1

 

 

 

 

 

     
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดม
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘
งานบรรยาย “ ทางพ้นทุกข์ ”
๔ มิถุนายน ๒๕๔๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ file เสียง ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐
AIA ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐
บ้านเจ้าพระยา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ตอบคำถามจากกรมการเงินกลาโหม
๒๗ เมษายน ๒๕๕๒
เดอะมอลล์นครราชสีมา
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒๔ มกราคม ๒๕๕๓
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓
๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
ร.พ. พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๗ มกราคม ๒๕๕๕
โรงแรม โฆษะ จังหวัดขอนแก่น ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕