?????????????? kanlayanatam
Thai     English

??????????????? ??? ??????????? ??.???? ??????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????
????????????????????? ?????.???? ?????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????? ??????????  
หนังสือออกใหม่


ข่าวสารกัลยาณธรรม
ฉบับที่ ๓๓
มีนาคม ๒๕๕๘


มรณสติ
ดร.สนอง วรอุไร


เวลาเหลือน้อย
พอจ.ไพศาล วิสาโล


ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
พอจ. สุรศักดิ์ เขมรํสีข่าวสารกัลยาณธรรม

ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที ๓๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๗


Highlights

 


วิดิทัศน์จากการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ
โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

วันศุกร์ที่ ๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
จัดโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
  


  

 

 

อิ่มใจ    อิ่มธรรม   กับงานแสดงธรรมครั้งพิเศษ
แม้การจัดงานแสดงธรรม
จะผ่านมาเกือบ ๓๐ ครั้ง ถือได้ว่ามีประสบการณ์ไม่น้อยในการจัดงานเผยแผ่ธรรมทำนองนี้ แต่ก่อนจะถึงวันงานทุกครั้ง ทีมงานและผู้ร่วมรับผิดชอบทุกท่านต่างก็มีความรู้สึกลุ้นอยู่เสมอ ตามความรับผิดชอบมากน้อยที่แต่ละท่านเกี่ยวข้อง...(อ่านต่อ)...
ขอเชิญชมวิดิทัศน์ จากงานแสดงธรรมครั้งพิเศษ
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังส
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ-ตอบคำถาม
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
"เรื่อง ความสุขที่แท้จริง"

พระอาจารย์วิชัย เขมิโย
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ-ตอบคำถาม
พระอาจารย์วิชัย เขมิโย
วัดถ้ำผาจม อ.เวียงพางคำ จ.เชียงราย
เรื่อง "ทุกข์ภัยในสังสารวัฏ"

วิดิทัศน์ งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ ป่วยนอก รพ.สมุทรปราการ
จัดโดย รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม

วันที่่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


วันที่่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗


พระอาจารย์ ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต
แสดงธรรมและนำภาวนา เรื่อง " เห็นถูก เห็นอย่างไร ”


บรรยายธรรม-ตอบปัญหาการภาวนา
โดย คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ
เรื่อง " แนวทางปฏิบัติธรรม"


วันที่่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗


ชมวิดิทัศน์คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รวมวิดิทัศน์ ๕ ตอน


เสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์วิชัย เขมิโย

เรื่อง
"วิถีสู่ความรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เรื่อง "อานาปานสติฉบับย่อ"

อาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์ไม อินทสิริ

เรื่อง " ภาวนาเพื่อรู้แจ้ง"
   
แสดงธรรม-นำปฏิบัติ
โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

เรื่อง " รู้ตัวทั่วพร้อม...ในชีวิตประจำวัน"


อาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล
สำนัก ปฏิบัติธรรมสวนป่า
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แสดงธรรม เรื่อง "ภาวนา..ไม่ใช่เรื่องยาก"
   
สนทนาประสาฆราวาส "มารู้จักสติกันเถอะ"
โดย คุณมาลี ปาละวงศ์
   ????? ???? ???????????????????? ????????? 2548

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 


Last Updated

 

๒๖ ม.ค. ๕๘
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.ดร. สนอง วรอุไร
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒๔ ม.ค. ๕๘
ข่าวสารกัลยาณธรรม ฉบับที่ ๓๓

๒๔ ม.ค. ๕๘
-
ธรรมทาน เดือนกุมภาพันธ์

๑๕ ม.ค. ๕๘
หนังสือใหม่

มรณสติ
ดร.สนอง วรอุไร

๑๙ ก.ค. ๕๗
- คำถาม-คำตอบใหม่ อ.วศิน อินทสระ
ที่หน้า สนทนาภาษาธรรม

๒๕ พ.ค. ๕๗
- สาระธรรม
* จิ้งจก

๕ ต.ค. ๕๖
- รายการ ส่องโลกส่องธรรม
ประจำวันเสาร์ที่ ๕ ต.ค.

  
  


อนุโมทนาผู้สนับสนุน


???????? website

 

     
  

ติดต่อผู้ดูแล

 

 

web site traffic stats