ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนธันวาคม
สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

๑. หนังสือเทสรังสีอนุสรณ์ เล่ม ๑
   ของ พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสฺรังสี)

๒. หนังสือธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ
   ของ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

๓. วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๑๗ ฉบับ “แผ่นดินร่ำไห้ อาลัยพ่อหลวง”
   จัดทำโดย คณะสงฆ์วัดจากแดง ธรรมทานของวัดจากแดง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ

๔. วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๑๘ ฉบับ “จักสืบสานพระราชปณิธาน”
   จัดทำโดย คณะสงฆ์วัดจากแดง ธรรมทานของวัดจากแดง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ

๕. DVD The GREATEST of the KING The GREETINGS of the LAND.

๖. MP3 บรรยายธรรม ชุด ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ชุดที่ ๓ ของ อ. สุภีร์ ทุมทอง

ท่านที่ประสงค์จะรับธรรมบรรณาการนี้
... เพื่อนำไปศึกษาหรือฝากคนที่รัก
โปรดกรุณาส่งซองเปล่า ขนาด ๙ คูณ ๑๒ นิ้ว หรือใหญ่กว่า
ติดแสตมป์ ๒๕ บาท จ่าหน้าซองชื่อ-นามสกุล
และที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน

พับสอดในซอง ( ติดแสตมป์ตามน้ำหนักซอง)

ส่งไปที่
ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถนนประโคนชัย
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
พร้อมจัดส่งถึงทุกท่าน ทุกทิศทั่วไทย

(กรุณาวงเล็บมุมซองด้วยว่า " ธรรมทานเดือน ธันวาคม ")


ขออนุโมทนาสาธุแด่ทุกท่านในบุญกุศลที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม สู่วิถีแห่งพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่แท้จริง

การบริจาคซีดีและหนังสือเป็นธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรม ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินหรือตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเชื่อว่าพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรงเมตตา เข้าถึงทุกชนชั้น ไม่แบ่งแยกหรือจำกัดให้เพียงบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้น แต่หากธรรมบรรยายเรื่องใด หนังสือเล่มใด สงวนลิขสิทธิ์หรือเจ้าของไม่อนุญาต โปรดกรุณาแจ้งมายังwebmaster ทางชมรมจะพิจารณายุติการเผยแผ่สื่อธรรมะนั้นๆทันที


ขอน้อมอนุโมทนาแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในปัญญาทานบารมีร่วมกับ
ชมรมกัลยาณธรรม ขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลก ทางธรรม ทั่วกันเทอญ


ท่านสามารถมีส่วนร่วมในมหาทานครั้งนี้ได้โดยแนะนำญาติ พี่น้องและ
กัลยาณมิตรของท่าน ให้ได้มีโอกาสอ่านและฟังธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจสู่ความสงบสันติสุข


ซีดีและหนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน
ท่านผู้มีจิตกุศล สามารถร่วมสร้างปัญญาทานนี้ได้โดย
ส่งต้นฉบับซีดีหรือ MP3 หรือ VCD ที่ท่านเห็นว่ามีคุณค่า
ช่วยชี้ทางสว่างที่ถูกตรงและทางพ้นทุกข์ให้แก่เพื่อนมนุษย์
โดยส่งถึง ทพญ.อัจฉรา  กลิ่นสุวรรณ์ ตามที่อยู่ด้านบน.... ขออนุโมทนา

...............