ชมรมกัลยาณธรรม

 

วิสัยทัศน์ของชมรมกัลยาณธรรม...

องค์กรการกุศลในดวงใจของคนไทย
เป็นสื่อกลางให้คนไทยมีสุขภาพใจที่ยั่งยืน
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เผยแผ่พุทธธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน
สร้างภาพพจน์ที่ดีและอำนวยประโยชน์แก่สังคม
เพื่อการสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจกันอย่างถาวร

วัตถุประสงค์

•  เผยแผ่หลักธรรมเพื่อเสริมสร้างปัญญาให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

•  ช่วยเหลือสังคมให้เกิดสันติภาพ และมีเมตตาธรรมต่อกัน

• จรรโลงไว้ซึ่งคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   และเพื่อพระพุทธศาสนาได้ยั่งยืนถาวรสืบไป

 

อุดมการณ์

•  ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในหมู่สมาชิก

•  ไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ประการใด

•  มุ่งยกระดับจิตใจคนให้สูงขึ้น โดยไม่เน้นวัตถุหรือเรี่ยไรในรูปแบบต่าง ๆ

 

กิจกรรมหลัก

•  จัดธรรมบรรยายเป็นธรรมทานปีละ 3-4 ครั้งหรือแล้วแต่โอกาสจะอำนวย

•  ผลิตสื่อธรรมะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ เทป แผ่นซีดี วีซีดี เอ็มพีสาม เพื่อแจกเป็นธรรมทาน หรือจำหน่ายในราคาทุนเพื่อจะได้มีปัจจัยหนุนต่อการพิมพ์หนังสือหรือผลิตสื่อธรรมในครั้งต่อ ๆ ไป

•  บริจาคหนังสือและสื่อธรรมะต่าง ๆ ให้แก่ห้องสมุดทั่วประเทศ เรือนจำ สถานศึกษา วัดวาอาราม องค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสนใจ

•  เผยแผ่หลักธรรมและตอบปัญหาธรรมะทางอินเตอร์เน็ตที่ www.kanlayanatam.com

 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม ติดต่อชมรม

ทุกท่านที่มีอุดมการณ์เดียวกับชมรมฯ สามารถช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมฯ ไม่ว่าจะเป็นแรงกาย
แรงใจ แนวความคิด หรือช่วยค่าพิมพ์หนังสือค่าทำเทปหรือซีดีธรรมะเพื่อแจกเป็นธรรมทาน
โดยท่านสามารถบริจาคเข้าชมรมฯ ได้ที่บัญชีข้างล่างนี้

หากท่านประสงค์มีส่วนร่วมในการเผยแผ่ธรรม
โปรดโอนปัจจัยตามบัญชีต่อไปนี้

ชื่อบัญชี อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
1. ธนาคาร กรุงเทพ สาขา สมุทรปราการ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 155-700-822-2

2. ธนาคาร กรุงไทย สาขา สมุทรปราการ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 215-1-510-433

3. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา สมุทรปราการ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 100-1-39123-5

4. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนศรีสมุทร (สมุทรปราการ)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 337-229609-2

5. ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดสมุทรปราการ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 360-2-37501-2

(กรุณาแฟกซ์ใบเข้าบัญชีธนาคารเข้ามาที่ทำการชมรมฯ หมายเลข 02 702 7353
พร้อมระบุชื่อผู้บริจาคและหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อกลับด้วย หรือ email แจ้งรายละเอียด
ไปที่ acharak7153@gmail.com )

 

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ

การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง