?????????????? kanlayanatam

..

 


 ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๗
กุมภาพันธ์๒๕๖o


 

 

Highlights 

 

 วีดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
Last Updated

๑๖ พ.ค. ๖๐
หนังสือใหม่


โพธิยาลัย เล่ม ๒๓
จากสถาบันโพธิยาลัย

๒ ก.พ. ๖๐
หนังสือใหม่


วางใจให้เป็น
พระไพศาล วิสาโล

๑๖ ม.ค. ๖๐
หนังสือใหม่


โอวาทปาติโมกข์