ธรรมบรรณาการ ประจำเดือน ธันวาคม

๑. หนังสือ “ ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ ” เล่ม ๔
    ของ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

๒. หนังสือ “ เทสรังสีอนุสรณ์ ” เล่ม ๒
    ของ พระราชนิโรธรังสี (เทสก์ เทสฺรํสี)

๓. หนังสือ “ โอวาทปาติโมกข์ ”
    ของ พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺลงฺกาโร

๔. หนังสือ ทีวีชีวิต
    ของ เขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

๕. หนังสือ “ ๙ ร้อยพันจงรักภักดี ๙ ”
    จาก อีเมลของ อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

๖. MP 3 รวมพระธรรมเทศนา
    โดยหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท (พระครูสุทธิธรรมรังสี)

๗. MP 3 รวมพระธรรมเทศนา ปี ๒๕๔๘ แผ่นที่ ๓
    โดยพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

๘. MP 3 ธรรมบรรยาย พุทธธรรม ภาคปฏิบัติ ๔
    โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง


......

ท่านใดศรัทธาต้องการรับ เพื่อนำไปศึกษา หรือฝากถึงมิตรสหายหรือบุคคลที่ท่านปรารถนาดี โปรดกรุณาส่งซองเปล่า ขนาด ๙ คูณ ๑๒ นิ้ว ติดแสตมป์ ๑๓ บาท จ่าหน้าซองชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน พับสอดในซอง (ติดแสตมป์ตามน้ำหนักซอง) …

ส่งไปที่
ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

 


ขออนุโมทนาสาธุแด่ทุกท่านในบุญกุศลที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม สู่วิถีแห่งพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่แท้จริง

การบริจาคซีดีและหนังสือเป็นธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรม ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินหรือตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเชื่อว่าพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรงเมตตา เข้าถึงทุกชนชั้น ไม่แบ่งแยกหรือจำกัดให้เพียงบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้น แต่หากธรรมบรรยายเรื่องใด หนังสือเล่มใด สงวนลิขสิทธิ์หรือเจ้าของไม่อนุญาต โปรดกรุณาแจ้งมายังwebmaster ทางชมรมจะพิจารณายุติการเผยแผ่สื่อธรรมะนั้นๆทันที


ขอน้อมอนุโมทนาแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในปัญญาทานบารมีร่วมกับ
ชมรมกัลยาณธรรม ขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลก ทางธรรม ทั่วกันเทอญ


ท่านสามารถมีส่วนร่วมในมหาทานครั้งนี้ได้โดยแนะนำญาติ พี่น้องและ
กัลยาณมิตรของท่าน ให้ได้มีโอกาสอ่านและฟังธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจสู่ความสงบสันติสุข


 

...............