ทุกเดือน ชมรมกัลยาณธรรมได้บริจาคหนังสือ ให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด เรือนจำ .... ฯลฯ ทั่วประเทศ

คลิกดูรายละเอียดและร่วมอนุโมทนาได้ที่นี่

อ่านจดหมาย จากผู้ได้อนิสงส์จากการอ่านหนังสือ
หลายท่านได้ชีวิตใหม่ รวมถึงจดหมายให้กำลัีงใจชมรม

คลิกที่นี่

 


การพึ่งตนเอง
วศิน อินทสระปัญหาน่าสนใจทางพระพุทธศาสนา
(ไขข้อข้องใจต่างๆ)
วศิน อินทสระจิตเป็นอมตะ
หวีด บัวเผื่อนปลูกต้นธรรม งอกงามที่ใจ
อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่งชีวิตไม่ใช่ของเล่น จงอย่าทำเล่นเล่นกับชีวิต
อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่งผู้สงบอย่างแท้จริง
ดร.สนอง วรอุไรเป็นมิตรกับต้วเอง
พระไพศาล วิสาโลหยุดใจให้ไร้อยาก
เขมรังสี ภิกขุจิตที่พ้นจากทุกข์
นายหวีด บัวเผื่อนธรรมะ คืออะไร
อ.สุภีร์ ทุมทอง


อินทรีย์ ๕
อาจารย์สุภีร์ ทุมทองสนทนาภาษาธรรม เล่มที่ ๑๘
ดร.สนอง วรอุไรมงคลสามสิบแปดสัมมาทิฏฐิ พาไปสู่นิพพาน
อาจารย์สุภีร์ ทุมทองบันไดสู่นิพพาน
พระครูเกษมธรรมทัตธรรมผาสุข
เขมรังสี ภิกขุกำลังใจ
ดร.สนอง วรอุไรความเข้าใจเรื่องกรรม
อาจารย์สุภีร์ ทุมทองสัลเลขธรรม
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง


อริยสัจ
อาจารย์สุภีร์ ทุมทองเปิดใจรับความสุข
พระไพศาล วิสาโลเหรียญมีสามด้าน
พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญลำธารริมลานธรรม
พระไพศาล วิสาโลสิ่งที่ชาวพุทธควรพิจารณา
อนุชาติ สุกษมภัทรปาฏิหาริย์แห่งความรู้สึกตัว
กำพล ทองบุญนุ่มร่มไม้และเรือนใจ
พระไพศาล วิสาโลศีล สมาธิ ปัญญา
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชอิทธิปาฏิหาริย์
ป.อ. ปยุตฺโตรู้ใจ ไกลทุกข์
พระไพศาล วิสาโลจิตตวิชา หลักความรู้แจ้งทางจิต
พระอาจารย์ ลี ธมฺมธโร

 สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๑๗
ดร.สนอง วรอุไรอริยสาวิกา คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำปัญญาญาณ
อาจารย์สุภีร์ ทุมทองสิ่งที่ควรอธิษฐาน
อาจารย์สุภีร์ ทุมทองเปลี่ยนใจ
พระไพศาล วิสาโลลงทุนข้ามชาติ
ดร.สนอง วรอุไรเข้ารห้สธรรม ถอดรหัสกรรม
ดร.สนอง วรอุไรการประเมินตนเอง
ดร.สนอง วรอุไรธรรมะ ๔ ประการ
ที่ทำให้อยู่ใกล้พระนิพพาน

อาจารย์สุภีร์ ทุมทองปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา
พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) ถาม
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ตอบสุุขแท้ด้วยปัญญา
พระไพศาล วิสาโลวิธีการขออโหสิกรรม
พระครูสังฆรักษ์ชัยพรวิธีสร้างบุญบารมี
สมเด็จพระสังฆราชพุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต
พระไพศาล วิสาโลอเมริกาจาริก
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ   พระไพศาล วิสาโลการบริหารกรรม
ดร.สนอง วรอุไรสนทนาภาษาธรรม เล่ม ๑๖
ดร.สนอง วรอุไรขันธะวิมุติสะมังคีธรรม
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตแนวทางปฏิบัติ ๒
หลวงพ่อลีอริยมรรค ๘
อาจารย์สุภีร์ ทุมทองพลังแห่งบุญฤทธิ์
ดร.สนอง วรอุไร๔๗ ปี อมตะธรรมจากวันวาร จวบจนวันนี้๓๖ พรรษา พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกอิสรภาพที่กลางใจ
พระไพศาล วิสาโลโชคดีที่เข้ารอบสุดท้าย
เขมรังสี ภิกขุหลักชาวพุทธ หลักชีวิต
พระพรหมคุณาภรณ์  พระไพศาล วิสาโลมรรค
อาจารย์สุภีร์ ทุมทองจดหมายถึงพ่อหนุ่ม
พระครูวินัยธรจริงเหนือ ความเป็นจริง
พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ


 


มรณสติ
พระไพศาล วิสาโลมณีรัตน์
หลวงปู่ครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์ กนฺตสีโลคู่มือดับทุกข์ ฉบับสมบูรณ์กฏแห่งธรรม
อาจารย์สุภีร์ ทุมทองสนทนาภาษาธรรม เล่ม ๑๕
ดร.สนอง วรอุไรธรรมะมงคล
พระอาจารย์กัณหา สุขกาโมความดับไม่มีเหลือ
ท่านพุทธทาส อินทปัญโญสติปัญญา
อ.สุภีร์ ทุมทองสัจจบารมี เมตตาบารมี
ดร.สนอง วรอุำไร

 แนวทางปฏิบัติ
หลวงพ่อลี
โอวาทธรรม หลวงปู่ขาวทำอย่างไร ให้ใจเป็นสุข
พระอาจารย์มานพ อุปสโม.. ชมรมกัลยาณธรรม .. ธรรมทาน

มีหนังสือให้อ่านอีกมาก คลิกที่นี่

Download Program Adobe Reader สำหรับอ่านหนังสือ (Lastest version)