นว่ารู้สึกว่าเย็นที่ต้นแขนซ้าย ก็กำหนดรู้ว่าเย็นต่อ โดยตามดูเป็นระยะๆ สักพักอาการปวดที่ขาก็หายไป คงไว้แต่อาการเย็นและก็สบาย ก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไป จึงนั่งดูลมหายใจต่อไปอีกระยะ แล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณ และออกจากสมาธิ

หนูควรจะปฏิบัติอย่างไรให้ก้าวหน้าคะ แล้วถ้าหนูจะเดินจงกรมด้วยแต่ไม่ชอบแบบที่เคยปฏิบัติมา จะมีวิธีใดที่เดินได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมคะ

ตอบ
อาการปวดที่ขาข้างขวา ปวดที่ก้น (ทุกข์เวทนา) และอาการเย็นสบาย(สุขเวทนา) ให้ปฏิบัติเหมือนข้อ 1 แล้วจะเห็นว่าเวทนาทั้ง 2 แบบเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ จิตเห็นแจ้งในเวทนา ไม่ยึดเอามาเป็นของเรา จิตเป็นอิสระเบาสบาย

เรื่องการแผ่เมตตา เราต้องมีเมตตาอยู่ในใจให้ได้ก่อน จึงแผ่ให้คนอื่นได้ ให้สัตว์อื่นได้ คนที่ให้อภัยผู้อื่นได้ ให้อภัยสัตว์อื่นได้ เป็นคนไม่โกรธ ไม่ผูกพยาบาท อาฆาต จองเวร เป็นคนเย็น เป็นคนมีเมตตา หากยังเกลียดแมลงสาป ยังฆ่าแมลงสาป ยังไม่เรียกว่ามีเมตตา แผ่เมตตาอย่างไรก็ไม่สำเร็จ

๓. หนูเคยปฏิบัติโดยกำหนดในขณะรับประทานอาหาร ก็กำหนดไปเท่าที่จะทำได้ ละเอียดบ้าง หยาบบ้าง ตอนนั้นเวลาที่กลืนอาหารก็จะรู้สึกได้เวลาอาหารผ่านทางเดินอาหาร ไม่ถึงกับเจ็บ แต่รู้สึกว่าติดขัดเป็นบางครั้ง เหมือนว่าอาหารผ่านไม่สะดวก แต่ก็ไม่ได้คิดอะไร ก็กำหนดรู้ ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มมากำหนดในส่วนนี้ค่ะ แต่กลับมาป่วยด้วยหลอดอาหารอักเสบ อาการเจ็บมากจนต้องไปหาแพทย์ ได้ยามารับประทานอาการดีขึ้น แต่ตัวเองก็ยังรับรู้บางครั้งว่ายังมีอาการติดขัดในช่องอก คิดว่าโรคคงยังไม่หายไป ซึ่งคุณหมอก็ได้นัดให้ไปทำการตรวจส่องกล้องในสัปดาห์หน้าค่ะ หนูในอดีตเป็นคนเกลียดแมลงสาบ เห็นเมื่อไรต้องเหยียบให้ตาย ภายหลังไปปฏิบัติธรรม หนูก็แผ่เมตตาให้เขา เป็นที่หน้าแปลกว่าแมลงสาบก็มาให้หนูเห็นน้อยลงโดยที่ไม่ได้ใช้ยาอะไร หนูก็เลิกฆ่าเขาค่ะ ไม่ทราบว่าที่หนูมีอาการเจ็บในอกนี้จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร แล้วหนูจะต้องทำอย่างไรให้หมดกรรมนี้ไปได้คะ

กราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ ขออนุโมทนาบุญที่อาจารย์ได้ให้ความรู้แก่ทุกท่านค่ะ    สุชาดา

ตอบ
เรื่องติดขัดเวลากลืนอาหาร ให้ปรึกษาแพทย์ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ ทางด้านลำคอ นะครับ


 

54. กราบเรียนท่านอาจารย์ ดร. สนอง ที่เคารพ
ผมปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิเช้า-กลางคืน วันละ 2 ชั่วโมง และในชีวิตประจำวันก็
พยายามตามลมหายใจและความรู้สึกกระทบเท้าเวลาเดิน ทำมาได้ประมาณสองเดือนแล้ว
ผมมีปัญหามากราบเรียนถามท่านอาจารย์ดังนี้

1. ช่วงขณะผมปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พบว่ารู้สึกตึงและปวดบริเวณระหว่างคิ้ว
ผมคิดว่า น่าจะเกิดจากการเพ่งเกินไป บางครั้งก็ไม่พยายามสนใจ..และตามลมหายใจเรื่อย ๆ
พบ ว่าอาการดังกล่าวก็หายไป แต่พอกลับมาอีกวันนึง อาการดังกล่าวก็กลับมาอีก..
ไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยแก้อาการดังกล่าวได้บ้างครับ

ตอบ
ขณะปฏิบัติเกิดปวดระหว่างคิ้ว เป็นการปฏิบัติผิดทาง ขณะปฏิบัติต้องปล่อยอิริยาบถให้เป็นไปตามปกติที่เคยเป็น เพียงแต่เราใช้จิตตามดูการเคลื่อนไหวของลมเข้าและลมออก หากใช้จิตบังคับการเข้าและออกของลม ให้เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็น จะทำให้เกิดความเครียดของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ วิธีแก้ไข เมื่อเกิดอาหารปวดระหว่างคิ้ว ให้กำหนดว่าปวดหนอ ๆ ๆ ๆ ไปเรื่อ ยๆ จนกว่าอาการปวดจะหายไป จึงกลับมาดูการเคลื่อนไหวของลมดังเดิม

2. หลังจากเริ่มปฏิบัติอย่างตั้งใจมาได้เกือบสองเดือน ก็พบว่าการตามลมหายใจระหว่างวันนั้น
ทำได้ดีมากขึ้นถึงแม้จะมีอาการปวดระหว่างคิ้ว
เริ่มนั่งสมาธิได้ทนมากขึ้น..และรู้สึกได้ว่า
การนั่งสมาธิสามารถตามลมหายใจได้ดีขึ้นและคิดฟุ้งซ่านได้น้อยลง
จนบางทีมีอาการเร่งอยาก เห็นผลเร็ว ๆ มักทำให้ขณะที่กำลังตามลมหายใจได้เริ่มละเอียด
จิตก็กลับไปฟุ้งซ่านอีก..
ผมควรกำหนดจิตไว้อย่างไรดีครับในช่วงที่ลมหายใจเริ่มละเอียด

ตอบ
หลังปฏิบัติตามลมได้ดีขึ้น จิตค่อนข้างสงบ ฟุ้งน้อย แสดงว่าดำเนินมาถูกทาง ตอนหลังอยากเร่งให้ดีขึ้น จิตกลับมาฟุ้งขึ้นอีกแสดงว่าดำเนินผิดทาง วิธีแก้ไข เวลาเกิดความอยาก
ให้กำหนดอยากหนอ ๆ ๆ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าความอยากจะหายไป จึงกลับมาสู่การเคลื่อนไหวของลมดังเดิม

3. คำถามสุดท้ายที่จะกราบเรียนถามอาจารย์คือ
แนวทางที่ผมปฏิบัติมาถือว่าถูกต้องหรือไม่ครับ เนื่อง
จากผมปฏิบัติโดยไม่มีครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำ แต่อาศัยจากการอ่านหนังสือ
โดยยึดแก่นไว้ว่า "พยายามมีสติในอิริยาบถต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด"
และอยากให้ท่านอาจารย์ให้คำชี้แนะเพื่อเป็นแนวทาง ให้ผมได้ปฏิบัติต่อไป
กราบขอบพระคุณมากครับ
ไตรภพ 1 มีนาคม 2548

ตอบ
การปฏิบัติกรรมฐานด้วยตัวเอง มักผิดพลาดได้ง่าย ทั้งนี้เพราะคลื่นจิตละเอียดอ่อน เคลื่อนที่เร็วมาก ปรุงแต่งอารมณ์ได้เร็วมากเพราะสติไม่เข้มพอ มักจะดำเนินผิดทาง วิธีแก้ไข ต้องอยู่ใกล้ครูฝึกกรรมฐานผู้มีประสบการณ์ เขาจะคอยกำกับดูแลเรา เมื่อออกนอกลู่ทางได้อย่างรวดเร็ว นั่นคือหากมีเวลา ควรนำตัวเองเข้าฝึกปฏิบัติสัก 7-10 วันและเมื่อรู้แนวทางแล้ว สามารถกลับบ้านฝึกต่อด้วยตัวเองได้ การฝึกที่บ้านให้กำหนดจิต ตามดูการเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบถที่เป็นปัจจุบัน จะทำให้จิตสงบได้เร็วขึ้น ทำให้เกิดปัญญารู้เท่าทันเร็วขึ้น


53. การนั่งภาวนากรรมฐาน ใช้การภาวนาว่าอย่างไร

ตอบ
ต้องใช้การภาวนาที่เหมาะกับจริตของแต่ละคน ซึ่งจะทำให้เกิดสมาธิได้ง่าย เช่น
การพิจารณาซากศพ เหมาะกับผู้มีราคะจริต
การพิจารณาลมหายใจเข้าออกเหมาะกับผู้มีโมหะจริต
การพิจารณาปฏิกูลของอาหารเหมาะกับผู้มีพุทธิจริต ฯลฯ
ให้ดูรายละเอียดของกรรมฐาน 40 ในหนังสือพุทธธรรมของพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตตฺโต)

52 .เมื่อตายไป ถึงวาระเผา เราจะมีความรู้สึกเจ็บ ร้อน หรือไม่

ตอบ
เวลาเหยียบของมีคมจะยกเท้าหนี เวลาเอามือไปแตะของร้อนจะหดมือ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะจิตรับรู้อารมณ์จึงสั่งร่างกายให้ตอบสนอง ส่วนคนตายเอาของมีคมไปจิ้ม เอาไฟไปลน ไม่รับรู้อารมณ์ใด ๆเพราะจิตหลุดออกไปจากร่างกายแล้ว ดังนั้นศพที่อยู่ในโรงเย็น ในน้ำยาดอง บนเตาเผา ไม่มีความรู้สึกใด ๆ ทั้งสิ้น

51. การกรวดน้ำโดยไม่ต้องใช้น้ำ กับการกรวดน้ำที่ต้องใช้น้ำจริง ถามว่าอย่างไหนถึงผู้ที่เราต้องการให้ถึง เช่นบิดา มารดา เป็นต้น

ตอบ
การกรวดน้ำโดยไม่ต้องใช้น้ำ ไม่เรียกว่ากรวดน้ำ แต่เรียกว่า อุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ตาย (บางคนเรียกว่ากรวดแห้ง) ส่วนการหยาดน้ำเป็นการใช้น้ำเป็นสื่อให้จิตนิ่งแล้ว แผ่ส่วนบุญให้กับผู้ตาย ถ้าผู้ตายอยู่ในสภาวะมารับได้ (อนุโมทนา) ทั้ง 2 วิธีสัมฤทธิ์ผลเหมือนกัน

50. มีวิธีใดที่จะก่อให้เกิด “บริวารที่ดี” บ้าง

ตอบ
อยากมีบริวารดี ต้องทำตัวเองให้ถึงพร้อมด้วย ศีล สัจจะ (จริงกาย จริงวาจา จริงใจ) จาคะ และเมตตา

49. ที่ฝันเห็นนางฟ้าเหาะลงมา แล้วจับนางฟ้าได้ แล้วก็ท้อง จะถามว่าผู้มีบุญมาเกิดหรือเปล่าค่ะ

ตอบ
การฝันเป็นนิมิต (เครื่องหมายแสดง) อย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น พระนางสิริมหามายานิมิตเห็นช้างเผือกชูงวงจับดอกบัวขาว เดินเวียน 3 รอบ แล้วเข้าไปอยู่ในท้องของพระนางฯ หลังจากนั้นทรงครรภ์แล้วคลอดออกมาเป็นสิทธัตถะกุมาร นี่เป็นเครื่องหมายว่าแสดงว่าผู้มีบุญลงมาเกิดเป็นลูก
การฝันเห็นนางฟ้า จับนางฟ้าได้ แล้วตั้งท้อง ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าผู้มีบุญลงมาเกิด ควรต้องทำจิตใจตัวเองให้มีบุญคือมีศีล มีหิริ มีโอตตัปปะ เหมือนนางฟ้า ลูกกับแม่จึงจะเข้ากันได้ดี ตรงกันข้ามถ้าแม่เคยมีบุญมาก่อน หลังคลอดลูกแล้วจิตใจเปลี่ยนเป็นคนทุศีล ไม่ละอายชั่วกลัวบาป เขาจะอยู่กับเราไม่นาน จะจากเราไปเพราะเข้ากันไม่ได้

48. ขอทราบว่า รายนามผู้ร่วมศรัทธาพิมพ์ หนังสือทางสายเอก ลำดับที่ 38 “อุทิศให้หมา 5 ตัว” เหมาะสมหรือไม่

ตอบ
ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ที่วัดเวฬุวัน พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายอาหาร ผ้า เสนาสนะคันธกุฎีแด่พระพุทธเจ้า แล้วอุทิศบุญกุศลให้เปรตซึ่งภพภูมิต่ำกว่าเดรัจฉาน ถ้าไม่เหมาะสมพระพุทธเจ้าคงบอกไม่ให้ทำก่อนมาตรัสรู้เป็นพระพุทธโคดม พระโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นสุนัข เกิดเป็นลิง เกิดเป็นนก เกิดเป็นงู เกิดเป็นกระต่าย ฯลฯ ภพภูมิเกิดต่ำกว่ามนุษย์แต่มีคุณธรรม สูงกว่ามนุษย์เสียอีก ถ้าคนลดความเห็นแก่ตัว (อัตตา) ลง ลดความตระหนี่ลง และมีเมตตาเพิ่ม เขาสามารถอุทิศบุญกุศลที่ทำแล้ว ให้กับสัตว์ให้ทุกภพภูมิได้อย่างเต็มใจ ภูมิใจ แล้วก็สบายใจ

47. สึนามิ นอกจากสาเหตุทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่นอีกหรือไม่

ตอบ
เกิดจากเหตุที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันตรวจวัดได้ กับเหตุที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันเข้าไปตรวจวัดไม่ได้(เหตุในระดับ metaphysics)

46. ผีหมายความว่าอะไร มีจริงหรือไม่ คนเราเกิดมาแล้ว ถ้าตายแล้วไปไหน วิญญาณมีจริงหรือไม่

ตอบ
ผีคือสภาพวิญญาณ (จิตที่หลุดออกไปจากร่าง) มองไม่เห็นแต่เชื่อกันว่าอาจปรากฏตัวให้เห็นได้ (บางคนเรียกซากศพว่าผี) ผีมีจริงครับ บางคนเห็นภูมิเทวดาที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ เขาก็เรียกว่าเห็นผี (คำว่าวิญญาณในอภิธรรม ให้ความหมายว่า ความรู้แจ้งอารมณ์ ความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่อยู่นอกกาย เข้ากระทบ หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ) วิญญาณมีจริง ที่ถามว่าตายแล้วไปไหน ต้องตอบว่า ซากศพถูกนำไปเผา , ฝัง , ถูกทิ้งไว้เป็นอาหารสัตว์ของจุ ลินทรีย์ ส่วนจิตที่ออกจากร่าง ต้องโคจรไปตามแรงกรรม จิตดวงสุดท้ายขณะหลุดออกจากร่าง ถ้าขาดสติปล่อยให้สิ่งเศร้าหมองครอบงำ จิตจะโคจรไปปฏิสนธิในร่างของสัตว์ในอบายภูมิ ถ้ามีสติ แรงกรรมที่เป็นกุศลจะผลักดันให้ไปปฏิสนธิในร่างของสัตว์ในสุคติภูมิ
ทุกคนต้องตายเมื่อถึงวาระ....ท่านล่ะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน

45. ปัญญาที่ 3 ที่อาจารย์พูดถึงคืออะไร ทำอย่างไรถึงจะเกิดได้

ตอบ
ปัญญาที่ 3 คือปัญญาที่เกิดจากการทำจิตให้นิ่ง (ภาวนามยปัญญา) เป็นความรู้ขั้นสูงหรือปัญญาขั้นสูง (อภิญญา) ที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้มี 2 ระดับ คือ โลกิยอภิญญา เช่น ความรู้ที่ใช้แสดงฤทธิ์ได้ หูทิพย์ ตาทิพย์ รู้ใจคน ฯลฯ กับโลกุตตรอภิญญา เช่นความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะ
การเข้าถึงปัญญาขั้นสูง ระดับโลกิยอภิญญา เข้าถึงได้ด้วยการเจริญสติให้เข้มข้นถึงขั้นที่เกิดสมาธิสูงสุดจนเข้าฌานได้แล้ว จึงจะเกิดโลกิยอภิญญา แต่ถ้าทำจิตให้เป็นสมาธิระดับกลาง (อุปจารสมาธิ) แล้วพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม ให้เห็นว่าเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์แล้วจะทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง (โลกุตตรอภิญญา)

44. ในโลกวิญญาณ ถ้าถูกทำร้าย ถูกฆ่า จะตายแล้วฟื้นคืนชีพได้อีกหรือไม่

คำตอบ
ฟื้นคืนชีพได้ แต่จะเร็วหรือช้าขึ้นกับเวลาในแต่ละมิติไม่เท่ากัน เช่นเวลาในมิตินรกเร็วกว่าเวลาในมิติที่เป็นมนุษย์ เวลาในมิติมนุษย์เร็วกว่าเวลาในมิติเทวดา ด้วยเหตุนี้คนที่ตายไปเกิดเป็นสัตว์นรก ถูกเจ้าพนักงานเมืองนรก (ยมบาล) ลงโทษจนตายแล้วเกิดใหม่เป็นสัตว์นรกเหมือนเดิม ตายแล้วเกิดใหม่ ตายแล้วเกิดใหม่เร็วมาก มนุษย์บางคนตายแล้วกลับมาเกิดในร่างเดิม (ตายแล้วฟื้น) ขณะตายถูกยมทูตพาไปดูสัตว์นรกบางขุมอยู่นานหลายวันแต่พอฟื้นขึ้นมาในร่างเดิม เวลาในเมืองมนุษย์เพิ่งผ่านไปได้แค่ 5 นาที คนบางคนตายแล้วกลับชาติมาเกิด เกิดเป็นมนุษย์ทันทีแต่จิตเข้าไปอยู่ในร่างใหม่ อย่างนี้เรียกว่ากลับชาติมาเกิด บางคนตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นเทวดา อย่างนี้เรียกว่าชีพ (ชีวิต) กลับคืนมาใหม่ (ฟื้น) ในร่างของเทวดา จิตเป็นอมตะไม่ตายไม่สลาย แต่สิ่งที่ตายที่สลายคือร่างที่จิตเข้าไปอยู่อาศัย

43. ถามว่าเทวดาองค์เดียว สามารถแตกจิตออกเป็นหลายองค์ได้หรือไม่

คำตอบ
แตกจิตไม่ได้ แต่จิตเคลื่อนที่ออกไปเนรมิตเป็นร่างอื่นได้ เนื่องด้วยพลังงานจิตเกิดดับเร็วและเคลื่อนที่เร็วมาก ตามนุษย์สัมผัสไม่ทัน จึงเห็นเป็นหลายร่าง ตัวอย่าง พระอินทร์เนรมิตมาเป็นผู้เฒ่า รอใส่บาตรรพระมหากัสสปะ หลังจากออกนิโรธสมาบัติในวันที่ 7 ขณะเป็นผู้เฒ่าอยู่ในเมืองมนุษย์ จะไม่มีจิตของพระอินทร์อยู่ในดาวดึงส์ และเมื่อกลับสู่ดาวดึงส์แล้ว จะไม่มีจิตของผู้เฒ่าเนรมิตอยู่ในเมืองมนุษย์
ถ้าจะเปรียบเทียบกับคนบางคน เช่น เมื่อเช้าเห็นท่านนายก นั่งสั่งงานอยู่ที่ทำเนียบตอนสายเห็นอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยา ตอบเที่ยงเห็นนั่งทานข้าวซอยอยู่ที่เชียงใหม่ ตอนเย็นเดินอยู่บนเขื่อนลำตะคองที่โคราช ถามว่านายกคนที่เห็นเมื่อตอนเช้า ตอนสาย ตอนเที่ยง เป็นท่านนายกคนเดียวกันหรือเปล่า

42 .กิเลสบางประการที่ครอบงำจิตใจ เช่นความริษยา จะมีวิธีแก้ไขที่แยบคายอย่างไร

คำตอบ
แก้ไข 2 วิธี
1.พอความริษยาเกิดขึ้นในจิต ให้กำหนดว่ารู้หนอ รู้หนอ ไปเรื่อย ๆจนกว่าความริษยาหายไป
2.ทำจิตให้นิ่ง แล้วใช้จิตตามดูความริษยา เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ คือเมื่อมีเกิดขึ้น จะมีเปลี่ยนแปร แล้วในที่สุดความริษยาดับไป ดูไปเรื่อย ๆ มันเกิดขึ้นได้ในที่สุดมันก็ดับได้ธรรมชาติของจิตเป็นเช่นนั้นเอง เมื่อความริษยาไม่มี เราก็ไม่หลงยึดถือว่าเป็นของเรา เราก็ปล่อยวาง

41.จะทราบอย่างไรว่าเรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม

คำตอบ
ทราบโดย
1.มีสติระลึกทันสิ่ง กระทบมากขึ้น
2.เห็นการเกิดดับของสิ่งกระทบมากขึ้น
3.มีอารมณ์ลดน้อยลง
4.จิตเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น

40. เรียนอาจารย์ดร.ครับ

ผมมีปัญหาที่จะขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ดังนี้ครับ

หวังว่าคงได้รับความเมตตาจากอาจารย์ดร.นะครับ
ด้วยความเคารพอย่าสูง
อนุสร 25 กุมภาพันธ์ 2548

1.จะจัดการกับความอยากที่เกิดขึ้นอย่างไรครับ เช่นอยากบรรลุธรรมเร็วๆ อยากมีความรู้ทางธรรมที่สามารถจะสนทนากับผู้อื่นได้ครับ

คำตอบ
ถ้ามีความอยากเกิดขึ้น ใช้จิตกำหนดรู้หนอ ๆ ไปเรื่อย ๆ จนความอยากหายไป
อยากรู้ธรรมะต้องเรียนอภิธรรม รู้ธรรมะก็สนทนากับผู้อื่นได้
อยากมีธรรมะ ต้องปฏิบัติธรรม มีธรรมะก็สนทนากับผู้อื่นได้ดีกว่า
อยากบรรลุธรรมเร็วต้องเร่งความเพียร ปรับสมดุลของพละ 5 เอาชีวิตเข้าแลกธรรมะเป็นต้น

2. การปฏิบัติธรรมเจริญสติอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ครับ

คำตอบ
เจริญสติอย่างเดียวไม่พอ เพราะได้แค่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ต้องเจริญสติปัฎฐานด้วย จึงจะได้ปัญญานำชีวิตได้ดี
การปฏิบัติธรรมเป้าหมายอยู่ที่ทำจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง

3. ทำไมถ้าขาดการนั่งสมาธิผมจึงมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมทั้งที่ก็มีการเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันครับ

คำตอบ
การเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ต่างไปจากการนั่งปฏิบัติสมาธิต้องทำความเพียรต่อเนื่อง ในอิริยาย่อยในชีวิตประจำวันด้วย จึงจะรวมจิตได้เป็นสมาธิง่าย

 

 

39. กราบเรียน อาจารย์สนอง ที่เคารพ

ขณะนี้ ดิฉันถือศีล และเจริญสติปัฏฐานอยู่ค่ะ ดิฉันสงสัยเรื่องอินทรียสังวรศีล และ การถือศีลโดยทั่วไป มันต่างกันอย่างไรคะ รบกวนอาจารย์ให้คำอธิบายด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณมากค่ะ

Yupa W.

คำตอบ
อินทรีสังวรศีล เกิดจากการสัมรวมระวังอายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นทวารที่ทำให้
เกิดความปรุงแต่ง อินทรีสังวรเป็นผลจากการมีสติสัมปชัญญะ ยิ่งจิตตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะมากเท่าใด
อินทรีสังวรก็ยิ่งมีมาก ความนึกคิดปรุงแต่งยิ่งลดลง ศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เป็นการเกิดศีลมาจากราก
แก้วภายใน คือ ศีลคุมใจ เป็นผลได้อัตโนมัติจากการเจริญสติ เป็นศีลของนักปฏิบัติธรรมเจริญสติโดยแท้
จริง เป็นความปรกติของจิตใจ
ศีลทั่วไป คือข้อห้ามทางกาย เป็นเครื่องป้องกันการตกไปสู่อบายภูมิเป็นพื้นฐานที่จะควบคุมความประพฤติ ยังให้
เกิดความสงบสุขในชีวิต แต่ยังไม่ครอบคลุมลึกซึ้งถึงใจเพราะไม่ได้เกิดจากภายใน ไม่ได้เป็นผลได้จากการ
เจริญสติ แต่เกิดจากการระวังห้ามทางกาย จึงยังไม่ใช่ศีลในความหมายที่แท้จริง ของผู้เข้าถึงความเป็น
พุทธะ


38. ปัญญาตัวที่ 3 มีจริงหรือ ทุกคนทำได้จริงหรือ


คำตอบ

ต้องพิสูจน์เอง ต้องไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และทำอย่างจริงจังและประกอบด้วยปัญญา จึงจะเห็นผล
ยกตัวอย่างเช่น ถามว่าขนตามีจริงไหม มีจริงแต่เจ้าของมองไม่เห็น ต้องมีเครื่องมือที่มีมาตรฐานคือเอากระจกส่องจึงจะมองเห็น (ตาต้องไม่บอดด้วยนะ)

36. ดิฉันเป็นแม่ค้าซึ่งต้องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน การปฏิบัติธรรมตามที่ท่านอาจารย์สอน ถือว่าสวนกระแสในการใช้ชีวิต จึงเกิดสงสัยว่าสิ่งที่เราเลือกทำนี้ถูกต้องหรือ


คำตอบ

ชีวิตแม่ค้า ถ้าอยากเจริญรุ่งเรืองต้องบริหารด้วยธรรมะ คือต้องมีศีล สัมมาวาจา ปิยวาจา เมตตา ทาน และซื่อตรงต่อลูกค้า จะเป็นแม่ค้าที่เจริญรุ่งเรือง อาชีพเราก็ทำไป แต่ประกอบด้วยธรรมไม่จำเป็นต้องทำตัวให้แปลกแยกจากสังคม คนปฏิบัติธรรมไม่ใช่คนที่ทำตัวแปลกประหลาดจากสังคม เราอาศัยธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจและการดำเนินชีวิตได้ทุกคน

35. สามีเป็นคนเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวชอบยกตนข่มผู้อื่นทำอย่างไรจึงจะช่วยให้เขาสนใจใฝ่ ธรรมะเหมือนเรา (จากคุณยุพดี)

คำตอบ
เราได้ครูดีแล้ว ทำหน้าที่ของเราให้ดี สิ่งไม่ดีในตัวเราให้ลดละเลิก พัฒนาสิ่งที่ดี ให้เพิ่มพูนขึ้น มองเห็นเขาเป็นครูสอนเรา เช่น เขาชอบข่มคนอื่น เขาอัตตาเยอะ เราจะไม่เป็นอย่างเขา
เขาเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เขามีมิจฉาทิฏฐิ
เขากิเลสหนา เขาสร้างเหตุลงอบายภูมิ
เราอย่าทำอย่างเขา เราแค่เป็นผู้ดู อย่าไปแสดงร่วมกับเขา

34. จะทำอย่างไรไม่ให้จิตใจเศร้าหมอง หม่นหมอง (จากคุณวรากรณ์)

คำตอบ
1. อยู่กับปัจจุบัน และเจริญสติ
2. มองเห็นทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเอง เป็นอนัตตา จิตใจเราจะเป็นอิสระ
3. เราต้องละกามสุข มุ่งหาความสุขจากจิตสงบ และเป็นอิสระดีกว่า

33. ในชีวิตพบแต่คนไม่จริงใจ ทำบุญอย่างไรจึงจะพบคนจริงใจ (จากคุณอุ๊รังสิต)

คำตอบ
ตัวเราเองต้อง
1. จริงกาย วาจา ใจ
2. มีศีล
3. มีสัจจะ
4. เว้นอบายมุข เพราะในวงอบายมุขมีแต่คนไม่จริงใจ เมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยที่ดี ย่อมมีอานิสงส์ให้พบคนที่ดีเหมือนเรา


32. เรียน อาจารย์สนอง วรอุไร

หนูได้อ่านหนังสือ "ทางสายเอก" แล้วได้พบคำตอบหลายข้อที่เคยสงสัย ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ค่ะที่ได้ชี้ทางความสว่าง หนูมีคำถามดังนี้ค่ะ คุณแม่มีโรคประจำตัวคือ Parkinson Disease เมื่อกลางเดือนมกราคม 2548 ล้ม ทำให้เจ็บสะโพก เอ็กซเรย์พบว่ากระดูกเอวข้อที่ 2 ทรุด ขณะนี้ คุณแม่ยังเดินได้ช้าๆ แต่จะอยู่บนชั้น 2 ของบ้านเป็นส่วนใหญ่ การล้มตัวลงนอนหรือลุกจากเตียงด้วยตัวเองค่อนข้างลำบาก ลูกๆ (ที่อยู่ไกลจากคุณแม่) จะช่วยเหลือคุณแม่โดยใช้ธรรมะ เช่น ฝึกสติ สวดมนต์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล อย่างไรได้บ้างเพื่อให้คุณแม่ผ่อนคลายจากความเจ็บป่วยได้บ้างค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง

มณี

คำตอบ
การปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล เป็นต้น ทุกอย่างสามารถช่วยลดความทุกข์ความทรมานให้แม่ได้ แต่ทำแล้วต้องบอกให้แม่อนุโมทนาด้วย เพื่อให้แม่ได้บุญมากขึ้น แต่ลูกต้องทำด้วยใจจึงจะได้ผลดี


31. ตอนนี้คุณย่าของดิฉันอายุ 98 ปี แล้วในอดีตไม่ใฝ่ธรรมและไม่ค่อยทำบุญทำทานแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านทำคือการเลี้ยงดูลูกหลานเป็นอย่างดีโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก ตอนนี้ท่านป่วย (เดินไม่ได้มาหลายปีแล้ว) ทานอาหารไม่ค่อยได้และมีความทุกข์ทรมาน ท่านขอดิฉันว่าจะไปแล้วดิฉันก็เคยรั้งไว้ว่าขอให้อยู่กับลูกกับหลานให้หลานอุ่นใจ ได้ตอบแทนบุญคุณบ้าง ท่านก็ยอม แต่ตอนนี้ท่านทุกข์ทรมานและมักเห็นสิ่งต่าง ๆ เช่น คน ผีมาลอยอยู่บนมุ้งเด็กกำลังตกน้ำ ดิฉันก็ได้แต่ให้ท่านสงบและปล่อยวาง และพยายามให้ท่านฟังสวดมนต์ก่อนนอนและชักชวนให้ท่านรวมทำบุญทุกครั้ง และสอนธรรมท่านทุกวัน แต่ดูเหมือนท่านจะรับไม่ค่อยได้เต็มที่ทำอย่างไรจึงจะทำให้ท่านหายทุกข์ทรมานได้บ้างคะ การที่เราให้เงินท่านแล้วชวนให้ท่านทำบุญด้วยทันที จะทำให้ท่านได้บุญหรือไม่

คำตอบ
คนเราอยู่มาจนอายุ 98 ปีไม่ธรรมดา ต้องเป็นคนมีบุญค้ำจุนชีวิตให้อยู่ยืนยาว คนมีทุกข์เพราะการเกิด แก่ เจ็บป่วย และการตาย เรื่องของทุกข์ทางกายเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกาย ถ้าเราเข้าใจถูกคือมีสัมมาทิฎฐิไม่เอามาเป็นของเรา เราจะไม่ทุกข์ ตั้งแต่จำความได้จนถึงบัดนี้เราทุกข์มากี่ครั้งก็หนแล้ว มันเกิดขึ้นแล้วหายไปทุกที ทุกข์มีเกิดมีดับไม่อยู่คงทน เวลามันเกิดอย่าเอาใจไปรองรับให้ตกเป็นทาสของทุกข์ เราจะไม่ทุกข์ รักษาใจของเราไว้กันใจของเราไว้ อย่าให้ทุกข์มามีอำนาจเหนือใจ ใจของเราจะเป็นอิสระมีความสุข

ในฐานะลูกหลาน มีคนแก่อยู่ในบ้านถือว่าโชคดี เพราะมีบ่อบุญอยู่ใกล้ตัว ตอบแทนบุญคุณ เอาใจใส่ดูแล ปฏิบัติจริยธรรมของลูกหลานที่ดีกับท่าน เรื่องไม่เป็นมงคลทั้งหลาย ต้องไม่นำไปเล่าให้ท่านฟัง ลูกหลานควรต้องสอดส่องดูแล ปรับปรุงจิตใจตัวเองให้สะอาดให้ดีมีธรรมคุ้มครองใจและปรับปรุงตังเองให้มีศักยภาพ เพื่อที่จะใช้เป็นพลัง ผลักดัน คุณย่าให้เป็นผู้มีสัมมาทิฎฐิ สวดมนต์ก่อนนอน ชักชวนทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดบุญขึ้นในจิตใจ (ดูบุญกิริยาวัตถุ 10)
ทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ทำได้ จะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุด ความเจริญไพบูลย์ของชีวิตลูกหลานจะได้เกิดมีขึ้น ลูกหลานจะได้มีความสุข


30. การใส่บาตรแก่พระที่ออกจากนิโรธสมาบัติ เคยทราบว่าคนแรกที่ใส่บาตรจะได้บุญมาก แล้วคนที่ใส่บาตรถัดไปจะให้บุญมาก เช่นคนแรกไหม

คำตอบ
คนแรกที่ใส่บาตรได้บุญมาก คนที่ใส่ถัด ๆ ไปได้บุญมากแต่ไม่เท่าคนแรก ทั้งนี้คนแรกที่ใส่บาตรต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ทั้ง 3 กาลคือ ก่อนให้มีใจยินดี ขณะให้มีจิตผ่องใส ให้แล้วเบิกบานใจ ถ้าคนแรกมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ แต่คนถัดไปมีเจตนาบริสุทธิ์ คนที่ใส่บาตรถัดไปได้บุญมากกว่า
นอกจากดูที่เจตนาแล้ว ต้องดูจากของที่ใส่ลงในบาตรด้วย ของที่จะใส่ลงในบาตรต้องได้มาโดยบริสุทธิ์และต้องเหมาะสมกับผู้รับจะบริโภคใช้สอยด้วย


29. เรื่องเทวดาประจำตัว ทำไม่เทวดาจึงมาอยู่ประจำตัว อยู่กับคน

คำตอบ
คนที่มีจิตสะอาดมีจิตดีงาม จะมีเทวดาคอยปกป้องคุ้มครอง ให้อยู่รอดปลอดภัย ตัวอย่างเทวดาที่เฝ้าอยู่บนซุ้มประตูหน้าบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี จตุโลกบาลที่เฝ้าอารักขาพระมหาโพธิสัตว์ ฯลฯ เหตุที่มาอารักขาเพราะเป็นกฎของสวรรค์ ตรงกันข้ามบุคคลผู้ทุศีล มีบาปกุศล สั่งสมในจิตไม่มีเทวดารักษา ประสบอุบัติเหตุง่าย ตายง่าย

28. ทำอย่างไรจึงจะแก้ความมีนิสัยสุดโต่ง ระหว่างแสวงหานิพพานกับแสวงหาความสุขในกาม มันเกิดขึ้นสลับกันไป

คำตอบ
คำว่าสุดโต่งในพุทธศาสนามี 2 อย่าง คือหมกมุ่นอยู่ในกามสุข (กามสุขัลลิกานุโยค) กับหมกมุ่นอยู่ในการทรมานตัวเองให้ลำบาก (อัตตกิลมถานุโยค)
การแสวงหานิพพาน ไม่จัดว่าเป็นสุดโต่ง เพราะเป็นการสำรอกเอากิเลสออกจากใจ บุคคลใดยังหมกมุ่นในกามสุข จิตยังตกเป็นทาสของกามโอกาสที่จะยกระดับจิตเข้าสู่กระแสพระนิพพาน ไม่อยู่ในวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้ นั่นหมายความว่า ถ้าจะแสวงหานิพพานต้องทิ้งกามสุข


27. ถ้าผู้มีพระคุณ ไม่สนใจปฏิบัติ จะทำอย่างไรคะ เพื่อให้มีบุญคิดไปภพหน้าบ้าง จะทำบุญแทนได้ไหม

คำตอบ
การทำบุญเพื่อให้มีผลบุญติดตามไปภพหน้า ถ้าไม่สนใจปฏิบัติ แต่ทำบุญอย่างอื่น (ดูบุญกิริยาวัตถุ 10) ก็มีบุญได้ ทำบุญแทนกันได้ แต่ผู้นั้นต้องอนุโมทนาบุญด้วย

26. อยากทราบว่าเวลาเราตักบาตรพระตอนเช้า เวลาหยิบอาหารใส่บาตรแก่ผู้ที่เราต้องการให้เขาเหล่านั้นจะมารับบุญนั้นทันทีหรือไร โดยที่เราไม่ได้กรวดน้ำจะได้หรือไม่

คำตอบ
เวลาหยิบอาหารใส่บาตรพระ เมื่ออาหารหลุดจากมือลงสู่ก้นบาตรเมื่อใด ถือว่าทานที่ทำนั้นสำเร็จแล้ว บุญกุศลได้เกิดขึ้นแล้ว เจ้าของบุญคิดว่าจะอุทิศให้แต่ยังไม่ได้บอกให้ผู้ล่วงลับจะยังไม่ได้รับ ถ้าบอกว่าให้เมื่อใดผู้ล่วงลับจะได้รับทันทีไม่ว่าจะกรวดน้ำหรือไม่กรวดน้ำก็ตาม ทั้งนี้ผู้ล่วงลับ ต้องอยู่ในสถานะที่จะรับบุญกุศลนั้นได้

25. การทำสังฆทานที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร มีอะไรบ้าง (ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าการทำบุญสังฆทานที่ถูกต้องทำ 5 ชุด นิมนต์พระรับสังฆทาน 5 องค์ สมัยนี้เห็นทำ 1 ชุด พระรับ 1 องค์ ก็ใช้ได้แล้วอยากทราบว่าที่ถูกต้องจะทำเช่นไร)

คำตอบ
คำว่าสังฆทานหมายถึงทานที่ถวายแก่หมู่สงฆ์ ไม่จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ภิกษุรูปใดเกิดความขาดแคลนสามารถนำทานที่รับไว้เป็นส่วนกลาง ไปบริโภคใช้สอยได้
ภิกษุรับทานจากฆราวาสแล้วนำไปเก็บไว้ใช้ส่วนตัวไม่จัดว่าเป็นสังฆทาน แต่ถ้าภิกษุผู้รับทานนั้นทำใจไว้ว่าท่านรับในนามของหมู่สงฆ์ เมื่อรับแล้วนำไปไว้เป็นส่วนกลาง ก็จัดได้ว่าเป็นสังฆทาน
ส่วนที่บอกว่าต้องทำสังฆทาน 5 ชุด นิมนต์พระ 5 รูป มารับสังฆทาน นั้นเป็นเพียงสมมุตินิยมของคนที่เชื่อแบบนั้น

24. การสร้างกุฏิให้พระปฏิบัติธรรม เป็นปฏิปทาสาธารณะหรือไม่

คำตอบ
คำว่าสาธารณะหมายถึงสำหรับคนทั่วไป การสร้างกุฎิเจาะจงถวายพระรูปใดรูปหนึ่งไม่เรียก ปฏิปทาสาธารณะส่วนการสร้างกุฏิถวายไว้กับหมู่พระสงฆ์ สงฆ์ใดมาใช้ประโยชน์ก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นปฏิปทาสาธารณะ ได้อานิสงส์มากกว่าอย่างแรก

23. คำว่า “โมทนา” กับ “อนุโมทนา” ต่างกันอย่างไร เพราะเคยทำบุญแล้วมีบางท่านกล่าวว่า ขออนุโมทนา กับ โมทนาสาธุ ค่ะ

คำตอบ
คำว่า “โมทนา” กับ “อนุโมทนา” เขียนต่างกันแต่ความหมายเป็นแนวทางเดียวกัน คือเป็นคำกล่าวแสดงความยินดี บางท่านกล่าว “โมทนาสาธุ” คือดีแล้วยินดีด้วย

22.การที่เราเอาเอกสารส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนมาถ่ายเอกสารขององศ์กรอยากทราบว่าผิดศีลหรือเปล่าถ้าผิดมากหรือน้อยค่ะ

คำตอบ
ถ้าองค์กรที่ทำงานอยู่นั้น ต้องการให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเพื่อใช้ในงานขององค์กร ถือว่าไม่ผิดศีล ถ้าถ่ายเอกสารแล้วเราเอาไปใช้ส่วนตัว ที่ไม่เกี่ยวกับงานขององค์กร ถือว่าผิดศีลข้ออทินนา
ถามว่าผิดศีลมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของอกุศลกรรมที่ทำ ถ่ายเอกสารหนังสือทั้งเล่มแต่เป็นหนังสือส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับงานขององค์กร ก็ผิดศีลข้ออทินนามากกว่าถ่ายบัตรฯไปใช้ที่อื่น


21.ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ถามเรื่องในการทำบุญใส่บาตรแล้วในวันนั้นเราลืมกรวดน้ำอุทิศร่วมกุศลแต่เรามากรวดน้ำในวันต่อไปจะทำได้ไหมค่ะ

คำตอบ
ถ้าจิตยังระลึกถึงทานที่เราทำไว้ก่อนได้ เราก็อุทิศบุญกุศลที่เกิดขึ้นนั้นได้ ถ้าจะเปรียบก็เหมือน วันนี้ตั้งใจจะโทรศัพท์ไปหาเพื่อนแต่โอกาสไม่เปิด วันถัดไปยังไม่ลืมและมีโอกาส เราก็โทรหาเพื่อนได้

20. วิญญาณผู้ตายยังอยู่ที่บริเวณที่ตาย จะช่วยให้ไปเกิดทำอย่างไร

คำตอบ
การตายมี 2 แบบ ตายตามอายุขัย เมื่อจิตออกจากร่าง (ตาย) จิตจะไปปฏิสนธิ (เกิด) ในร่างใหม่ ร่างใหม่มีอายุขัยเหมือนร่างเดิมแต่ยาวนานไม่เท่ากัน ตามภพที่ไปเกิด เช่นไปเกิดเป็นเทวดาก็อายุยืนกว่าเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าไปเกิดเป็นพรหมก็อายุยืนกว่า เทวดาเขาไปเกิดตามกรรมของเขา การเกิดเป็นมนุษย์ เทวดา พรหม ถือว่าเป็นการเกิดในภพที่ดี ถ้าหากต้องการช่วยเขาให้ไปเกิดใหม่ในภพที่ดียิ่งขึ้น ก็สามารถทำได้ถ้าตัวเองมีศักยภาพสูงพอ เช่น พระสารีบุตร ไปโปรดแม่ที่เป็นมนุษย์มิจฉาทิฏฐิ ให้เป็นสัมมาทิฎฐิ ได้บรรลุความเป็นโสดาบัน ตายแล้วไปเกิดภพใหม่ดีกว่าเดิม พระพุทธเจ้าเสด็จไปดาวดึงส์เพื่อโปรดมารดา (สิริมหามายาเทพบุตร) ให้เป็นเทวดามีสัมมาทิฎฐิ ได้เป็นเทวดาโสดาบันพระเจ้าพิมพิสาร ถวายอาหารพระ ผ้าสำหรับสงฆ์ วัดเวฬุวัน แด่พระพุทธเจ้าแล้วกรวดน้ำส่งผลบุญไปให้ญาติที่เกิดเป็นเปรตบุญกุศลที่อุทิศให้ ส่งผลให้เปรตมีอาหารทิพย์บริโภค มีเสื้อผ้าสวมใส่ และไปเกิดเป็นเทวดามีวิมานอยู่อาศัย

ส่วนการตายก่อนอายุขัย เช่นอายุขัยของร่างใหม่ กรรมกำหนดไว้ว่าใช่ได้แค่ 50 ปี แต่ด้วยอกุศลกรรมตัดรอนให้ตายเมื่อร่างมีอายุใช้งานไปได้ 20 ปี การตายแบบนี้เรียกว่าตายก่อนอายุขัย ตายอย่างนี้ไม่ได้ไปเกิดใหม่ แต่จิตจะหลุดออกจากร่าง ไปอยู่ในรูปของกายละเอียด ที่มีรูปลักษณะเหมือนเดิมก่อนตาย ชาวโลกสมมติเรียกรูปแบบนี้ว่า สัมภเวสีเช่นใส่เสื้อลายเดินข้างถนน ถูกรถชนตาย รูปที่เป็นสัมภเวสีจะมีหน้าตาเหมือนเดิม ใส่เสื้อลายเหมือนเดิม สัมภเวสีที่ยกตัวอย่างยังไปเกิดในภพใหม่ไม่ได้ ต้องรออีก 30 ปีตามกฎธรรมชาติ จึงจะไปเกิดในร่างใหม่ภพใหม่ได้ อย่างนี้ช่วยให้ไปเกิดใหม่ไม่ได้ แต่ช่วยให้มีอาหารทิพย์กินได้ ช่วยให้มีบ้านอยู่ได้ ด้วยการตั้งศาลให้อยู่ หรือย้ายจากข้างถนนให้ไปอยู่ในที่ดีกว่านั้นได้ แต่ยังคงสภาพสัมภเวสี ยังเปลี่ยนภพใหม่ไม่ได้

19. ผู้ที่ตายพร้อม ๆ กันมาก ๆ จากภัยธรรมชาติผู้คนตายจำนวนมากทำกรรมอะไรร่วมกันมา

คำตอบ
การตายร่วมกันจำนวนมาก เหตุเกิดจากการร่วมกันทำบาปมากเช่น ฆ่าสัตว์มาก เบียดเบียนชีวิตของสัตว์มาก แต่ร่วมกันทำบุญน้อย
ส่วนภัยธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติถูกทำลายมากถูกเบียดเบียนมาก ธรรมชาติต้องปรับตัวเองให้กลับสู่สมดุลอย่างรุนแรงและรวดเร็ว สัตว์บุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการปรับสมดุล หากมีบาปมากมีบุญน้อย ต้องรับอกุศลวิบากรุนแรง หากมีบุญมากกว่าบาป ก็ได้รับอกุศลวิบากน้อย ถ้าไม่ได้ทำบาปดังกล่าวข้างต้น ก็ไม่ต้องนำตัวเข้าไปรับอกุศลวิบากจากภัยที่กล่าวถึง


18. ดิฉันเคยมีลูกสาวคนเล็กอายุ 15 ปี หูข้างขวาไม่ได้ยินรักษาไปหลายทางหาหมอ ฝั่งเข็มต่อมาไปหาอาจารย์หมอว่าไม่มีทานได้ยินเพราะไม่มีเส้นประสาทหู ดิฉันอยากถามว่าจะทำบุญอย่างไรถึงจะมีอานิสงส์เจอหมอที่รักษาหูให้ได้ยิน

คำตอบ
คำว่าเคยม แสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว ก็ไม่จำเป็นหาหมอไปรักษา โรคทุกชนิดเกิดจากการกระทำที่ไม่ดีของตัวเอง บางโรครักษาง่ายเช่น โรคขาดอาหาร ถ้ากินอาหารให้ถูกส่วนก็หายได้ โรคท้องร่วงกินยาฆ่าเชื้อโรคก็หายได้ โรคที่เกิดจากพันธุกรรมผิดปกติรักษาไม่หาย เช่นตาบอด ตาบอดสี ประสาทหูเสื่อม ประสาทหูเสื่อมยังสามารถใช่เครื่องช่วยฟังได้ ประสาทหูไม่มีแก้ไขไม่ได้เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถต่อระบบประสาทรับเสียงที่หูได้ วิธีดีที่สุดช่วยตัวเอง เมื่อหูเนื้อหูหนังใช้ไม่ได้ เปลี่ยนไปใช้หูทิพย์ (ทิพพโสต) แทนด้วยการฝึกจิตให้มีสติสูงสุด จนจิตนิ่งเป็นฌาน 1-4 ได้ ถอนจิตออกจากฌาน ก็สามารถเกิดอภิญญา (ทิพพโสต) ได้ วิธีนี้ดีที่สุดทำได้แต่ยากหน่อย

17. ดิฉันเป็นคนมีหนี้มาก ซึ่งเป็นหนี้มาจากการทำการค้าในอดีต (หนี้จากครอบครัวที่ทำการค้าร่วมกันในอดีต) ขณะนี้ดิฉันได้พยายามทำงานเพื่อชำระหนี้ แต่รู้สึกว่าดิฉันไม่ค่อยได้ทำบุญ สิ่งนี้จะทำให้ดิฉันทำสิ่งใดไม่ราบรื่นหรือไม่

คำตอบ
ที่ถามมาเข้าใจว่าเป็นหนี้ทางวัตถุ (หนี้ทางรูปธรรม) ส่วนหนี้เวร หนี้กรรม หนี้บุญคุณ เป็นหนี้ทางนามธรรม เป็นหนี้ใด ๆ เมื่อมีเหตุปัจจัยลงตัว (ถึงเวลาใช้หนี้) ก็ต้องชดใช้
ตัวอย่าง ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีชายผู้หนึ่งทำอาชีพเลี้ยงสัตว์มีชีวิตส่งขายเพื่อฆ่า ทำอาชีพนี้ระยะแรกรุ่งเรืองดี ไม่ทรัพย์เป็นกอบเป็นกำสมกับการลงทุนลงแรงที่เหนื่อยยาก (บุญเก่าส่งผล) ทำอาชีพนี้อยู่หลายปี บุญเก่าหมด และอกุศลกรรมที่เกิดจากอาชีพเบียดเบียน(มิจฉาอาชีวะ) ให้ผลเป็นสิ้นเนื้อประดาตัวและเป็นหนี้จึงเลิกอาชีพดังกล่าว กลับมาสั่งสมบุญใหม่ด้วยการับจ้างทำอาหารแจกเป็นทาน ให้กับผู้ที่มาในงานออกนิโรธกรรมขอพระสงฆ์ กุศลกรรมแบบนี้ทำให้ใจเป็นสุขมากขึ้น ส่วนหนี้เก่าก็ใช้คืนไปเท่าที่ทำได้ แม้จะเป็นหนี้ทางวัตถุแต่ใจเป็นสุขนับว่าโชคดี ทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครไม่เป็นหนี้ เป็นหนี้น้อยก็สุขมากเป็นหนี้มากก็สุขน้อย ไม่เป็นหนี้เลยก็ไม่ทุกข์
สรุปคือว่าถ้าเป็นหนี้มาก ควรจะทำบุญให้มาก ใจจะได้มีความสุขมาก พระพุทธเจ้าเป็นหนี้พระเทวทัต พระโมคคัลลานเป็นหนี้แม่ที่ถูกทุบตาย พระองคุลีมาลเป็นหนี้คนที่ถูกฆ่าตายแต่ทั้งสามท่านมีความสุขด้วยการมีจิตเป็นอิสระจากเจ้าหนี้ทั้งหลาย


16. ถ้ามีบุญน้อยจะเจริญวิปัสสนาได้หรือไม่ (เพราะเราไม่รู้ว่าบุญเรามีน้อยหรือมาก)

คำตอบ
เจริญวิปัสสนาได้ แต่ได้ผลช้าต้องใช้เวลาปฏิบัติยาวนานที่เป็นเช่นนี้เพราะกำลังของบุญมีน้อย จึงทำให้การปฏิบัติกรรมฐานเนิ่นช้า
ถ้าประสงค์เจริญวิปัสสนาได้รวดเร็ว ต้องนำตัวเองประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นบุญให้มากขึ้น (บุญกิริยาวัตถุ 10) ใกล้ชิดบัณฑิตในทางธรรม คบหากัลยาณมิตร เลือกนาบุญดี ๆ ทำ คือทำบุญด้วยการใช้ปัญญาพิจารณา มากกว่าใช้ศรัทธา


15. ขอให้ท่านพระอาจารย์อธิบายถึงวัฎของขันธ์ 5 ซึ่งมี วิบาก กิเลส กรรม อยู่ในวัฎของขันธ์ 5 นี้

คำตอบ
ผู้ที่ศึกษาวิชาพุทธศาสตร์ สมมติเรียกร่างกายของคนที่ยังมีชีวิตว่าประกอบด้วยขันธ์ 5 คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ ทั้ง 5 ขันธ์นี้เรียกย่อว่า รูปและนาม หรือจะเรียกว่าร่างกายกับจิต (จิตใจ) ก็ได้ ส่วนคำว่าวัฎ (วัฏฏะ) แปลว่า วนเวียนด้วยกำลังของกิเลส กรรมและวิบาก คำว่ากิเลสหมายถึงสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมอง กรรมหมายถึงการกระทำ ถ้าทำสิ่งที่เศร้าหมอง (กิเลส) เช่นฆ่าสัตว์ ลักขโมย ประพฤติผิดลูกเมีย พูดเท็จ จะนำมาซึ่งผลที่ผู้กระทำต้องได้รับเรียกว่า วิบากไม่ดี (อกุศลวิบาก) ทำให้ใจเป็นทุกข์
ตัวอย่างที่ 1 วัยรุ่นบางคนอยากมีโทรศัพท์มือถือ (กิเลสเกิด) จึงไปลักขโมยหรือจี้ปล้นเอาโทรศัพท์มาเป็นของตัว (กรรมเกิด) ถูกตำรวจจับได้ทำให้สูญเสียอิสรภาพ ได้รับผลไม่ดี (อกุศลวิบากเกิด) เมื่อได้รับผลของกรรมแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นอีก แล้วทำกรรมอีก แล้วเสวยผลของกรรมอีกวนเวียนอย่างนี่ไม่สิ้นสุด ทั้งนี้เป็นเหตุมาจากใจที่มีความอยากได้จึงสั่งให้ร่างกาย ทำตามสิ่งที่ใจต้องการ ผลสุดท้ายเกิดทุกข์ตามมาไม่สิ้นสุดเป็นวงจรแห่งทุกข์
ตัวอย่างที่ 2 ไปจี้ปล้นโทรศัพท์เขา แต่ตำรวจจับไม่ได้ตัวเองได้โทรศัพท์มาใช้สมใจอยาก เกิดเป็นสุขเวทนา ทำให้ใจฮึกเหิมอยากได้รุนแรงยิ่งขึ้น จึงทำกรรมไม่ดีซ้ำอีก ตำรวจจับไม่ได้อีก อกุศลกรรมนี้ฝังอยู่ในใจ ตายแล้วจิตออกจากร่างแต่เป็นจิตเศร้าหมอง ต้องไปปฏิสนธิ (เกิด) เป็นสัตว์ในอบายภูมิ (อกุศลวิบาก) ผลสุดท้ายเกิดทุกข์ตามมา เป็นวงจรแห่งทุกข์

 

14. สามีไม่พอใจเวลาภรรยามาฟังธรรม ทำให้ภรรยาไม่สบายใจจะมีอุบายอย่างไรที่จะให้ภรรยาสบายใจ

คำตอบ
ต้องตรวจสอบตัวเองว่า ได้ทำหน้าที่ของภรรยาที่มีต่อครอบครัวได้ครบหรือยัง ถ้าหน้าที่ยังบกพร่อง คนอื่น ๆ ในครอบครัวมีสิทธิไม่พอใจ มีสิทธิตำหนิได้ ถ้าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วไปฟังธรรมหาความดีใส่ตัว แล้วสามียังไม่พอใจที่ภรรยาทำความดี ถือว่าเป็นกรรมของตัวเอง ที่ไปเลือกเขามาเป็นสามีเพื่อใช้หนี้เวรหนี้กรรมที่ผูกไว้ ให้อภัยเขา หาความดีใส่ตัวแล้วแผ่เมตตาให้เขาไป

13. ถ้าโลกแตกด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม มนุษย์ตายหมด แล้วจะมีภพที่เป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนอย่างไรคะ

คำตอบ
ถ้าเราแหงนดูหมู่ดาวที่ประกอบกันขึ้นเป็นทางช้างเผือก ซึ่งถูกสมมติเรียกว่า กาแลกซี่ ซึ่งประกอบดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ และเทหวัตถุ ในฟากฟ้า อีกนับจำนวนไม่ถ้วน ในเอกภพมีจำนวนการแลกซี่มากกว่าล้านกาแลกซี่ นับเฉพาะทางช้างเผือกเพียงกาแลกซี่เดียว ผู้มีประสบการณ์รู้ว่าดาวที่มีมนุษย์อาศัยอยู่มีอยู่ 16 ดวง ผู้ตอบคำถามยืนยันโดยเอาหลักฐานมาแสดงไม่ได้ ว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริง
ที่ถามว่าถ้าโลกแตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหน อย่างไร ตอบว่าเมื่อโลกแตกจิตต้องทิ้งร่างนี้ก่อน แล้วพลังงานจิตที่มีเหตุปัจจัยลงตัวว่าต้องไปเกิดในภพมนุษย์ จะเคลื่อนที่ไปปฏิสนธิในครรภ์ของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในดาวดวงอื่น


12. อานิสงฆ์ของการบริจาคโลงศพและผ้าห่อศพให้กับปอเต๊กตึ้ง (แบบคนจีน) โดยทำทุกปี จะมีอานิสงส์อย่างไร

คำตอบ
อานิสงส์ที่จะกลับมาสู่ผู้บริจาค คือได้เพื่อนดีและมีเครื่องนุ่งห่มดี ถ้าจิตของผู้ตายไปเกิดใหม่เป็นเทวดา , นางฟ้า เราจะได้เพื่อนที่เป็นเทวดา , นางฟ้า ถ้าให้กับคนที่ถูกรถชนตายบนถนน เราจะได้เพื่อนดีที่เป็นสัมภเวสี คอยดูแลปกป้องเราให้พ้นจากภัยบนท้องถนน สัมภเวสีก็ได้รับเครื่องนุ่งห่มด้วย

11. ท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับความคิดที่ว่า “พระพุทธเจ้าเป็นคนไทย แดนพุทธภูมิคือประเทศไทย”

คำตอบ
โลกเขาสมมติกันว่าใครเกิดบนแผ่นดินไหน ก็เป็นคนของ (สัญชาติ) แผ่นดินนั้น เราเกิดบนแผ่นดินไทย (อดีตถูกสมมติเรียกว่าสุวรรรณภูมิ) เรามีสัญชาติไทย เราเป็นคนไทย เจ้าชายสิทธัตถะเกิดบนแผ่นที่ถูกสมมติเรียนว่าชมพูทวีปมีสัญชาติชมพูทวีป เรียกว่าเป็นคนชมพูทวีป
ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็ตรัสรู้บนแผ่นดินชมพูทวีป พระพุทธเจ้าก็น่าจะเป็นคนชมพูทวีปตามสมมตินิยมที่เขาบัญญัติทันขึ้น ถ้าท่านจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไทย ก็เป็นความเห็นเฉพาะตัว คนอื่นไม่เห็นด้วย ส่วนที่ว่าแดนพุทธภูมิคือประเทศไทยก็เป็นความเห็นเฉพาะตัว คนอื่นไม่เห็นด้วยเช่นกัน

10. ความคิดอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจ เป็นความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิด แต่มันคิดขึ้นมาเองเราจะมีวิธีแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร เพราะปัญหานี้สร้างความทุกข์ใจให้ตัวข้าพเจ้ามาก

คำตอบ
เรื่องเป็นผลมาจากโปรแกรมของจิตที่เป็นอกุศลเราสร้างและสั่งสมไว้ในใจของเราเอง เป็นผลงานไม่ดีของเราเอง ทางที่ดีควรลบทิ้งโปรแกรมจิตที่เป็นอกุศลให้หมดไป ถ้าไม่ลบทิ้งโปรแกรมฯนี้ยังฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกไม่มีปัญญา ถ้าโปรแกรมโผล่ขึ้นในจิตสำนึกและให้ผลไม่ดี เจ้าของโปรแกรมอกุศลนี้จะเดือดร้อนเป็นทุกข์ ฉะนั้นต้องเจริญอินทรีย์พละ5 ให้แก่กล้าแล้วพิจารณาโปรแกรมอกุศลตามกฎไตรลักษณ์เพื่ออกุศล เข้าสู่อนัตตา และไม่กลับมาปรากฏในจิตอีกแสดงว่า โปรแกรมอกุศลถูกลบทิ้งไปแล้ว เราก็จะมีใจที่เป็นสุขตลอดไป

9. เวลาอยู่คนเดียวจะภาวนาได้โดยกำหนดลมหายใจ แต่เมื่ออยู่กับคนอื่น ๆ จะลืมสติทุกครั้ง จะฝึกอย่างไรดีจึงจะมีสติตลอดเวลา

คำตอบ
ฝึกบ่อย ๆ ฝึกสติทุกครั้งที่นึกได้ ฝึกจนเป็นมหาสติตาเห็นภาพมีสติคุม หูได้ยินมีสติคุม ลิ้นสัมผัสรสอาหารมีสติคุม จมูกสัมผัสกลิ่นมีสติคุม กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีสติคุม ใจปรุงอารมณ์มีสติคุม ถ้ามีอินทรียสังวรอย่างนี้ตลอดเวลาที่ตื่น จะอยู่กับใครได้ทั้งนั้น จิตไม่ฟูไม่แฟบ ไม่หวั่นไหว ไม่คล้อยตามจิตมีแต่ความสงบเป็นอารมณ์ อย่างนี้เรียกว่ามีมหาสติผู้ใดทำได้ถือว่าเข้าถึงมหาสติ

8. การปฏิบัติธรรมมีหลายแบบ ทั้งการกำหนดลมหายใจ การกำหนดอิริยาบถย่อย ฯ เราจะทราบได้อย่างไรว่าอย่างไหนถึงจะเหมาะสมกับเรามากที่สุดครับ

คำตอบ
แบบที่ทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายและเกิดสมาธิได้ยาวนานนั้นเหมาะกับเราที่สุด

7. ที่บ้านมียายอายุ 96 ปี เสียชีวิตได้ 2 ปีแล้ว หลังจากที่ยายเสีย แม่จะเห็นคนโบราณทั้งชายหญิงและเด็กผมจุกอยู่ในบ้านด้วยจะเห็นในตอนกลางคืน บ่อยครั้งมาก บางทีเห็นตอนหลับบางทีเห็นตอบเคลิ้มหลับ เรียกให้คนดูแต่คนอื่นไม่เห็นด้วย เรียนถามอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรดีและภาพที่แม่เห็นนั้นเป็นอะไร ทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่

คำตอบ
ภาพที่เห็นนั้นเป็นลายละเอียด ซึ่งยืนยันว่าภพอื่นมีจริงทำบุญอุทิศไปให้ผู้ที่เห็นในภาพปรากฏนั้นดีที่สุด

6. ทำไมผู้มีบุญจึงไปจุติชั้นดุสิตมากทำไมไม่ไปเกิดชั้นที่สูงกว่าครับ

คำตอบ
คำว่าจุติแปลว่าตายมักใช่กับเทวดาเช่นจุติจากเทวดามาปฏิสนธิ (เกิด) เป็นมนุษย์
มนุษย์ผู้มีความประพฤติแบบพระโพธิสัตว์คือทำตัวเป็นผู้ให้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนะวัตถุเป็นต้น เมื่อถึงเวลาทิ้งขันธ์ลาโลกแล้วจะได้ไปเกิดภพดุสิต ตัวอย่างเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่สร้างวัดเชตวันถวายไว้ในพุทธศาสนา
มนุษย์ที่ทำบุญอย่างอื่นเช่นนันทิยมาณพ คหบดีแห่งเมืองพาราณสีทำโรงทาน สร้างศาลาตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในดาวดึงส์ ผู้ใดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก (เจริญไตรสรรณคมน์) และรักษาศีล 5 อยู่เนื่องนิตย์ตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทพบุตร , เทพธิดาในดาวดึงส์ได้
สรุปถือว่าจะไปเกิดที่ไหน ขึ้นอยู่กับชนิดของบุญและความมากน้อยของบุญที่กระทำก่อนตายนั้นเอง
-ผู้ที่เกิดสูงกว่าชั้นดุสิต เช่นหญิงชรายากจนเอาน้ำผักดองใส่บาตรรพระมหากัสสปะที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติในวันที่ 7 เห็นพระมหาเถระฉันน้ำผักดองแล้วเกิดปิติ ตายไปเกิดเป็นเทพนารีชั้นนิมมนนรดีซึ่งสูงกว่าชั้นดุสิต ซึ่งเป็นเหตุมาจากอานิสงส์ของบุญที่ได้ทำกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติ

5. ที่กล่าวว่า “บุญเป็นอริยทรัพย์” ผู้อื่นเอาไปไม่ได้ โจรปล้นไม่หาย ไฟไหม้ไม่หาย ฯลฯ การทำบุญอุทิศให้บรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้ว ท่านทั้งหลายเหล่าจะได้บุญกุศลที่เราส่งให้หรือไม่ (ประยุกต์แนวคิดนี้ใช้กับการแผ่เมตตา กรวดน้ำได้อย่างไร)

คำตอบ
ได้รับบุญกุศลที่เราอุทิศส่งไปถ้าเขาอยู่ในสถานภาพที่รับได้ เช่นสื่อสารถึงกันได้ คือโทรจิตมีความถี่คลื่นเดียวกันและแรงส่งของคลื่นไปถึงผู้รับ (เช่นเรื่องของเด็กหญิงพิมพวดีซึ่งเขียนโดยนายแพทย์อาจินต์ บุญเกียรติ)
-ไม่ได้รับบุญกุศลเช่นบรรพชนไปเกิดในภพภูมิที่กันดารห่างไกล สัตว์นรกทุกขณะจิตเสวยแต่ความทุกข์ เปรตทุกขณะจิตเสวยแต่ความหิวโหย ยกเว้นเปรตปรทัตตุปชีวี ที่พอจะมีเวลาว่างคอยรับส่วนบุญจากผู้อุทิศให้ ตัวอย่างเช่น อดีตญาติของพระเจ้าพิมพิสาร
-การกรวดน้ำเป็นการทำจิตนิ่งเป็นสมาธิคือจูนความถี่คลื่นจิตให้มีกำลังแรงเพื่อจะได้สื่อไปถึงผู้รับวิธีนี้เคยมีขึ้นในครั้งพุทธกาล ที่พระเจ้าพิมพิสาร ถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าและสาวกแล้วหลั่งทักษิโณทกให้กับอดีตญาติที่เป็นเปรตมารอรับส่วนบุญ
-การแผ่เมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ปัญญามีอยู่ว่าถ้าผู้ให้มีเมตตา ผู้ให้ต้องมีความสุขได้ก่อน จึงจะแผ่ให้ผู้อื่นได้ เครื่องบ่งชี้ความเมตตาของผู้ให้คือต้องเป็นคนเย็นไม่มีโทสะหรือความโกรธหรือความฉุนเฉียวได้ก่อนผู้นั้นจึงจะชื่อว่า
เป็นผู้มีความเมตตาถ้ามีความเมตตาแล้วส่งความเมตตาให้ใครผู้รับก็ได้รับความเมตตา(ความสุข)จริงไม่เป็นโมฆะ

4. การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเรื่องพระมหาชนกออกมาเผยแพร่ต่อประชาชน
ในประเทศและที่สุดได้นำเรื่องทองแดงออกมาเผยแพร่ในทำนองเดียวกันอยากทราบว่าท่าน
ผู้บรรยายเห็นอย่างไร

คำตอบ
ความเห็นของผู้บรรยายเห็นว่าเรื่องพระมหาชนกเป็นเรื่องของการทำความเพียรควรอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้และทำให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ส่วนเรื่องคุณทองแดงเป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณ และเป็นเรื่องของวาสนาคือบุญที่ได้สะสมมาตั้งแต่อดีตส่งผลให้ได้รับการอุปถัมภ์ได้รับใช้ใกล้ชิดผู้มีบารมีสูง
ตัวอย่างสุนัขที่คอยระวังให้พระโพธิสัตว์ตายแล้วยังได้ไปเกิดเป็นโฆสกเทพบุตร สุนัขยังมีวาสนาดีได้ ทำไหมเราเป็นมนุษย์ที่มีกำเนิดสูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานจะไม่สร้างวาสนาให้กับตัวเองด้วยการสร้างและสั่งสมบุญกิริยาวัตถุ 10 ด้วยตัวเองเหล่า

3. เคยฝึกสมาธิเหมือนนั่งสักพักออกจากสมาธิเหมือนมีกำลัง พลังแต่เป็นได้ครั้งสั้น ๆ หายไปจะทำอย่างให้กลับมาเหมือนเดิมได้และก้าวหน้า

คำตอบ
การฝึกสมาธิไม่มีมีแต่การฝึกจิตให้มีสติ เมื่อใดจิตมีสติ สมาธิเกิดโดยอัตโนมัติ
-ถ้าอยากให้จิตมีกำลังสมาธิและยาวนานต้องฝึกจิตให้มีสติต่อเนื่องและยาวนานกำลังสมาธิจะมีมากและยาวนาน

2. การฝึกภาวนา บางครั้งฟังเทศน์ไปด้วยแต่เผลอดูลมกำหนดภาวนาเหมือนหลับแต่คำเทศน์ได้ยินหมดเพียงแต่ได้ยินจาง ๆ

คำตอบ
- ฝึกด้วยฟังเทศน์ด้วยเป็นการปฏิบัติที่ผิดวิธี ทำให้ขาดสติ ไม่ใช่เจริญสติ
- ถ้าจะให้เกิดสติต้องกำหนดดูลมหายใจอย่างเดียวหรือฟังเทศน์อย่างเดียวที่เป็นอารมณ์ปัจจุบัน

1. การปฏิบัติและเห็นเองในธรรม หากจะพูดให้ใครฟังเช่นคนรอบข้างจะถูกต้องหรือไม่ ถ้าคิดว่าต้องการให้เจตนาที่ดี แต่คิดว่าทุกครั้งที่พูด 10 ครั้งธรรมะเหล่านั้นในตัวที่รู้เหมือนจางหายไป 5 เรื่อง จะทำอย่างไรให้หนักแน่นและรู้ยิ่งขึ้น

คำตอบ .
-ถูกต้องถ้าเขาอยากฟังคือต้องเกิดศรัทธาก่อน
-ไม่ถูกต้องถ้าเขาไม่อยากฟัง คือไม่ศรัทธาทุกครั้งที่พูดธรรมะ ธรรมะเหล่านั้นเหมือนจางหายไป
- ในหลักธรรมแล้วยิ่งให้ยิ่งมีมาก ถ้าให้แล้วตัวรู้จางหายไปแสดงว่าไม่รู้จริง

 

ส่งคำถามถึง ดร. สนอง วรอุไร => question@kanlayanatam.com

สอบถาม ให้คำแนะนำที่ => webmaster@kanlayanatam.com