?????????????? kanlayanatam
Thai     English

??????????????? ??? ??????????? ??.???? ??????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????
????????????????????? ?????.???? ?????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????? ??????????  
หนังสือออกใหม่


เปิดใจวาจาสุดท้าย
หลวงพ่อสมบูรณ


ผู้สละโลก
อ.วศิน อินทสระ


แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักพระพุทธศาสนา

อ.วศิน อินทสระ


ไตรสรณคมน์
พอจ.สิงห์ ขันตยาคโม


อยากพ้นทุกข์ต้องปฏิบัติ
พอจ.เยื้อน ขันติพโล


ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๓
มีนาคม ๒๕๕๘ข่าวสารกัลยาณธรรม

ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที ๓๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๗


Highlights

ติดตามชมถ่ายทอดสดได้ที่นี่ ==>>


 

 

อิ่มใจ    อิ่มธรรม   กับงานแสดงธรรมครั้งพิเศษ
แม้การจัดงานแสดงธรรม
จะผ่านมาเกือบ ๓๐ ครั้ง ถือได้ว่ามีประสบการณ์ไม่น้อยในการจัดงานเผยแผ่ธรรมทำนองนี้ แต่ก่อนจะถึงวันงานทุกครั้ง ทีมงานและผู้ร่วมรับผิดชอบทุกท่านต่างก็มีความรู้สึกลุ้นอยู่เสมอ ตามความรับผิดชอบมากน้อยที่แต่ละท่านเกี่ยวข้อง...(อ่านต่อ)...
ขอเชิญชมวิดิทัศน์ จากงานแสดงธรรมครั้งพิเศษ
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังส
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ-ตอบคำถาม
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
"เรื่อง ความสุขที่แท้จริง"

พระอาจารย์วิชัย เขมิโย
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ-ตอบคำถาม
พระอาจารย์วิชัย เขมิโย
วัดถ้ำผาจม อ.เวียงพางคำ จ.เชียงราย
เรื่อง "ทุกข์ภัยในสังสารวัฏ"

วิดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม

วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ เรื่อง “ หาตัวเองให้เจอ ”


พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ เรื่อง " ความสุขสร้างได้ด้วยใจเราเอง"


วันศุกร์ที่ ๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
 

วิดิทัศน์จากการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ
โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน


วันที่่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


วันที่่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗


พระอาจารย์ ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต
แสดงธรรมและนำภาวนา เรื่อง " เห็นถูก เห็นอย่างไร ”


บรรยายธรรม-ตอบปัญหาการภาวนา
โดย คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
เรื่อง " แนวทางปฏิบัติธรรม"


วันที่่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗


ชมวิดิทัศน์คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รวมวิดิทัศน์ ๕ ตอน


เสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์วิชัย เขมิโย

เรื่อง
"วิถีสู่ความรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เรื่อง "อานาปานสติฉบับย่อ"

อาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์ไม อินทสิริ

เรื่อง " ภาวนาเพื่อรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

เรื่อง " รู้ตัวทั่วพร้อม...ในชีวิตประจำวัน"


อาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล
สำนัก ปฏิบัติธรรมสวนป่า
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แสดงธรรม เรื่อง "ภาวนา..ไม่ใช่เรื่องยาก"
   
สนทนาประสาฆราวาส "มารู้จักสติกันเถอะ"
โดย คุณมาลี ปาละวงศ์
   ????? ???? ???????????????????? ????????? 2548

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 


Last Updated

 

๒ มี.ค. ๕๘
หนังสือใหม่

เปิดใจวาจาสุดท้าย
หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ

๒๘ ก.พ. ๕๘
-
ธรรมทาน เดือนมีนาคม

๑๗ ก.พ. ๕๘
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.ดร. สนอง วรอุไร
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒ ก.พ. ๕๘
หนังสือใหม่

แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักพระพุทธศาสนา เล่ม ๑
อ.วศิน อินทสระ

๒๔ ม.ค. ๕๘
ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที่ ๓๓

๑๙ ก.ค. ๕๗
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.วศิน อินทสระ
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒๕ พ.ค. ๕๗
- สาระธรรม
* จิ้งจก

 

 
อนุโมทนาผู้สนับสนุน


???????? website

 

     
  

ติดต่อผู้ดูแล

 

 

web site traffic stats