ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนพฤษภาคม
สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

๑. หนังสือ “ย้อนมาดูใจ” โดยพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

๒. หนังสือ “ท่านพุทธทาส คนไข้ที่ผมได้รู้จัก” โดย นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล

๓. หนังสือ “ทำวัตรสวดมนต์แปลบทสวดมนต์พิเศษ” วัดมหเยงคณ์

๔. MP3 ทำวัตรสวดมนต์แปล และบทสวดมนต์พิเศษ
   นำเสียงสวดโดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

๕. MP3 “เรียนธรรมจากทุกข์ “
   โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

๖. MP3 ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
   วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แผ่นที่ ๖๘

ท่านที่ประสงค์จะรับธรรมบรรณาการนี้
... เพื่อนำไปศึกษาหรือฝากคนที่รัก
โปรดกรุณาส่งซองเปล่า ขนาด ๙ คูณ ๑๒ นิ้ว หรือใหญ่กว่า
ติดแสตมป์ ๒๕ บาท จ่าหน้าซองชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน

พับสอดในซอง ( ติดแสตมป์ตามน้ำหนักซอง)

ส่งไปที่
ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถนนประโคนชัย
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
พร้อมจัดส่งถึงทุกท่าน ทุกทิศทั่วไทย

(กรุณาวงเล็บมุมซองด้วยว่า " ธรรมทานเดือน พฤษภาคม ")


ขออนุโมทนาสาธุแด่ทุกท่านในบุญกุศลที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม สู่วิถีแห่งพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่แท้จริง

การบริจาคซีดีและหนังสือเป็นธรรมทานของชมรมกัลยาณธรรม ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินหรือตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะเชื่อว่าพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรงเมตตา เข้าถึงทุกชนชั้น ไม่แบ่งแยกหรือจำกัดให้เพียงบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้น แต่หากธรรมบรรยายเรื่องใด หนังสือเล่มใด สงวนลิขสิทธิ์หรือเจ้าของไม่อนุญาต โปรดกรุณาแจ้งมายังwebmaster ทางชมรมจะพิจารณายุติการเผยแผ่สื่อธรรมะนั้นๆทันที


ขอน้อมอนุโมทนาแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในปัญญาทานบารมีร่วมกับ
ชมรมกัลยาณธรรม ขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลก ทางธรรม ทั่วกันเทอญ


ท่านสามารถมีส่วนร่วมในมหาทานครั้งนี้ได้โดยแนะนำญาติ พี่น้องและ
กัลยาณมิตรของท่าน ให้ได้มีโอกาสอ่านและฟังธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจสู่ความสงบสันติสุข


 

...............