วีดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการี
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


 

ครั้งที่ ๓๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐


หลวงปู่ไม อินทสิริ - รู้ทันความหลง
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร - มรณสติภาวนา-ครั้งที่ ๓๓ วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


   

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ เรื่อง ชีวิตใหม่ หัวใจใหม่
อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง เรื่อง สบายๆ สไตล์ธรรมะ ช่วงที่1
อาจารย์ธีรยุทธ เรื่องสบายๆ สไตล์ธรรมะ ช่วงที่2
  

 


ครั้งที่ ๓๒ วันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๐


   

พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน หลักสูตร "เผชิญความตายอย่างสงบ"


  

 


ครั้งที่ ๓๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙


   


  

 


 

ครั้งที่ ๓๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


   

อบรมปฏิบัติธรรม ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
  

 


ครั้งที่ ๒๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙


   

อบรมปฏิบัติธรรม ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
  

 


ครั้งที่ ๒๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙


   


ครั้งที่ ๒๗ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

 อบรมช่วงเช้า   อบรมช่วงบ่าย
 


ครั้งที่ ๒๖ วันอาทิตย์ที่ ๘ - ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙


 (1) เปิดอบรม
 (2) เผลอคิด ตั้งใจคิด
 (3) ตื่นรู้ตามความเป็นจริง
 (4) ดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรม
 (5) กลับมารุ้สึกตัว
 (6) ตอบคำถาม
 (7) กายป่วย ใจไม่ป่วย
 (8) ตอบคำถาม แสดงความคิดเห็น


 

ครั้งที่ ๒๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ฟังธรรมเทศนา และสนทนาธรรม
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สวนธรรมประสานสุข อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
เรื่อง " ฝึกสติเพื่อเจริญปัญญา "
   
ฟังธรรม-สนทนาธรรม กับ ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม
เรื่อง " โลกียะกับโลกุตตระ ปฏิบัติต่างกันอย่างไร "
ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

 


ครั้งที่ ๒๔ วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี แสดงธรรม-นำภาวนา โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ.
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี )
วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

เรื่อง  “แก้กรรม – แก้กิเลส”
   
แสดงธรรม-นำภาวนา โดย หลวงปู่ไม อินทสิริ
วัดป่าเขาภูหลวง ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา
เรื่อง "ความรู้อันยิ่งใหญ่"
หลวงปู่ไม อินทสิริ

 


ครั้งที่ ๒๓ วันศุกร์ที่ ๒๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

 (1) วิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
 (2) ฝีกเคลื่อนไหวอย่างมีสติ
 (3) พ้นทุกข์เมื่อพบธรรม
 (4) ตอบคำถาม
 (5) พระในบ้าน
 (6) แลกเปลี่ยนประสบการณ์
 (7) เปิดใจ ปิดอบรมครั้งที่ ๒๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙


 (1) ทำไมต้องปฏิบัติวิปัสสนา
 (2) แนวทางเจริญวิปัสสนา
 (3) ฝึกทำความรู้สึกตัว
 (4) การเจริญสติในชีวิตประจำวัน
 (5) ฝึกนั่งเจริญสติ
 (6) ตอบคำถาม
 


ครั้งที่ ๒๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
โดย พระอาจารย์ ดร. มหาบวรวิทย์ รตนโชโต
วัดรวกบางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร


ครั้งที่ ๒๐ วันศุกร์ที่ ๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙


 (1) เปิดอบรม
 (2) เผลอคิด ตั้งใจคิด
 (3) กลับมารู้สึกตัว
 (4) แยกรูป แยกนาม
 (5) ความรู้สึกตัวที่ถูกต้อง
 (6) อยู่ก็สบาย ตายก็สงบ
 (7) กิจกรรมดูแลผู้ป่วย
 (8) ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
 (9) การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
      ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย
10) การฃ่วยเหลือผู้ป่วยทางกายและใจ
11) ตอบคำถาม
12) เล่าประสบการณ์หลังเยี่ยมผู้ป่วย
13) กระบวนการทำงานดูแลผู้ป่วย
14) เปิดใจ ปิดอบรม

ครั้งที่ ๑๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

แสดงธรรม-นำภาวนา โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ.
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี )
วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

เรื่อง   "ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข"
   
แสดงธรรม-นำภาวนา โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เรื่อง   "จิตเป็นกลาง ปล่อยวางทุกข์"

 


ครั้งที่ ๑๘ วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  อบรมช่วงเช้า    อบรมช่วงบ่าย  


ครั้งที่ ๑๗ วันศุกร์ที่ ๒๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

19) ถ้ายุงพูดได้
20) สอนแม่ปฏิบัติธรรม
21) สรุปการอบรม
22) เปิดใจ - ปิดการอบรม

 (1) ควรรู้อะไรก่อนภาวนา
 (2) สอนเดินจงกรม
 (3) สมถะ-วิปัสสนา
 (4) แนวทางเจริญวิปัสสนา
 (5) หาบ้านให้จิต
 (6) รู้สึกต้ว หรือ เคยชิน
 (7) อุบายในการปฏิบัติธรรม
 (8) กินขนมก็ปฏิบัติธรรมได้
 (9) อธิษฐานบารมี
10) นอนเจริญสติ
11) สะสมแต้ม
12) เข้าห้องน้ำอย่างมีสติ
13) รู้ธรรมจากเสียงเพลง
14) วิถีแห่งการเรียนรู้ชีวิต
15) อริยสัจ 4
16) อยากเกิดเป็นอะไร
17) วิธีเลือกกรรมฐานให้ถูกจริต
18) ตายขณะกำลังฝัน ...ไปไหน!??

ครั้งที่ ๑๖ วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘

แสดงธรรม-นำภาวนา โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ.
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี )
วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

เรื่อง   " กายคตาสติเป็นหลักของจิต"


แสดงธรรม-นำภาวนา โดย ดร.มหาบวรวิทย์ รตนโชโต
วัดรวกบางบำหรุ   บางพลัด กทม.
เรื่อง   " จุดปลอดภัยของจิต"


ครั้งที่ ๑๕ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘


ครั้งที่ ๑๔ วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

"อริยมรรค....ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริง"ครั้งที่ ๑๓ วันเสาร์ที่ ๑๘ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 (1) หัวใจของการปฏิบัติ
 (2) จิตกุศล จิตอกุศล
 (3) โลกนี้มีวินาทีเดียว
 (4) กายนี้ไม่ใช่ของเรา
 (5) ผู้อยู่เหนือโลก
 (6) เราอยู่ในโลกของความคิด
 (7) อริยมรรคมีองค์แปด
 (8) แก่นธรรมสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 (9) พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
(10) ตอบคำถาม-ปิดอบรม


ครั้งที่ ๑๒ วันศุกร์ที่ ๒๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘


ชมคลิบวันแรก    วันที่สอง    วันที่สาม

ครั้งที่ ๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

พระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
แสดงธรรมเรื่อง “จิตผู้รู้” และนำเจริญภาวนา
   


ครั้งที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘  

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ โดย
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

( พระภาวนาเขมคุณ วิ.) ”
   
บรรยายธรรมและนำปฏิบัติภาวนา โดย
อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

 


ครั้งที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘


หลักสูตร "วิปัสสนากรรมฐาน"
สอนโดย พระอาจารย์ เอกชัย สิริญาโณ


ครั้งที่ ๘ วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
   
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ เรื่อง “ หาตัวเองให้เจอ ”
   
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ เรื่อง " ความสุขสร้างได้ด้วยใจเราเอง"

 


ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
 

วิดิทัศน์จากการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ
โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน


ครั้งที่ ๖ วันที่่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


ครั้งที่ ๕ วันที่่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
  
พระอาจารย์ ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต
แสดงธรรมและนำภาวนา เรื่อง " เห็นถูก เห็นอย่างไร ”
   
บรรยายธรรม-ตอบปัญหาการภาวนา
โดย คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
เรื่อง " แนวทางปฏิบัติธรรม"

 


ครั้งที่ ๔ วันที่่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗


ชมวิดิทัศน์คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รวมวิดิทัศน์ ๕ ตอน


ครั้งที่ ๓ เสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์วิชัย เขมิโย

เรื่อง
"วิถีสู่ความรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เรื่อง "อานาปานสติฉบับย่อ"

ครั้งที่ ๒ อาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์ไม อินทสิริ

เรื่อง " ภาวนาเพื่อรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

เรื่อง " รู้ตัวทั่วพร้อม...ในชีวิตประจำวัน"


ครั้งที่ ๑ อาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล
สำนัก ปฏิบัติธรรมสวนป่า
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แสดงธรรม เรื่อง "ภาวนา..ไม่ใช่เรื่องยาก"
   
สนทนาประสาฆราวาส "มารู้จักสติกันเถอะ"
โดย คุณมาลี ปาละวงศ์