รายการ “แสงเทียน เสียงธรรม”

ห้องบันทึกเสียง  เจ.พี. ดิจิตอลซาวด์

1148/30  ถ.นครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

โทร. 081-919-7268

ท่านที่ต้องการ Cd Mp3  บริจาคร่วมเผยแผ่ธรรม แผ่นละ  100 บาท ทุกเรื่อง  ติดต่อได้ที่  เพ็ญศรี  อินทรทัต  โทร. 081-919-7268

 

 

รายชื่อ CD ธรรมะ  ( MP3 )

 

 1.  กฎแห่งกรรม (2)                                                       หลวงพ่อจรัญ

 2.  กิรดังได้สดับมา (2)                                                   พระธรรมกิตติวงศ์

 3.  ชีวิตงาม                                                                  ม.ล.จิตติ นพวงค์

 4.  โพชฌงค์                                                                 อ.อูบัณฑิตา

 5.  38 มงคลชีวิต                                                           พระธรรมโกศาจารย์

 6.  หลวงปู่หล้า                                                             

 7.  จิตตภาวนา  (2)                                                       พระเทพวิสุทธิญาณ

 8.  หลวงปู่ดู่                                                                 

 9.  คำพ่อ – คำแม่                                                         พระธรรมกิตติวงศ์

10.  อุปลมณี   (2)                                                          หลวงพ่อชา

11.  เทศนาวาไรตี้                                                           พระชัยวัฒน์ธรรมวทฒโน

12.  หลวงปู่สิม                                                             

13.  (1) 6 เตรียม_ยุวพุทธ  (2) ทำบุญครบวงจร 

14.  ปกิณกะธรรม                                                          หลวงปู่มั่น

15.  พระในบ้าน                                                             พระธรรมกิตติวงศ์

16.  ตำนานพระฤๅษี                                                       กรเทพ

17.  ธรรมะนอกธรรมมาสน์                                              หลวงตาใหญ่

18.  ตามรอยพ่อ                                                             พญ.อัจฉรา

19.  อักขาตาโรตถาคตา   (2)                                           รวมพระวิปัสสนาจารย์

20.  มาดสดใสใจเกินร้อย                                                ดร.สนอง  วรอุไร

21.  ปาฐกถาเรื่องจิต                                                       พ.อ.ปิ่น  มุทุกันต์

22.  แผ่เมตตาให้ศัตรู                                                      ปิยะโสภณ

23.  อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข                                 พระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก

24.  ทำบุญครบวงจร                                                       พระมหามนูญ

25.  แง่คิดในการทำบุญ                                                  พระ ป.ญาณโสภณ

26.  กะทู้ธรรม                                                                พระสนั่น

27.  เพียงใจได้สัมผัส                                                      ธรรมสภา

28.  (1) คนบาป_พระเกษมธรรมทัศน์  (2) นับหนึ่ง_สุรวัฒน์  เสรีวัฒนา

29.  อ่านใจตนเอง                                                          ก.เขาสวนหลวง

30.  อุบายทำให้จิตสงบ                                                   ดร.สนอง  วรอุไร

31.  เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี                                                  พญ.อมรา

32.  รู้แจ้งในชาตินี้   (2)                                                  อ.อูบัณฑิตา

33.  อริยธรรม                                                                หลวงพ่อจรัญ

34.  กฎแห่งกรรม                                                            รุ่งโรจน์  ใจอารีย์

35.  ก่อนอาทิตย์อัสดง                                                    พระไพศาล

36.  มรรคาแห่งชีวิต                                                        พระไพศาล

37.  วิธีสร้างบุญบารมี                                                     สมเด็จพระญาณฯ       

38.  มหาสติปัฏฐานสูตร                                                  ดร.พิชิต  วิมลพร

39.  ตีสนิทกับความตาย                                                  อ.มานพ

40.  เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน                                          ดังตฤณ

41.  99ธรรมวาทะ-ข้อคิด                                                พระพิจิตรธรรมพาที       

42.  พระพุทธเจ้าสอนอะไร                                              รศ.ชูศักดิ์  ทิพย์เกสร

43.  น้ำไหลนิ่ง                                                               หลวงพ่อชา

44.  การอบรมศีล  และการเจริญภาวนาเบื้องต้น                 อ.อูบัณฑิตา

45.  ทางออก                                                                 โครงการพบกันครึ่งทาง

46.  สารความสุข                                                           พระธรรมรักษา

47.  ธรรมะสำหรับคนมีเวลาน้อย                                      บรรเจิด  สังข์สวน          

48.  ทางสายเอก                                                            ดร.สนอง  วรอุไร

49.  การใช้ชีวิตที่คุ้มค่า                                                    ดร.สนอง  วรอุไร

50.  บวช                                                                       พระธรรมรักษา

51.  ชีวิตเสรี                                                                  พระยุทธนา

52.  ธรรมโอวาท                                                             9 หลวงปู่อริยสงฆ์

53.  ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว                                                ส.รัตนรัตติ        

54.  มักกะลีผล  บทที่    1 – 32                                       อ.สุทัสสา  อ่อนค้อม

55.  มักกะลีผล  บทที่  33 – 64   (3)                               อ.สุทัสสา  อ่อนค้อม

56.  มักกะลีผล  บทที่  65 – 96                                       อ.สุทัสสา  อ่อนค้อม

57.  ช้อปปิ้งบุญ                                                             ขวัญ  เพียงฤทัย

58.  เข็มทิศชีวิต                                                             ฐิตินาถ

59.  กงจักรหรือดอกบัว                                                    พระอริโย

60.  ธรรมะในการดับทุกข์                                                หลวงพ่อเกษม

61.  หยุดคิดให้จิตเงียบ                                                   อ.รัญจวน

62.  ธรรมปฏิบัติ                                                             หลวงปู่บุดดา ถาวโร_ครูบาหลวงปู่ชัยยะ

63.  พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู                                      พ.อ.พิเศษ  ทองคำ

64.  สิ่งที่ดีที่สุด                                                              พระยุทธนา

65.  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร                                                พระคันธสาราภิวงศ์

66.  เพชรในร้อยถ้อยคำโอวาท                                          พระธรรมปริยัติเวที

67.  เจ็ดเดือนบรรลุธรรม   (2)                                          ดังตฤณ

68.  วิธีอยู่เหนือดวง                                                        ดร.สนอง  วรอุไร

69.  กายหายไข้ ใจหายทุกข์                                             พระพรหมคุณาภรณ์  ป.อ.ปยุต

70.  45 พรรษาของพระพุทธเจ้า   (3)                                สมเด็จฯ

71.  ปุจฉาที่ส่งมา  วิสัชนาให้แจ้งใจ                                  พระธรรมกิตติวงศ์

72.  เรียงร้อย ถ้อยธรรม                                                   ตุ๊หมาย

73.  ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา                                          อ.อริโยภิกขุ

74.  ผิดก่อน – ผิดมาก                                                   พระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก

75.  ทุกข์เพราะคิดผิด                                                     พระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก

76.  รู้ด้วยจิต                                                                 พระนวลจันทร์

77.  เพียงแค่รู้                                                                พระนวลจันทร์

78.  ชุดพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน _หมวดพระวินัยปิฎก

79.  ชุดพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน _หมวดพระสุตตันตปิฎก

80.  ชุดพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน _หมวดพระอภิธรรมปิฎก

81.  นารีผล   (3)                                                            อ.สุทัสสา  อ่อนค้อม

82.  ประวัติหลวงปู่มั่น   (2)                                             อ.มหาบัว

83.  ลีลาวาทีธรรม                                                          พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์  ธมฺมวฑฺฒโน)

84.  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม                                     อ.สุทัสสา  อ่อนค้อม

85.  วัฏจักรชีวิต                                                              อ.สุทัสสา  อ่อนค้อม

86.  ๑๐๐ คำซึ้ง  ร้อยซึ่งคำสอน                                       หลวงพ่อปัญญานันทะ / พระมหากิตติศักดิ์ (ศ. สียวน)

87.  โพธิปักขิยธรรม                                                        พระคันธสาราภิวงศ์

88.  เอตทัคคะ                                                               พระครู กัลยาณสิทธิวัฒน์

89.  ความหลงในสงสาร   (2)                                          อ.สุทัสสา

90.  ไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก                                          อ.สุทัสสา

91.  นิทานชาดก  (6)                                                      อ.บรรจบ  บรรณรุจิ

92.  วิปัสสนานัย                                                            มหาสีสยาดอ

93.  แนวทางเจริญวิปัสสนา                                             อ.ภัททันตโสภณมหาเถระ

94.  คู่มือเตรียมตัวเข้าปฏิบัติธรรม                                     ยุวพุทธิกสมาคม

95.  อัปมัญญาภาวนา_คำพ่อคำแม่_คำวัด_สุภาษิต

96.  นิทานธรรมบันเทิง                                                    พระพิจิตร

97.  ชีวประวัติหลวงปู่ฝั้น

98.  ความเห็นของหลวงปู่ ป.4

99.  หลวงปู่เทสก์

100.  ธรรมสารทีปนี                                                        พระธรรมกิตติวงศ์

101.  ความรู้เรื่องศีล 5                                                    อ.สรรค์ชัย  พรหมฤๅษี

102.  การแผ่เมตตา 10 ทิศ                                              อ.สรรค์ชัย  พรหมฤๅษี

103.  ประทีปส่องชีวิต                                                     อ.อริโย

104.  หลวงตา   (2)                                                        แพรเยื่อไม้

105.  ใหม่แกะกล่อง                                                       อ.ธีรยุทธ  เวชเจริญยิ่ง

106.  พระเจ้า 30 ชาติ                                                    ส.รัตนรัตติ

107.  นิทานสนุกปลุกใจ                                                  พระพิจิตร  ธรรมพาที

108.  คู่มือเจริญสติปัฏฐาน                                              พระมหาทองมั่น

109.  ภาษาคน  ภาษาธรรม                                             พุทธทาสภิกขุ

110.  พุทธประวัติ                                                           อ.พร้อมพรรณ  ศิริพัฒน์

111.  ลีลาวดี (3)                                               ธรรมโฆษ

112.  โอกาสทรงค่าแห่งชีวิต                                            อ.แลดี  สยาดอ

113.  วันวิสาขบูชา                                                         สุปรีดา  ชาญสรรค์

         ธรรมะยุคของแพง                                                  พระธรรมกิตติวงศ์

         บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ                          อ.พร้อมพรรณ

114.  วิปัสสนานัย  เล่ม 2 (2)                                          พระคันธสาราภิวงศ์

115.  สวดมนต์มงคลสูตรใหม่

116.  บอกชีวิตด้วยนิทานธรรม                                         พระศรีวรเวที

117.  วันอาสาฬหบูชา                                                     สุปรีดา  ชาญสรรค์

118.  รักลูกให้ถูกทาง                                                      ท่านปัญญา  นันทภิกขุ

119.  ประวัติชีวิต-หลักธรรม                                            หลวงปู่โต  พรหมฺรังสี

120.  สวดมนต์อัปมัญญา

121.  กลไกแห่งกรรม                                                      อ.บรรเจิด  สังข์สวน

122.  พุทธประวัติ                                                           ห้างธรรมสภา

123.  มงคลสูตร

124.  หลวงปู่ฝากไว้                                                        หลวงปู่ดุลย์ อตุโล

125.  นิทานธรรมะเพื่อชีวิต เล่ม1                                     ภิกขุ  โพธิ์แสนยานุภาพ

126.  ภาษิตนิทัศน์                                                         พระธรรมกิตติวงศ์

127.  รวมคำสอนพระสุปฏิปันโน เล่ม 7 (2)                       รวบรวมโดย คุณพัชรบูลย์  สุตันติวรคุณ

128.  นักโทษประหาร                                                      แสงจันทร์งาม

129.  นิทานธรรมะพระบ้านนอก                                       ภิกขุ  โพธิ์แสนยานุภาพ

130.  60 ชั่วโมงกับเทศนาธรรม                                        พระกัมมัฏฐานาจริยะ  พระปัณฑิตาภิวงศ์

131.  แก่นแท้พระพุทธศาสนา                                          พระอริโยภิกขุ

132.  พุทธโฆษณ์ ๑-๒                                                    พระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตถิผโล

133.  นิทานธรรมะในพระไตรปิฎก                                    น.อ.ประยงค์

134.  พุทธวัจน์ 1-2                                                        พระอาจารย์คึกฤทธ์

135.  พระเจ้า 10 ชาติ                                                    ธรรมสภา

136.  ไขข้อข้องใจ (2)                                                     พระธรรมกิตติวงศ์

137.  ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่มที่ 7                         (หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุง) พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์  สืบสงวน

138.  อภัยทาน                                                               สมเด็จพระญาณ และ พระอาจารย์ ฯลฯ

139.  คำโบราณ                                                             พระธรรมเสนานี

140.  อารมณ์ขันและความศักดิ์สิทธิ์ ของสมเด็จโต             วีณา  สรรค์เสถียร

141.  การฝึกสมถวิปัสสนา                                               ปิยวรรณ  อินปฐม 

142.  ชีวประวัติ  กนฺตสิริ  ภิกฺขุ                                         ปิยวรรณ  อินปฐม 

143.  อกสมภาร                                                 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

144.  ความจริงในสิ่งลวง                                                นวองคุลี

145.  1.พระธรรมคติ (สมเด็จญาณ)  2.ธรรมะกับการทำงาน (พระราชธรรมวาที)  3.ด้วยธรรม (ดร.กมลชัย)

146.  จิตบริสุทธ์ไม่ขัดกัน                                                 พระอาจารย์สุจินต์  สุจิณฺโณ

147.  เหนื่อยนักพักใต้ร่มมณฑารพ (2)                              สุจิตรา  อ่อนค้อม

148.  ร่มพระศรีชินบัญชร (2)                                           สุจิตรา  อ่อนค้อม

149. 1.คู่แท้คู่ธรรม 2.ต่อแต่นี้ไม่ได้มีเพียงเรา 3.มาตา พระพรหมของลูก 4.อุ่นรักไว้โอบลูก ( แจกเป็นธรรมทาน )

150. พระอานนท์  พุทธอนุชา (2)                                     อ.วศิน  อินทสระ

151. ปฏิบัติธรรมคำกลอนสอนใจให้ดับทุกข์                       ก.เขาสวนหลวง

152. รวมธรรมนิทาน                                                       พุทธาโปรดั๊กชั่น

153. เหมือนกับใจคล้ายกับจิต                                          หลวงพ่อชา

154. พุทธวจน 2 (3)                                                       พระคึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล   

155. เครื่องหมายของคนดี                                               อ.กิตฺติวุฑฺโฒ  ภิกฺขุ

156. สบายใจ                                                                อ.กิตฺติวุฑฺโฒ  ภิกฺขุ

157. ปริศนาธรรมจากสวนป่า                                           พระอริโย  ภิกขุ

158. พระเตมีย์  (พระชาติที่ 1)                                         ธรรมสภา

159.สวัสดีปีใหม่(พระธรรมเสนานี) , สบายใจ(กิตติวุฑฺโฒ) , ปริศนาธรรม(อริโยภิกขุ)

160.เคล็ดลับในการฝึกจิต                                               กันฺตสิริภิกขุ

161.บางแง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิต                              พระอริโย  ภิกขุ

162.ปฐมสมโพธิกถา (3)                                                 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส

163.ลาภอย่างยิ่งของชีวิต , แหล่งเกิดแห่งชีวิต                   อ.วศิน อินทสระ

164.พระพรหมของลูก                                                     อ.กิตติวุฑโฒ

165.คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ                                  อ.วศิน  อินทสระ

166.นรกสวรรค์ท่านเลือกได้ (2)                                        ไขแสงกิตติวัชระ

167.สิ่งที่ต้องสำนึกและตอบแทนพระคุณแม่                      พระอ.สมภพ  โชติปัญโญ

168.ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย                                           พระอ.อำนาจ  โอภาโส