?????????????? kanlayanatam

..

 


 ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


Highlights

   ชมถ่ายทอดสดได้ที่นี่

 

 วีดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


ครั้งที่ ๒๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
ฟังธรรมเทศนา และสนทนาธรรม
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สวนธรรมประสานสุข อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
เรื่อง " ฝึกสติเพื่อเจริญปัญญา "

ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
ฟังธรรม-สนทนาธรรม กับ ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
เรื่อง " โลกียะกับโลกุตตระ ปฏิบัติต่างกันอย่างไร "

Last Updated

๒๔ มิ.ย. ๕๙
-
ธรรมทาน
เดือนกรกฎาคม

๒๔ มิ.ย. ๕๙
หนังสือใหม่


โพธิยาลัย เล่ม ๑๑
จากสถาบันโพธิยาลัย

๘ มิ.ย. ๕๙
หนังสือใหม่


ภาวนา...ไม่ใช่เรื่องยาก
โดย ประสาน พุทธกุลสมศิริ

๒๗ พ.ค. ๕๙
หนังสือใหม่


เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม
ป.อ. ปยุตฺโต