?????????????? kanlayanatam

..

 


 ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๖
สิงหาคม ๒๕๕๙


 

Highlights

                                          วีดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


ครั้งที่ ๒๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙


   

 

Last Updated

๗ ต.ค. ๕๙
หนังสือใหม่


โพธิยาลัย เล่ม ๑๕
จากสถาบันโพธิยาลัย

๒๖ ก.ย. ๕๙
หนังสือใหม่


ความเข้าใจเรื่องทาน
โดย พระอาจารย์มหาประนอม

๗ ก.ย. ๕๙
หนังสือใหม่


กรอบวิปัสสนา
พอจ.สุรศักดิ์ เขมรังส